ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

infinity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *infinity*, -infinity-

infinity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
infinity (n.) ความไม่มีที่สิ้นสุด Syn. infinitude, boundlessness, illimitability Ops. limitedness
English-Thai: HOPE Dictionary
infinity(อินฟิน'นิที) n. ความไม่มีที่สิ้นสุด,ความไม่มีขอบเขต,สิ่งที่ใหญ่โตเหลือเกิน,จำนวนที่ไม่มีที่สิ้นสุด, Syn. endlessness,eternity
English-Thai: Nontri Dictionary
infinity(n) จำนวนมาก,ความไม่มีที่สิ้นสุด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
infinityอนันตภาพ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Infinityเป็นอนันต์, อนันต์ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To infinity and beyond!สู่ความเวิ้งว้างอันไกลโพ้น
To infinity and beyond!สู่ความเวิ้งว้างอันไกลโพ้น!
About the painful, ugly truth... you know it. No, Tommy. It penetrates a unified infinity of everything.ไม่ ทอมมี่ มันเป็นสิ่งที่เจาะเข้าไป แล้วรวมทุกสิ่งเข้าด้วยกัน
Okay, saw an Infinity Ward mail in the trash, and I'm guessing that means you got a pre-release demo of the next Call of Duty game?ฉันเห็นจดหมายจากบริษัทเกมในถังขยะ หมายความว่านายจะได้ตัวอย่าง เกมใหม่ก่อนใครใช่ป่ะ
Now we're running her face through an infinity scan.เรา กำลังสแกนจับคู่ภาพ\ ใบหน้าเธออยู่
"And in the vast infinity of time,"และในช่วงเวลาที่แสนยาวนาน"
Uh, well, infinity means "forever."อืมม ค่าอนันต์คือตลอดไป
Higgs theorized that a vast field stretching to infinity runs through everything.การทำงานร่วมกันที่เป็นสิ่ง ที่ทำให้อนุภาคมวลเหล่านั้น
To infinity and beyond!สู่ความเวิ้งว้าง อันไกลโพ้น
I mean, he can go from zero to infinity in no second flat.หมามถึง พ่อเป็นพวกหัวชนฝา
When I first started trying out those ideas, it was really difficult to go all the way from infinity to such a small thing, just a little bit larger -- just 20% larger than what we see around us today.ครั้งแรกที่ฉันเริ่มพยายามออก ความคิดเหล่านั้น มันเป็นเรื่องยากจริงๆที่จะไปตลอด ทางจากอินฟินิตี้ เช่นสิ่งเล็ก ๆ เพียงเล็กน้อยขนาด ใหญ่ -
Perhaps you can tell me where your hands have been. What's my little girl with the infinity tattoo up to today?บางทีคุณน่าจะบอกฉันนะว่า จะไปหาอีกมือได้ที่ไหน อะไรคือเด็กหญิงตัวน้อยๆ กับรอยสักนะ

infinity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无穷远点[wú qióng yuǎn diǎn, ˊ ㄑㄩㄥˊ ㄩㄢˇ ㄉㄧㄢˇ, 无穷远点 / 無窮遠點] point at infinity (math.); infinitely distant point

infinity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インフィニティ;インフィニティー[, infinitei ; infinitei-] (n) infinity
Japanese-English: COMDICT Dictionary
無限大[むげんだい, mugendai] infinity

infinity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จุด ณ อนันต์[n. exp.] (jut na anan) EN: point at infinity FR: point à l'infini [m]
ณ อนันต์[adv.] (na anan) EN: at infinity FR:
เส้น ณ อนันต์[n. exp.] (sen na anan) EN: line at infinity FR:

infinity ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unendlich {adj} [math.] | unendliche Mengeinfinite | infinite quantity; infinity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า infinity
Back to top