ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

foregoer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *foregoer*, -foregoer-

foregoer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
foregoer (n.) ผู้บุกเบิก See also: ผู้ล่วงหน้ามาก่อน, ผู้นำทาง, ผู้เบิกทาง Syn. predecessor Ops. follower

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า foregoer
Back to top