ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-genial-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น genial, *genial*,

-genial- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We'll embrace them like the genial hosts we are, let them sniff around Boston's battlegrounds and whatnot.เราจะสวมกอดต้อนรับพวกเขา ราวกับเราเป็นเจ้าบ้านที่น่ารัก ปล่อยให้พวกเขา สูดฟุตฟิตกลิ่น สมรภูมิบอสตันกับพวกวัตถุโบราณ
Oh, don't tell me you married that genial oaf.โอ้ อย่าบอกผมนะว่า คุณแต่งงานกับนายซื่อบื้อใจดีคนนั้น

-genial- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kǎi, ㄎㄞˇ, 颽] balmy; genial as wind
[xuān, ㄒㄩㄢ, 暄] genial and warm

-genial- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
春風駘蕩[しゅんぷうたいとう(uK), shunpuutaitou (uK)] (adj-no,adj-t,adv-to) (arch) warm and genial spring weather; genial and balmy
暖か;温か[あたたか;あったか, atataka ; attaka] (adj-na) (See 暖かい) warm; mild; genial
醇風美俗;淳風美俗[じゅんぷうびぞく, junpuubizoku] (n) good morals and manners; genial manners and laudable customs; pristine way of life

-genial- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัจฉริยะ[adj.] (atchariya) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
ดีจังเลย[adj.] (dī jang loē) EN: FR: Génial ! ; Super !
อบอุ่น[adj.] (op-un) EN: warm ; genial ; friendly ; good-natured FR: chaleureux ; amical ; chaud

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -genial-
Back to top