ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disassemble

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disassemble*, -disassemble-

disassemble ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disassemble (vt.) รื้อ See also: ถอดออก, แยกออก, เอาออก Syn. dismember Ops. assemble, put together

disassemble ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディスアセンブル[, deisuasenburu] (exp) {comp} disassemble
パケット組立て分解機能[パケットくみたてぶんかいきのう, paketto kumitatebunkaikinou] (n) {comp} packet assembler-disassembler; PAD
逆アセンブラ[ぎゃくアセンブラ, gyaku asenbura] (n) {comp} disassembler
Japanese-English: COMDICT Dictionary
パケット組立て分解機能[ぱけっとくみたてぶんかいきのう, pakettokumitatebunkaikinou] packet assembler-disassembler, PAD (abbr.)
逆アセンブラ[ぎゃくアセンブラ, gyaku asenbura] disassembler

disassemble ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รื้อ[v.] (reū) EN: dismantle ; pull down ; demolish ; disassemble ; strip ; tera down FR: démonter ; démolir ; démanteler

disassemble ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Disassemblerprogramm {n} [comp.]disassembler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disassemble
Back to top