ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-grape-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น grape, *grape*,

-grape- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
OSCAR: I don't care how many times they won. They're not getting the grape today.กูไม่รู้หรอกนะพวกแม่งชนะมากี่ครั้งแต่ว่าวันนี้ไม่ได้แดกน้ำองุ่นแน่ๆ
Man, you couldn't bust a grape in Napa with a set of cleats on.เฮ้เพื่อน นายจะเที่ยวบีบไข่คนอื่นมั่วซั่วไม่ได้นะเว้ย
All right, one grape soda coming up.- ได้เลย โซดาองุ่นนะ
Uh, uh, buddy, I got to go pick up some more, and your grape soda's on the kitchen floor.- ฉันจะไปซื้อมาเพิ่ม เครื่องดื่มอยู่บนพื้นห้องครัว
And then the friggin' receptionist is trying to give me these condoms that looked like grape suckers, and just babbling away about her friggin' boyfriend's pie balls.แล้วยายเจ้าหน้าที่เพี้ยนๆนั่น ยังพยายามเอาถุงยาง ที่ดูแล้วเหมือนกับอมยิ้มดูดๆให้ฉันอีก แถมยังพูดพล่ามเรื่อง ไอ้หนูกลิ่นพายของแฟนอีก
I've heard there's a tradition in Spain which involves having a grape for every...ฉันได้ยินมาว่ามีสุภาษิตที่น่าสนใจอย่างนึงในสเปน... ...มีองุ่นพอสำหรับทุกคน...
...having a grape for every single dong when it goes on the......มีองุ่นพอสำหรับทุกคนที่สั่นกระดิ่ง... ถ้าร้องเรียกอ่ะนะ...
So you have one grape for every dong when it goes.แล้วทุกคนที่สั่นกระดิ่ง ก็จะได้องุ่นกันไปคนละ 1 ผล
My own personal kryptonite: Grape soda.คริปโตไนต์ของฉัน เกรปโซดา
One time you taught about carbon dioxide by making grape soda in class.มีอยู่ครั้งหนึ่งที่นายสอน การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การทำโซดาองุ่นในชั้นเรียน
I need two bottles grape cough syrup, one pound MMs, no brown, and my lucky arcade game from the Gas 'N Sip in Tarzana.ฉันต้องการยาแก้ไอรสองุ่น 2 ขวด MM 1 ปอนด์, ไม่เอาสีน้ำตาลนะ และไพ่นำโชคจาก ปั๊ม'N Sip ในทาร์ซาน่า
Yeah, but it's the chemicals in the grape skins that do it.ใช่ แต่เป็นสารเคมีจาก ผิวองุ่นต่างหากที่ช่วย

-grape- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
葡萄汁[pú táo zhī, ㄆㄨˊ ㄊㄠˊ ㄓ, 葡萄汁] grape juice
葡萄藤[pú tao téng, ㄆㄨˊ ㄊㄠ˙ ㄊㄥˊ, 葡萄藤] grape vine

-grape- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カベルネ・ソービニヨン;カベルネソービニヨン[, kaberune . so-biniyon ; kaberuneso-biniyon] (n) Cabernet Sauvignon (wine grape variety)
カベルネ・フラン;カベルネフラン[, kaberune . furan ; kaberunefuran] (n) Cabernet Franc (wine grape variety)
グレープ[, gure-pu] (n) grape
グレープジュース[, gure-puju-su] (n) grape juice
ブドウ糖;葡萄糖[ブドウとう(ブドウ糖);ぶどうとう(葡萄糖), budou tou ( budou tou ); budoutou ( budoutou )] (n) grape sugar; glucose; dextrose
ムスカリ[, musukari] (n) grape hyacinth (esp. the starch grape hyacinth, Muscari neglectum) (lat
巨峰[きょほう, kyohou] (n) (1) gigantic peak; (2) Kyoho grape

-grape- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
องุ่น[n.] (a-ngun) EN: grape FR: raisin [m]
องุ่นแดง[n. exp.] (a-ngun daēn) EN: red grape FR: raisin noir [m]
น้ำองุ่น[n. exp.] (nām a-ngun) EN: grape juice FR: jus de raisin [m]
เพชรสังฆาต[n.] (phetchasang) EN: Veldt Grape ; Devil's Backbone ; Cissus quadrangularis FR:

-grape- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rebsorte {f}type of grape

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -grape-
Back to top