ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-hermit-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hermit, *hermit*,

-hermit- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Today they brought hermit crabs to class.วันนี้เพื่อน ๆ ในห้องซื้อปูเสฉวนมา
Good. Dad, guess what? Today they brought hermit crabs to class.ดีครับพ่อ ทายสิวันนี้เกิดอะไรขึ้น พวกเขาเอาปูเสฉวนมาที่โรงเรียน
I've been a hermit lately, too.ผมก็ต้องอยู่คนเดียวเหมือนกัน
And that's what I am. It's like I'm just a hermit crab changing shells.และนั่นคือสิ่งที่ฉันเป็น ฉันเป็นปูเสฉวนที่กำลังเปลี่ยนเปลือก
Actually, he's of the hermit variety.จริง ๆ แล้ว เขาเป็นคนสันโดษ
Hey, Jeff, don't kill the messenger, but you have four hermit crabs in your bathroom sink.เจฟ อย่าฆ่าคนส่งสารสิ แต่นายมีปูเสฉวน 4 ตัว อยู่ในซิงค์ห้องน้ำแน่ะ
Wanting to be a hermit and employing a caretaker in the house doesn't add up.การอยากเก็บตัว แต่จ้างคนดูแลในบ้านมันไม่สมเหตุผลนะ

-hermit- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
宿借り;寄居虫;宿借(io)[やどかり;ごうな(寄居虫)(ok);かみな(寄居虫)(ok), yadokari ; gouna ( yadokari )(ok); kamina ( yadokari )(ok)] (n) (1) hermit crab; (2) (宿借り, 宿借 only) renting a house; (3) (宿借り, 宿借 only) tenant
山人[やまびと, yamabito] (n) mountain folk; hermit
陸宿借;陸寄居虫;岡宿借[おかやどかり;オカヤドカリ, okayadokari ; okayadokari] (n) (uk) concave land hermit crab (Coenobita cavipes)

-hermit- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดบัสวี[n.] (dabatsawī) EN: hermit ; ascetic FR:
ดบัสวิน[n.] (dabatsawin) EN: hermit ; ascetic FR:
ดาบส[n.] (dābot) EN: hermit ; ascetic FR: ermite [m]
มุนิ = มุนี[n.] (muni = munī) EN: wise man ; sage ; priest ; hermit ; ascetic ; holy man FR: sage [m] ; philosophe [m] ; ascète [m]
นักพรต[n.] (nakphrot) EN: one who takes up a religious practice ; one who observes a religious vow ; ascetic ; recluse ; hermit FR:
ปูเสฉวน[n. exp.] (pū Sēchūan) EN: hermit crab FR: bernard-l'ermite = bernard-l'hermiture [m] ; pagure [m]
ฤๅษี[n.] (rāsī) EN: hermit anchorite FR: ermite [m]
ฤษี[n.] (reusī) EN: ascetic ; hermit ; sage ; recluse ; meditating recluse ; meditating hermit ; anchorite FR: ascète [m] ; ermite [m]
ฤๅษี[n.] (reūsī) EN: ascetic ; hermit ; sage ; recluse ; meditating recluse ; meditating hermit ; anchorite FR: ascète [m] ; ermite [m]
ฤาษีใหญ่[n. exp.] (reūsī yai) EN: great hermit FR:
เสฉวน[n.] (sēchūan) EN: hermit crab FR: bernard-l'ermite = bernard-l'hermiture [m] ; pagure [m]
ถ้ำฤษี = ถ้ำฤาษี[n. exp.] (tham reusī ) EN: hermit cave FR:
โยคี[n.] (yōkhī) EN: hermit ; ascetic FR: yogi [m]
โยคิน[n.] (yōkhin) EN: hermit FR:

-hermit- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Braunkehleremit {m} [ornith.]Minute Hermit
Ockerbaucheremit {m} [ornith.]Buff-bellied Hermit
Rotbaucheremit {m} [ornith.]Reddish Hermit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -hermit-
Back to top