ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

grapy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *grapy*, -grapy-

grapy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grapy (adj.) เหมือนองุ่น
English-Thai: HOPE Dictionary
grapy(เกร'พี) adj. เกี่ยวหรือประกอบด้วยองุ่น,ซึ่งมีรสองุ่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า grapy
Back to top