ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

proportionately

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *proportionately*, -proportionately-

proportionately ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
proportionately (adv.) อย่างสอดคล้อง See also: อย่างกลมกลืน Syn. correspondingly
proportionately (adv.) ต่อคน Syn. respectively, each to each, per head

proportionately ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขยายส่วน[v. exp.] (khayāi suan) EN: scale up ; enlarge proportionately FR:
ตามส่วน[adv.] (tām suan) EN: proportionately ; in proportion FR: proportionnellement ; à proportion

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า proportionately
Back to top