ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ensnare-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ensnare, *ensnare*,

-ensnare- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No ghouls, no witches here to scream and scare them or ensnare themที่นี่ไม่มีผี ไม่มีแม่มด ที่จะมาหลอกหลอนให้พวกเขากลัวได้เลย
Well, here's one Dwarf she won't ensnare so easily.ฮึ ข้าคนแคระคนนี้แหละ ที่เจ้าจะไม่สามารถหลอกลวงข้าได้ง่ายๆ
However, for those select few who possess the predisposition I can teach you how to bewitch the mind and ensnare the senses.ถึงอย่างไร ถ้าเธอเป็น คนที่มีความตั้งใจจริง ฉันสามารถสอนให้เธอสะกดจิตใจ
So this reunion, it's just a charade so that you can ensnare Mr. Greevy, isn't it?งั้นการชุมนุมนี้ มันก็เป็นเพียงการจัดฉาก เพื่อให้คุณลวงใครบางคนมาติดกับ คุณกรีวีงั้นหรอ
He spun a web to ensnare my son.เขาปั่นเว็บเพื่อดักลูกชายฉันให้ติดกับดัก
No one can ensnare them, not even the gods.ไม่มีใครจับพวกมันได้ แม้แต่พระเจ้า
She and her FBI colleagues have set out to ensnare an underworld Mandarin.เธอกับเพื่อนเอฟบีไอ กำลังออกไปวางกับดักล่อ พวกคนร้ายชาวตะวันออก

-ensnare- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
騙し込む;騙しこむ[だましこむ, damashikomu] (v5m,vt) to deceive; to ensnare

-ensnare- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดักจับ[v.] (dakjap) EN: entrap ; ensnare FR: piéger
อ่อย[v.] (ǿi) EN: lay bait ; scatter bait ; lure with bait ; drop bait ; ensnare softly FR:
โพน[v.] (phōn) EN: catch ; trap ; ensnare FR:
ติดแร้ว[v. exp.] (tit raeo) EN: be caught in a spring-trap ; ensnare FR: être pris au piège

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ensnare-
Back to top