ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-funny-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น funny, *funny*,

-funny- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทำหน้าทำตา (v.) make funny face See also: feign facial expression
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I want to meet someone who gorgeous, funny and richฉันอยากเจอใครบางคนที่หล่อ ตลก และก็รวย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What funny names for children!ว่าชื่อตลกสำหรับเด็ก!
Little funny face.หน้าตลกเล็ก ๆ น้อย ๆ
I don't see anything funny about it.ผมไม่เห็นอะไรที่ตลกเกี่ยวกับเรื่องนี้
He wasn't very funny but I liked it better.เขาไม่ได้ตลกมาก แต่ฉันชอบ มันได้ดียิ่งขึ้น
Hey, that's a funny place to leave a goldfish bowl.เฮ้ว่าคือสถานที่ที่ตลก ที่จะออกจากชามปลาทอง
He's three and can read the funny papers.He's three and can read the funny papers.
Read the funny papers.Read the funny papers.
You're a funny animal. You're nothing but a tail. Where's the rest?คุณเป็นสัตว์ที่แปลกมาก คุณมีแต่หาง
I don't think that's funny. I don't think that's funny at all.ฉันว่าไม่ตลกเลยนะ ไม่ตลกเลย
That's not funny. That's not funny at all.นั่นไม่ตลกเลยนะไม่ตลกเลย
You're doing some very funny things with words here.คุณใช้คำพูดได้ตลกมากที่นี่
He sure picked a funny business to go into then, didn't he?ท่านเลือกงานได้ตลกมากเลย จริงมั้ย

-funny- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
趣闻[qù wén, ㄑㄩˋ ㄨㄣˊ, 趣闻 / 趣聞] funny news item; interesting anecdote
怪样[guài yàng, ㄍㄨㄞˋ ㄧㄤˋ, 怪样 / 怪樣] odd expression; funny looks; queer face; to grimace; to give sb funny looks; to pull faces

-funny- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ギャグる[, gyagu ru] (v5r) (See ギャグ) to joke; to say something funny
ところがどっこい[, tokorogadokkoi] (exp) funny you should mention that
ファニー[, fani-] (n) funny
ファニーフェース[, fani-fe-su] (n) funny face
一発芸[いっぱつげい, ippatsugei] (n) one-liner; funny joke; gag; quick trick
剽軽[ひょうきん, hyoukin] (adj-na,n) facetious; droll; funny
喜劇[きげき, kigeki] (n,adj-no) comedy; funny show; (P)
惚け(P);呆け(P)[ぼけ(P);ボケ, boke (P); boke] (n,suf) (1) (uk) idiot; fool; touched in the head (from); out of it (from); space case; (2) (See 漫才,突っ込み・つっこみ・2) funny man (of a comedy duo); (in comedy) silly or stupid line; (3) Alzheimer's (impol); (P)
戯け話[おどけばなし, odokebanashi] (n) funny story
珍談[ちんだん, chindan] (n) funny story; anecdote; gossip
笑談[しょうだん, shoudan] (n,vs) (1) pleasant chat; talking amiably; laughing over; (2) (See 冗談・じょうだん) funny story; jest; joke

