ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

succoring

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *succoring*, -succoring-

succoring ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การช่วยงาน[n. exp.] (kān chūay n) EN: helping ; assisting ; succoring ; supporting ; aiding ; encouraging ; backing FR: aide [f] ; assistance [f] ; support [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า succoring
Back to top