ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gossamer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gossamer*, -gossamer-

gossamer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gossamer (n.) เยื่อบางๆ See also: ใยแมงมุม, หยากไย่, ใยบัว Syn. gauze, tissue, chiffon
gossamer (adj.) บอบบาง See also: บางเบา Syn. cobwebby, silky, gauzy
English-Thai: HOPE Dictionary
gossamer(กอส'ซะเมอะ) n. เยื่อบาง,ใยแมงมุม,สิ่งทอหรือเคลือบที่บางมาก, See also: gossamery,gossameroid adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
gossamer(n) ใยบัว,เยื่อบางๆ,ใยแมงมุม,ของแบบบาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He alone would climb to the highest room of the tallest tower to enter the princess' chambers cross the room to her sleeping silhouette pull back the gossamer curtains to find her...เขาผู้เดียว ที่จะปีนเข้าไปห้องชั้นบน ที่สูงที่สุดของหอคอย
That makes lovely gossamer threads.ซึ่งจะทำให้มันออกมาเปรียบเหมือนไยไหมที่งดงาม
Now, you handle that knowledge by imposing this... gossamer web of rationality over the ugliness.ทีนี้ คุณจัดการองค์ความรู้เหล่านั้นโดยกำหนดจาก... โครงข่ายใยบางๆของความเป็นเหตุและผล เหนือความน่าชังทั้งหลาย
All I need to do is cut one of them, wrap the wound in gossamer.ฉันต้องทำแค่กรีดใครคนนึง และพันแผลด้วยใยแมงมุม

gossamer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
薄紗[はくさ, hakusa] (n) delicate gauze; gossamer
ゼフィルス[, zefirusu] (n) hairstreak (any gossamer-winged butterfly of tribe Theclini) (lat

gossamer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใย[n.] (yai) EN: fibre ; filament ; web ; thread ; cobweb ; gossamer ; staple FR: fibre [f] ; filament [m]
ใย[n.] (yai) EN: cobweb ; gossamer FR: toile d'araignée [f]
ใยฟ้า[n.] (yaifā) EN: gossamer FR:
ใยแมงมุม[n.] (yai maēngmu) EN: web ; gossamer FR: toile d'araignée [f]
หยักไย่[n.] (yakyai) EN: cobweb ; gossamer FR: toile d'araignée [f]
หยากไย่[n.] (yākyai) EN: cobweb ; gossamer FR: toile d'araignée [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gossamer
Back to top