ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fulfillment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fulfillment*, -fulfillment-

fulfillment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fulfillment (n.) การบรรลุเป้าหมาย See also: ความสมหวัง, ความสมประสงค์ Syn. contentment, gratification, satisfaction
English-Thai: HOPE Dictionary
fulfillmentn. การทำให้บรรลุผล,การบรรลุผล,การปฏิบัติภารกิจ,การทำให้พอใจ,การทำให้สมบูรณ์.
English-Thai: Nontri Dictionary
fulfillment(n) การทำให้สำเร็จ,การบรรลุผล,ความสมปรารถนา,การปฏิบัติภารกิจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fulfillmentความสมปรารถนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความสมปรารถนา (n.) fulfillment See also: gratification, satisfaction Syn. ความสมใจ Ops. ความผิดหวัง
ความสมหวัง (n.) fulfillment See also: gratification, satisfaction Syn. ความสมปรารถนา, ความสมใจ Ops. ความผิดหวัง
ความสมใจ (n.) fulfillment See also: gratification, satisfaction Syn. ความสมปรารถนา Ops. ความผิดหวัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That any Spartan's finest moment... the greatest fulfillment of all he holds dear... is that moment, when he has fought his heart out for the preservation of Sparta... and lies dead on the battlefield... victorious.ช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่แต่ละสปาร์ตัน ... ... การปฏิบัติตามที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ... ... ของทุกอย่างที่เขาถือรัก ...
Right here direct from the lamp, right here for your enjoyment wish fulfillment.Thank youuuuu!ที่นี่ของแท้ส่งตรงจากในตะเกียง อยู่ที่นี่เพื่อความสนุกสนานของท่าน บรรลุคำอธิษฐาน ขอบคุณณณ
Wish fulfillment? -Three wishes to be exact. And ix-nay on the wishing for more wishes.สมหวังในคำอธิษฐาน 3 ข้อที่ต้องการ และไม่มีมากกว่านี้
And how Dwayne's utilizing seven of them in his personal quest to self-fulfillment.และวิธีการ7ข้อที่ดเวนย์เอามาใช้ เพื่อจะบรรลุเป้าหมาย
The prophecy is coming to fulfillment.คำทำนาย... ...กำลังจะเป็นจริง
Making the world a better place, personal fulfillment.งานนี้ทำให้โลกน่าอยู่ขึ้น และเติมเต็มความปรารถนาของตัวผมด้วย
Well, karl knows that if he wants to find real fulfillmentคาร์ลรู้ดีว่า ถ้าเขาต้องการหาจุดมุ่งหมายที่แท้จริงในชีวิต
You see, marketing is always about wish fulfillment.การตลาด มันมักเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ความหวังที่สมปรารถนาเสมอ
Put your giant intellect aside and just focus with me on wish fulfillment.กองความรู้ของนายไว้ แล้วสนใจแค่ ฉันจะทำยังไงให้สมหวัง
What you're talking about is just wish fulfillment.คุณแค่จะหลอกตัวเองรึป่าว
Only then, only when we have shed our magnificent light on this world, will we experience real purpose, real fulfillment, and real joy.ทุกเมื่อ,ทุกเวลา พวกเราได้แบ่งปัน แสงสว่างเจิดจ้าของเรา บนโลกใบนี้ เราจะประสบกับ ความต้องการที่แท้จริง
Look, you want fulfillment, you need to find a girl.ถ้าอยากสมหวังก็หาเมียสักคน

fulfillment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
満願[まんがん, mangan] (n) fulfilment of a vow; fulfillment of a vow
経営基盤の充実[けいえいきばんのじゅうじつ, keieikibannojuujitsu] (n) fulfillment of management base; fulfilment of management base; improvement of management foundation
充実感[じゅうじつかん, juujitsukan] (n) sense of fulfillment; sense of completeness; sense of accomplishment
履行[りこう, rikou] (n,vs) performance; fulfillment; fulfilment; discharge; implementation; (P)
成就[じょうじゅ, jouju] (n,vs) fulfillment; fulfilment; realization; realisation; completion; (P)
自己実現[じこじつげん, jikojitsugen] (n,vs) self-actualization; self-fulfillment; self-realization
願望充足[がんぼうじゅうそく, ganboujuusoku] (n) wish fulfillment; wish fulfilment

fulfillment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สัมฤทธิ-[pref.] (samritthi-) EN: accomplishment ; achievment ; fulfillment FR:

fulfillment ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vollziehung {f}fulfillment [Am.]; fulfilment [Br.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fulfillment
Back to top