ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nonessential

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nonessential*, -nonessential-

nonessential ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nonessential (adj.) ไม่จำเป็น Syn. superfluous, insignificant
nonessentials (n.) สิ่งไม่จำเป็น
English-Thai: Nontri Dictionary
nonessential(adj) ไม่สำคัญ,ไม่จำเป็น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mr. Hodges has ordered the base cleared of all nonessential personnel.คุณฮอดเจสมีคำสั่งมาที่ฐาน ให้กำจัดบุคคลที่ไม่จำเป็น
Several nonessential systemsหลายๆระบบที่ไม่สำคัญ
It gets lumped together with other nonessential organs like the appendix or...มันถูกรวมไว้กับอวัยวะอื่นๆที่ไม่จำเป็น เช่น ไส้ติ่งหรือ...
The system is dropping all the nonessential uses of power.ระบบมีปัญหา อย่าใช้ไฟฟ้าโดยไม่จำเป็น
Any nonessential hospital personnel.จนท.โรงพยาบาล ที่ไม่จำเป็นต้องอยู่
You never know. It's nonessential.นายไม่มีทางรู้\มันไม่จำเป็น
But, Hotch, if he's an experienced tracker, he'll probably realize he's being hunted by now and discard all nonessentials.แต่ฮอทช์... ถ้าเขาเป็นนักสะกดรอยที่มีประสบการณ์ เขาอาจรู้ตัวแล้วว่าเขากำลังถูกตามล่า
I want all nonessentials evac'd.ฉันต้องการ nonessentials ทั้งหมด evac'd

nonessential ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
倒置[とうち, touchi] (n,vs,adj-no) turning upside down; placing nonessentials before essentials; (P)
末梢[まっしょう, masshou] (n,adj-no) tree top; tip; periphery; minor details; nonessentials

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nonessential
Back to top