ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

grape

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *grape*, -grape-

grape ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grape (n.) องุ่น See also: ผลองุ่น Syn. wine
grapefruit (n.) ผลไม้จำพวกส้ม See also: ส้มโอ
grapes of wrath (sl.) เหล้าองุ่น See also: ไวน์, เหล้าไวน์
grapeshot (n.) กระสุนปืนลูกเล็ก
grapesvines (n.) ไร่องุ่น See also: สวนองุ่น
grapevine (n.) ต้นองุ่น See also: เถาองุ่น Syn. creeper
grapevine (n.) ข่าวลือ See also: การปล่อยข่าวลือ Syn. rumor, hearsay
grapey (adj.) เหมือนองุ่น Syn. grapy
English-Thai: HOPE Dictionary
grape(เกรพ) n. ผลองุ่น,ต้นองุ่น,สีม่วงอมแดง,เหล้าองุ่น
grapefruitn. ส้มโอ
graperyn. สวนองุ่น,สถานเพาะองุ่น
grapevinen. ต้นองุ่น,วิธีการส่งข่าวลับถึงตัวบุคคลโดยตรง
grapey(เกร'พี) adj. เกี่ยวหรือประกอบด้วยองุ่น,ซึ่งมีรสองุ่น
English-Thai: Nontri Dictionary
grape(n) ผลองุ่น
grapefruit(n) ส้มโอ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
grapevine๑. สายสนกลใน (ในการปฏิบัติงาน)๒. การส่งข่าวโดยวิธีลับ, การซุบซิบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Grape Juice Leesกากองุ่นสีม่วง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
องุ่น (n.) grape
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
OSCAR: I don't care how many times they won. They're not getting the grape today.กูไม่รู้หรอกนะพวกแม่งชนะมากี่ครั้งแต่ว่าวันนี้ไม่ได้แดกน้ำองุ่นแน่ๆ
Man, you couldn't bust a grape in Napa with a set of cleats on.เฮ้เพื่อน นายจะเที่ยวบีบไข่คนอื่นมั่วซั่วไม่ได้นะเว้ย
All right, one grape soda coming up.- ได้เลย โซดาองุ่นนะ
Uh, uh, buddy, I got to go pick up some more, and your grape soda's on the kitchen floor.- ฉันจะไปซื้อมาเพิ่ม เครื่องดื่มอยู่บนพื้นห้องครัว
And then the friggin' receptionist is trying to give me these condoms that looked like grape suckers, and just babbling away about her friggin' boyfriend's pie balls.แล้วยายเจ้าหน้าที่เพี้ยนๆนั่น ยังพยายามเอาถุงยาง ที่ดูแล้วเหมือนกับอมยิ้มดูดๆให้ฉันอีก แถมยังพูดพล่ามเรื่อง ไอ้หนูกลิ่นพายของแฟนอีก
I've heard there's a tradition in Spain which involves having a grape for every...ฉันได้ยินมาว่ามีสุภาษิตที่น่าสนใจอย่างนึงในสเปน... ...มีองุ่นพอสำหรับทุกคน...
...having a grape for every single dong when it goes on the......มีองุ่นพอสำหรับทุกคนที่สั่นกระดิ่ง... ถ้าร้องเรียกอ่ะนะ...
So you have one grape for every dong when it goes.แล้วทุกคนที่สั่นกระดิ่ง ก็จะได้องุ่นกันไปคนละ 1 ผล
My own personal kryptonite: Grape soda.คริปโตไนต์ของฉัน เกรปโซดา
One time you taught about carbon dioxide by making grape soda in class.มีอยู่ครั้งหนึ่งที่นายสอน การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การทำโซดาองุ่นในชั้นเรียน
I need two bottles grape cough syrup, one pound MMs, no brown, and my lucky arcade game from the Gas 'N Sip in Tarzana.ฉันต้องการยาแก้ไอรสองุ่น 2 ขวด MM 1 ปอนด์, ไม่เอาสีน้ำตาลนะ และไพ่นำโชคจาก ปั๊ม'N Sip ในทาร์ซาน่า
Yeah, but it's the chemicals in the grape skins that do it.ใช่ แต่เป็นสารเคมีจาก ผิวองุ่นต่างหากที่ช่วย

grape ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
葡萄汁[pú táo zhī, ㄆㄨˊ ㄊㄠˊ ㄓ, 葡萄汁] grape juice
葡萄藤[pú tao téng, ㄆㄨˊ ㄊㄠ˙ ㄊㄥˊ, 葡萄藤] grape vine
枸橼[jǔ yuán, ㄐㄩˇ ㄩㄢˊ, 枸橼 / 枸櫞] citron (Citrus medica); grapefruit
香泡树[xiāng pāo shù, ㄒㄧㄤ ㄆㄠ ㄕㄨˋ, 香泡树 / 香泡樹] citron (Citrus medica); grapefruit
[táo, ㄊㄠˊ, 萄] grapes
[pú, ㄆㄨˊ, 葡] grapes; Portugal (abbr.); Portuguese
葡萄[pú tao, ㄆㄨˊ ㄊㄠ˙, 葡萄] grape
葡萄柚[pú táo yòu, ㄆㄨˊ ㄊㄠˊ ㄧㄡˋ, 葡萄柚] grapefruit
香橼[xiāng yuán, ㄒㄧㄤ ㄩㄢˊ, 香橼 / 香櫞] grapefruit
吃不到葡萄说葡萄酸[chī bù dào pú tao shuō pú tao suān, ㄔ ㄅㄨˋ ㄉㄠˋ ㄆㄨˊ ㄊㄠ˙ ㄕㄨㄛ ㄆㄨˊ ㄊㄠ˙ ㄙㄨㄢ, 吃不到葡萄说葡萄酸 / 喫不到葡萄說葡萄酸] sour grapes (set expr. based on Aesop); lit. to say grapes are sour when you can't eat them
说葡萄酸[shuō pú tao suān, ㄕㄨㄛ ㄆㄨˊ ㄊㄠ˙ ㄙㄨㄢ, 说葡萄酸 / 說葡萄酸] sour grapes (set expr. based on Aesop); lit. to say grapes are sour when you can't eat them
酸葡萄[suān pú tao, ㄙㄨㄢ ㄆㄨˊ ㄊㄠ˙, 酸葡萄] sour grapes

