ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-frenetic-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น frenetic, *frenetic*,

-frenetic- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But it's not frenetic like before.แต่ไม่บ้าระห่ำเหมือนเมื่อก่อน

-frenetic- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สุดขีด[adj.] (sutkhīt) EN: extreme ; great ; enormous ; utmost ; frenetic FR: extrême

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -frenetic-
Back to top