ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

desolating

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *desolating*, -desolating-

desolating ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
desolating (adj.) ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากมาย See also: ซึ่งทำลายล้าง Syn. calamitous, disastrous

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า desolating
Back to top