ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

eremite

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *eremite*, -eremite-

eremite ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
eremite (n.) ฤๅษี See also: คนถือสันโดษ (เพื่อปฏิบัติธรรม) Syn. hermit, recluse, anchorite
English-Thai: HOPE Dictionary
eremite(เออ'ระไมทฺ) n. ฤาษี,คนถือสันโดษ, See also: eremitic adj. ดูeremite eremitical adj. ดูeremite eremitish adj. ดูeremite eremitism n. ดูeremite

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า eremite
Back to top