-funny- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้องแบ๊ว[adj.] (bǿngbaeo) EN: funny ; strange ; queer ; laughable FR:
ชวนหัว[n.] (chūanhūa) EN: funny story ; joke ; farce FR: boutade [f] ; mot d'esprit [m] ; plaisanterie [f]
ชวนหัว[adj.] (chūanhūa) EN: funny ; amusing ; comical FR: drôle ; amusant
จี้เส้น[v.] (jīsen ) EN: make someone laugh ; be funny FR:
การตุกติก[n.] (kān tuktik) EN: hanky panky ; funny business FR:
ขำ[adj.] (kham) EN: amusing ; humorous ; funny ; witty FR: plaisant ; humoristique ; amusant ; comique ; hilarant ; divertissant ; drôle ; rigolo (fam.)
ขำจริง ๆ = ขำจริงๆ[adj.] (kham jing-j) EN: very funny FR:
ขัน[adj.] (khan) EN: funny ; amusing ; humorous ; jocular ; laughable FR: drôle ; amusant
ขบขัน[adj.] (khopkhan) EN: amusing ; funny ; mirthful ; humorous ; comic ; jocular FR: amusant ; drôle ; gai ; joyeux
ไม่ตลก[adj.] (mai talok) EN: serious ; not funny FR: pas drôle ; pas marrant ; sérieux
มุขตลก[n.] (muktalok) EN: gag ; joke ; gimmick ; funny twist ; comic twist ; humorous twist ; funny angle of the story ; punch line FR: fin de l'histoire [f]
น่าหัวเราะ[adj.] (nā hūarǿ) EN: funny ; comical ; laughable FR: risible
น่าขำ[adj.] (nā kham) EN: funny ; amusing ; wacky FR: amusant
น่าขัน[adj.] (nā khan) EN: funny ; amusing ; humorous ; laughable ; comical ; ridiculous FR: drôle ; amusant ; comique
น่าสนุก[adj.] (nā sanuk) EN: funny FR: amusant
พิกล[adj.] (phikon) EN: weird ; unusual ; peculiar ; not normal ; abnormal ; queer ; odd ; strange ; funny FR: singulier ; inhabituel ; étrange ; mystérieux , bizarre ; loufoque
พิลึก[adj.] (phileuk) EN: queer ; odd ; funny ; weird ; bizarre ; eccentric FR: bizarre
ผิดสังเกต[v.] (phitsangkēt) EN: be unusual ; not look right ; be unaccustomed ; be abnormal ; look funny FR:
พูดแปร่ง[v. exp.] (phūt praeng) EN: speak with an accent ; sound funny FR: parler avec un accent
แปลก ๆ = แปลกๆ[adj.] (plaēk-plaēk) EN: unusual ; funny ; strange FR: inhabituel ; bizarre ; original ; excentrique ; extravagant ; qui sort de l'ordinaire
เรื่องขำขัน[n. exp.] (reūang kham) EN: funny story FR: histoire drôle [f]
เรื่องขบขัน[n. exp.] (reūang khop) EN: funny story FR: histoire drôle [f]
สนุก[v.] (sanuk) EN: enjoy ; be enjoyable ; enjoy ; have a good time ; have fun ; be funny FR: s'amuser ; prendre du bon temps
สนุก[adj.] (sanuk) EN: pleasant ; funny ; fun ; entertaining ; amusing ; vivacious ; diverting ; enjoyable; FR: plaisant ; agréable ; amusant ; réjouissant ; divertissant ; distrayant ; drôle
สตอร์เบอรี[v.] (satøboērī) EN: exagggerate in a funny and teasing way ; exaggerate without being serious ; criticize jokingly FR: faire le matamore
ตลก[adj.] (talok) EN: funny ; comical ; farcical ; ludicrous FR: comique ; amusant ; drôle ; cocasse ; burlesque ; marrant (fam.) ; drolatique (litt.)
ตลกดี[X] (talok dī) EN: very comical ; funny ; amusing FR: amusant ; marrant (fam.) ; comique
ตลกฝืด[v. exp.] (talok feūt) EN: be not funny ; be not amusing ; tell a joke tahat falls flat FR:
ตลกขบขัน[adj.] (talok khopk) EN: humourous ; jocular ; amusing ; cheerful ; entertaining ; funny FR:
ตลกแต่ไม่สนุก[xp] (talok tāe m) EN: funny but not fun FR: drôle mais pas amusant
ตลกที่สุด[adj.] (talok thīsu) EN: extremely funny FR:
ตุกติก[v.] (tuktik) EN: play dirty ; do funny business ; do a fiddle ; be tricky FR:
ยิ้มไม่ออก[v. exp.] (yim mai øk) EN: not find funny FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -funny-
Back to top