grape ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カベルネ・ソービニヨン;カベルネソービニヨン[, kaberune . so-biniyon ; kaberuneso-biniyon] (n) Cabernet Sauvignon (wine grape variety)
カベルネ・フラン;カベルネフラン[, kaberune . furan ; kaberunefuran] (n) Cabernet Franc (wine grape variety)
グレープ[, gure-pu] (n) grape
グレープジュース[, gure-puju-su] (n) grape juice
ブドウ糖;葡萄糖[ブドウとう(ブドウ糖);ぶどうとう(葡萄糖), budou tou ( budou tou ); budoutou ( budoutou )] (n) grape sugar; glucose; dextrose
ムスカリ[, musukari] (n) grape hyacinth (esp. the starch grape hyacinth, Muscari neglectum) (lat
巨峰[きょほう, kyohou] (n) (1) gigantic peak; (2) Kyoho grape
オロブロンコ[, oroburonko] (n) sweet grapefruit-like citrus fruit; super-grapefruit
ガメ;ガメイ[, game ; gamei] (n) Gamay (variety of grape)
グレープフルーツ[, gure-pufuru-tsu] (n) grapefruit; (P)
スウィーティ;スイーティー[, suui-tei ; sui-tei-] (n) sweetie (sweet green-skinned citrus; cross between a grapefruit and a pomelo); oroblanco
ピンクグレープフルーツ[, pinkugure-pufuru-tsu] (n) pink grapefruit
一房[ひとふさ, hitofusa] (n) (See 房・ふさ・2,房・ふさ・3) bunch (of grapes); section (of an orange)
山葡萄[やまぶどう, yamabudou] (n) crimson glory vine (species of grapevine, Vitis Coignetiae)
強がる[つよがる, tsuyogaru] (v5r,vi) to cry sour grapes; to bluff; to whistle in the dark; to pretend to be tough
海葡萄;海ぶどう;うみ葡萄[うみぶどう, umibudou] (n) sea grapes (Caulerpa lentillifera)
液果[えきか, ekika] (n) (See 乾果) moist, fleshy fruit (i.e. tomato, grape); berry
絞り器;しぼり器;絞り機;搾り器;搾り機[しぼりき, shiboriki] (n) wringer (clothes); squeezer (fruit, etc.); press (grapes, etc.)
葡萄棚[ぶどうだな, budoudana] (n) grapevine trellis
葡萄葛[えびかずら, ebikazura] (n) (1) (arch) grapevine; (2) switch (of hair)
蝦蔓[えびづる;エビヅル, ebiduru ; ebiduru] (n) (uk) Vitis ficifolia (species of grapevine)
負け惜しみ;負惜しみ(io);負け惜み(io);負惜み(io)[まけおしみ, makeoshimi] (exp,n) poor loser; make excuses; unwilling to admit defeat; sour grapes
野葡萄;野ぶどう[のぶどう, nobudou] (n) wild grape; wild grapevine; ampelopsis
風の便りに[かぜのたよりに, kazenotayorini] (exp) through the grapevine (lit

grape ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
องุ่น[n.] (a-ngun) EN: grape FR: raisin [m]
องุ่นแดง[n. exp.] (a-ngun daēn) EN: red grape FR: raisin noir [m]
น้ำองุ่น[n. exp.] (nām a-ngun) EN: grape juice FR: jus de raisin [m]
เพชรสังฆาต[n.] (phetchasang) EN: Veldt Grape ; Devil's Backbone ; Cissus quadrangularis FR:
องุ่นเปรี้ยว[n. exp.] (a-ngun prīo) EN: sour grapes FR:
องุ่นทำเหล้า[n. exp.] (a-ngun tham) EN: wine grapes FR: vigne [f]
เกรฟฟรุต[n.] (krēpfrut) EN: grapefruit FR: pamplemousse [m]
ลูก[classif. (n.)] (lūk) EN: [classif.: children, animal offspring, small round fruit (grapes ...), balls, keys, hills, typhoons] FR: [classif. : enfants, jeunes animaux, petits fruits ronds (raisins ...), balles, buts (football), clés/clefs]
ส้มโอ[n. exp.] (som ō) EN: grapefruit ; pomelo ; pummelo FR: pomélo [m] ; pomelo [m] ; pamplemousse [m] (abusif) ; grape-fruit [m] ; chadègue (rég.)

grape ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rebsorte {f}type of grape
Grapefruit {f} [bot.]grapefruit
Traubenhyazinthe {f} [bot.]grape hyacinth
Traubensaft {m} [cook.]grape juice
Traubenzucker {m}grape sugar
Weinrebe {f}grape vine
Nachrichtendienst {m}grapevine [coll.]
Trollinger {m} (Rebsorte)Trollinger (grape)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า grape
Back to top