ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

heighten

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *heighten*, -heighten-

heighten ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
heighten (vt.) เพิ่ม See also: ทำให้มากขึ้น Syn. augment, enlarge, expand Ops. diminish, lessen, reduce
English-Thai: HOPE Dictionary
heighten(ไฮ'เทิน) vt. เพิ่มความสูง,เพิ่มปริมาณ,ทำให้แข็งแรงขึ้น,ทำให้สำคัญขึ้น,ทำให้เด่นขึ้น,เพิ่ม,สว่างขึ้น,เข้มข้นขึ้น., See also: heighner n., Syn. enhance
English-Thai: Nontri Dictionary
heighten(vi) สูงขึ้น,เพิ่มขึ้น,เข้มข้นขึ้น,เด่นขึ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's most probably a pathetically mechanical attempt to heighten the emotional tension of the next game sequence.มันเป็นที่สุด ความพยายามที่น่าสงสาร ที่จะบ่งบอก ถึงอารมณ์ต่อไปของเกม
I strongly advise against doing anything that would heighten your exposure right now.ผมขอยืนยันให้เราอย่าเพิ่งทำอะไรตอนนี้ ...เพราะมันจะเผยตัวตนเราออกมา
And love or anger would heighten the awareness.ความรักหรือโกรธ ทำให้หวาดระแวงมากขึ้น
Simply put, Vincent can now slow down and redirect the hemoglobin in his blood to heighten specific senses.แค่ใส่ไอ้สิ่งนี้ลงไป วินเซนต์ก็สามารถควบคุมตัวเองได้มากขึ้น and redirect the hemoglobin in his blood และเปลี่ยนแปลงฮิโมโกลบิน (เส่วนประกอบในเม็ดเลือดแดง) ในเลือดของเขา ทำให้ประสาทสัมผัสของเขาทำงานได้แบบขั้นสูงกว่ามนุษย์ปกติเลยทีเดียว
Heightened speed, strength, agility, the same killer instincts.ความเร็ว, ความแข็งแกร่ง และ ความคล่องตัว ที่ถูกทำให้สูงขึ้น สัญชาตญาณนักฆ่าเหมือนกัน
Dogs have a heightened sense of smell.เขาว่ากันว่า หมามักจะจมูกดี จริงนั่นแหละ
Lost pigmentation and sight, developed a heightened sense of hearing and smell.สูญเสียการเม็ดสี และการมองเห็น แต่พบว่าได้ประสาทสัมผัส ของการดมกลิ่น และการได้ยินมากขึ้นแทน
...heightened security measures are now in place....สนามบินได้มีมาตราการรักษาความปลอดภัย
It's not fear that grips him only a heightened sense of things.สิ่งที่ช่วยชีวิตเขามิใช่ความกลัว แต่เป็นสติสัมชัญญะ ที่ยอดเยี่ยมขึ้นนั่นเอง
A heightened sense of things.โอดครวญแม้มีซากศพนับพัน ลอยน้ำให้ได้อิ่มหนำ
It only heightened my fascination for her.มันยิ่งทำให้ผมสนใจเธอมากขึ้น
When I was turned into a vampire, All my senses were heightened to 11.เมื่อตอนที่ผมกลายเป็นแวมไพร์ การรับรู้ทั้งหมดของผมเพิ่มไปถึงเลเวล11

heighten ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
增高[zēng gāo, ㄗㄥ ㄍㄠ, 增高] heighten; raise up
倒装[dào zhuāng, ㄉㄠˋ ㄓㄨㄤ, 倒装 / 倒裝] inversion (rhetoric device of inverting the word order for heightened effect); anastrophe
倒装句[dào zhuāng jù, ㄉㄠˋ ㄓㄨㄤ ㄐㄩˋ, 倒装句 / 倒裝句] inversion (rhetoric device of inverting the word order for heightened effect); anastrophe

heighten ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
元気付く[げんきづく, genkiduku] (v5k) to get encouraged; to become heightened in spirits; to recover one's strength
士気旺盛[しきおうせい, shikiousei] (n,adj-na) morale being very high; heightened fighting spirit
深まる[ふかまる, fukamaru] (v5r,vi) to deepen; to heighten; to intensify; (P)
深める[ふかめる, fukameru] (v1,vt) to deepen; to heighten; to intensify; (P)
進む[すすむ, susumu] (v5m,vi) (1) to advance; to go forward; (2) to precede; to go ahead (of); (3) to make progress; to improve; (4) to deepen; to heighten; (5) (See 進んで) to do of one's own free will; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า heighten
Back to top