ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

frantically

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *frantically*, -frantically-

frantically ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
frantically (adv.) อย่างไม่สามารถความคุมอารมณ์ได้ See also: อย่างหวาดกลัว, อย่างลนลาน, อย่างกระวนกระวาย Syn. uncontrollably Ops. controllably, serenely
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เมามัน (adv.) frantically See also: frenziedly, insanely Syn. บ้าคลั่ง, บ้า, รุนแรง, พล่าน, บ้าเลือด, บ้าดีเดือด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She throws herself so frantically in her love lifeเธอทุ่มเทให้กับความรักจนสุดตัว
It was less than ten minutes later that the neighbors began arriving, each determined to get a look at the various paramedics and policemen who were all frantically trying to figure out exactly how to bring the body down.และในเวลาไม่ถึง 10 นาทีหลังจากนั้น เพื่อนบ้านก็พากันมาถึง ต่างก็พากันมุงดู
I thought that if he was left to run around the hospital, he'd cause a lot of damage so I searched frantically for him.ผมคืดว่าถ้าปล่อยให้เค้าวิ่งไปทั่วโรงพยาบาล อาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากน่ะ.. ..ผมก็เลยค้นหาเขาอย่างบ้าคลั่ง
So Sam gets punched, and soon after, he rushes off to New York, frantically trying to get that property.แซมถูกต่อย หลังจากนั้น เขาก็ไปที่นิวยอร์ค เพื่อพยายามที่จะจัดการเรื่องอาคาร
They've been frantically breeding their super pigs, and soon the supermarkets will be filled with their flesh and organs.พวกเขาผสมพันธุ์ซูเปอร์หมู เป็นการใหญ่เรื่อยมา ในไม่ช้าซูเปอร์มาร์เก็ตจะเต็มไปด้วย เนื้อและอวัยวะต่างๆ ของพวกมัน
Yeah, very funny, mixer. [r2-d2 chirps frantically] Stop messing around.เออน่ะ ขำจริ๊ง มิกเซอร์ อย่าเกะกะสิ
Then he came home to see his wife, who had been plotting frantically.จากนั้นก็กลับบ้านมาเพื่อมาหาภรรยา ที่เตรียมรับมือกับเรื่องนี้เอาไว้แล้ว

frantically ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
タミフる[, tamifu ru] (v5r,vi) (sl) (See タミフル) to panic (from the flu panics of late 2000's and early 2010's); to act frantically; to act bizarrely
一所懸命[いっしょけんめい, isshokenmei] (adj-na,n-adv,n) (1) (See 一生懸命) very hard; with utmost effort; with all one's might; desperately; frantically; for dear life; all-out effort; sticking at living in and defending one place; (2) sticking at living in one place
必死に[ひっしに, hisshini] (adv) frantically; desperately; for one's life; (P)
気も狂わんばかり[きもくるわんばかり, kimokuruwanbakari] (adv) frantically; maddeningly; to distraction

frantically ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวซุกหัวซุน[adv.] (hūasukhūasu) EN: in a headlong rush ; in a hurry ; headlong ; frantically FR: tête baissée
กระวายกระวน[v.] (krawāikrawo) EN: fidget ; agitate ; be anxious ; worry ; be nervous ; be restless ; try frantically FR: être agité ; être nerveux
กระวนกระวาย[v.] (krawonkrawā) EN: fidget ; agitate ; be anxious ; worry ; be nervous ; be restless ; try frantically FR: être agité ; être nerveux
ตะลีตะลาน[adv.] (talītalān) EN: in great haste ; frantically ; flurriedly FR: précipitamment ; brusquement ; avec précipitation ; dare-dare (fam.) ; à la hâte
อย่างไม่สามารถความคุมอารมณ์ได้[adv.] (yāng mai sā) EN: frantically ; behaving in a wild and uncontrolled way FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า frantically
Back to top