ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

effortless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *effortless*, -effortless-

effortless ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
effortless (adj.) ซึ่งไม่ต้องพยายาม See also: ง่าย, ไม่เปลืองเเรง Syn. easy, simple
effortlessly (adv.) อย่างสะดวก See also: อย่างสบาย, อย่างง่ายดาย, อย่างราบรื่น, โดยไม่ลำบาก Syn. facilely, readily Ops. laboriously, weary
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Shift consciousness and achieve an effortless merging of action and awareness ...ละทิ้งสิ่งกวนใจทั้งหมด
Effortless charisma that only someone far less secure than I am would find threatening.มีเสน่ห์โดยไม่ต้องปรุงแต่ง ซึ่งมีแค่คนเดียวเท่านั้นที่ไม่มั่นใจยิ่งกว่าฉัน เห็นว่ามันเป็นการคุกคาม
Can't do a lot of the things that other children his age do effortlessly.ทำหลายอย่างไม่ได้ ซึ่งเด็กในวัยเดียวกันเขาทำได้สบาย
And the blood from your body is... is rushing to the wet internal walls, and my fingers would slide effortlessly... [laughing] Are you an actor or something?และเลือดของคุณก็จะ สูบฉีด ไปยังกำแพงภายในที่เปียกชื้น และมือของผมก็จะไล่...
It's a very advanced step which I know is hard to believe because I make it look effortless.มันยากมากนะ และฉันรู้ว่ามันไม่น่าเชื่อหรอก เพราะว่า ฉันทำเหมือนมันเต้นง่ายมาก
The effortlessly win the game, right?ชนะเกมนี้แบบง่ายๆใช่ไหม
Imprecise, but effortless.มันคลุมเครือ แต่สบายๆ
Well, the fun's about to end, Jean Claude, because while we've been standing around chatting, our other master spy has been effortlessly breaching your compound's security.ดี, เรื่องสนุกกำลังจะจบ Jean Claude เพราะว่าขณะที่พวกเรากำลังยืนคุยอยู่นี่ สายลับอีกคนของเรา กำลังเจาะเข้า
A heptapod can write a complex sentence in two seconds, effortlessly.เฮพทะพอด สามารถเขียนเป็น ประโยคที่ซับซ้อน ในสองวินาทีได้อย่างง่ายดาย

effortless ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不费吹灰之力[bù fèi chuī huī zhī lì, ㄅㄨˋ ㄈㄟˋ ㄔㄨㄟ ㄏㄨㄟ ㄓ ㄌㄧˋ, 不费吹灰之力 / 不費吹灰之力] as easy as blowing off dust; effortless; with ease

effortless ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐにゃり[, gunyari] (adv-to) flabbily; softly; limply; effortlessly; flexibly; mushy
ころり[, korori] (adv-to) (1) (on-mim) easily; effortlessly; suddenly; utterly; (2) changing completely; (n) (3) plink (sound of something light falling or rolling)

effortless ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คล่อง[adj.] (khlǿng) EN: fluent ; easy ; facile ; astute ; effortless ; flowing FR: facile ; aisé ; naturel
กล้วย[adj.] (klūay) EN: very easy ; easy ; effortless , a piece of cake FR: simplissime
กล้วย ๆ = กล้วยๆ[adj.] (klūay-klūay) EN: very easy ; easy ; effortless FR:
ได้มาเหนาะ ๆ = ได้มาเหนาะๆ[v. exp.] (dāi mā no-n) EN: get without trying ; get effortlessly ; get so easily FR:
เหนาะ ๆ = เหนาะๆ[adv.] (no-no) EN: easily ; with ease ; effortlessly FR: aisément ; sans effort

effortless ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mühelos {adj} | müheloser | am mühelosesteneffortless | more effortless | most effortless

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า effortless
Back to top