ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

goalkeeper

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *goalkeeper*, -goalkeeper-

goalkeeper ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
goalkeeper (n.) ผู้รักษาประตู Syn. goalie, goaltender, netkeeper
English-Thai: HOPE Dictionary
goalkeepern. ผู้รักษาประตู., See also: goalkeeping n., Syn. goalie
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
'He's beaten Cech to it. Now the goalkeeper made contact.เขาถึงบอลก่อนเช็ก ผู้รักษาประตูออกไปขวาง
You were the goalkeeper?เธอเป็นผู้รักษาประตูใช่ไหม?
No, goalkeeper.เปล่าหรอกเป็นผู้รักษาประตูน่ะ
Ahjussi, were you really a goalkeeper?ลุงแน่ใจเหรอครับ ว่าลุงเป็นผู้รักษาประตู?
Yes, I was a goalkeeper.แน่ใจสิ ก็เป็นผู้รักษาประตูนี่แหละ

goalkeeper ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
扑救[pū jiù, ㄆㄨ ㄐㄧㄡˋ, 扑救 / 撲救] firefighting; to extinguish a fire and save life and property; to dive (of goalkeeper in soccer)

goalkeeper ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゴーリー[, go-ri-] (n) goalie; goalkeeper
ゴールキーパー[, go-ruki-pa-] (n) goalkeeper; (P)

goalkeeper ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้รักษาประตู [n. exp.] (phū raksā p) EN: goalkeeper ; goalie FR: gardien de but [m] ; goal [m] (vx) ; portier [m] (Belg.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า goalkeeper
Back to top