ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

breakup

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *breakup*, -breakup-

breakup ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
breakup (n.) การแบ่ง See also: การแบ่งสันปันส่วน, การจัดสรร Syn. separation, dividing Ops. union, fusion

breakup ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一家離散[いっかりさん, ikkarisan] (n,vs) the breakup (dispersal) of a family
跳ね;撥ね[はね, hane] (n) (1) (a) jump; (2) splashes (usu. of mud); (3) (often 撥ね) upward turn at the bottom (e.g. of a vertical stroke of a kanji or of a hairdo); (4) close (e.g. of a theatrical performance); breakup
破局[はきょく, hakyoku] (n) catastrophe; cataclysm; collapse (of a relationship); breakup; split (friends, lovers, etc.); (P)
解散[かいさん, kaisan] (n,vs) breakup; dissolution; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า breakup
Back to top