ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*disapprove*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น disapprove, -disapprove-

*disapprove* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disapprove (vt.) ไม่เห็นด้วย See also: ไม่ชอบ, ไม่ยอมรับ Syn. dislike, disesteem Ops. like, favor, esteem
disapprove of (phrv.) ไม่ยอมรับ See also: ไม่อนุมัติ Ops. approve of
English-Thai: HOPE Dictionary
disapprove(ดิสอะพรูฟว') vt. ไม่เห็นด้วย,ไม่พอใจ,รังเกียจ,ไม่อนุญาต., See also: disapprover n. ดูdisapprove, Syn. criticize
English-Thai: Nontri Dictionary
disapprove(vt) ไม่พอใจ,ไม่ชอบ,ไม่อนุญาต,รังเกียจ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disapproveไม่เป็นที่ยอมรับ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do you disapprove of the English social structure, Mr Blair?คุณไม่เห็นด้วยของโครงสร้างทางสังคมภาษาอังกฤษนายแบลร์?
Otherwise when you go to Huang Tai Tai's, she will disapprove of you.ไม่อย่างนั้นเวลาที่ลูกไปอยู่บ้านของฮวงไท่ไท่แล้ว เธอจะไม่พอใจลูกเอานะ
My advisors cannot disapprove, and you will be well paid.ที่ปรึกษาของเราไม่มีทางห้ามได้ และเราจะจ้างคุณอย่างดีด้วย
I'll disapprove their marriage. Is that what you want?ทำไมเค้าถึงอยู่ที่นี่?
But even if you disapprove, we hope that you will respectแม้ว่าพวกคุณจะไม่เห็นชอบ แต่เราหวังว่าคุณจะให้เกียรติ
Teacher has always disapproved of my paintingsอาจารย์มักไม่พอใจ สิ่งที่หม่อมฉันวาดอยู่เสมอ
Does that mean you disapprove of my ability? That's not it.คิดว่าฉันไม่เก่งพองั้นเหรอ?
We say we disapprove, we'll just drive her further into his hemp-braceleted arms.จะกลายเป็นยิ่งยุให้หล่อน เข้าไปหาอ้อมแขนอวลกัญชาของเขา
But that's because I knew you would disapprove of it.แต่ นั่นก็เพราะผมรู้ว่า พ่อจะต้องไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้แน่
How can I when you disapprove of every choice I've ever made?หนูจะทำได้ยังไงล่ะในเมื่อแม่ไม่เคยเห็นด้วย กับทุกอย่างที่หนูตัดสินใจ
And I lost. Arthur, you know how I disapprove of gambling.และข้าแพ้ อาร์เธอร์, เจ้าก็รู้ว่าข้าไม่ชอบการเล่นการพนัน
Please disapprove of it.ก็โปรดอย่ายอม ว่าไงนะ

*disapprove* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不赞成[bù zàn chéng, ㄅㄨˋ ㄗㄢˋ ㄔㄥˊ, 不赞成 / 不贊成] disapproval; disapprove

*disapprove* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ครหา[v.] (kharahā = k) EN: criticize ; blame ; condemn ; censure ; reproach ; disapprove FR: critiquer ; blâmer ; comdamner ; désapprouver ; diffamer
ค้อนติง[v.] (khønting) EN: disapprove unreasonably ; oppose perversely ; speak with jealousy ; object blindly (to) ; look askance FR:
ครหา[v.] (khørahā = k) EN: criticize ; blame ; condemn ; censure ; reproach ; disapprove FR: critiquer ; blâmer ; comdamner ; diffamer
ไม่เห็นชอบ[v. exp.] (mai hen chø) EN: disapprove FR: désapprouver ; être en défaveur de
ไม่ยอมรับ[v. exp.] (mai yømrap) EN: refuse to admit ; refuse to acknowledge ; refuse ; reject ; disapprove ; deny ; turn down FR: refuser d'admettre ; refuser de reconnaître ; refuser d'accepter ; rejeter ; désapprouver ; réfuter
หมั่นไส้[v.] (mansai) EN: dislike ; despise ; detest ; hate ; disapprove ; loathe ; be repelled by ; be put off by FR: être dégoûté ; être écoeuré ; tenir en horreur
ถือ[v.] (theū) EN: disapprove ; resent ; avoid as taboo ; prohibit FR: réprouver

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *disapprove*
Back to top