ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-devote-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น devote, *devote*,

-devote- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I see that you gentlemen esteem the rear end so I shall devote my stories to this subjectฉันเห็นว่าคุณสุภาพบุรุษ esteem the จบข้างหลัง... ...ดังนั้นฉันจะอุทิศ story to ของฉัน หัวข้อนี้
I resigned as National Security Advisor in order to devote all of my energy to this inquiry.ฉันลาออกจากตำแหน่งเป็น ที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติ เพื่ออุทิศพลังงานทั้งหมดของฉัน เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนี้
Is this, like, a fetish? Is it something, like, maybe we need to devote some time to?งมงายหรือเปล่า ที่เราต้องมาเสียเวลาทำแบบนี้
Which is why, I flam to live, I must devote my life to Buddha.Which is why, I flam to live, I must devote my life to Buddha.
It is why you so protect son, and why you devote all time to books and issues, and why you cannot accept gift!It is why you so protect son, and why you devote all time to books and issues, and why you cannot accept gift!
You can no longer devote yourself entirely to children and housework.จดจ่ออยู่กับเด็กๆ และงานบ้านอีก
So an individual CEO lets say may really care about the environment and in fact since they have such extraordinary resources they can even devote some of their resources to that without violating their responsibility to be totally inhuman which is whyดังนั้น ตัวบุคคลอย่างเช่น ซีอีโอ มีหลายคนที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมจริง ๆ และความจริงแล้ว
To those who loved this world once before and spent time with its friends, Gather again and devote your time...แด่ผู้ซึ่งรักและผูกพันกับโลกใบนี้ ขอจงร่วมใจกันอีกครั้ง...
And I have to decide which cases we're going to devote our very limited resources to.และผมต้องเลือก ว่าคดีไหนที่ควรเข้าไปช่วย ภายใต้เงื่อนไขด้านบุคลากรของเรา
We will devote ourselves to this task, Your Majesty!พวกเราจะทำงานนี้ด้วยชีวิต พะย่ะค่ะ เสด็จพ่อ!
This can be dangerous for us, so devote yourself to your task.นี่อาจจะเป็นอันตรายสำหรับเรา เพราะฉะนั้นจงอุทิศตนเพื่องานนี้
Um... well, you always said if I found something I wanted to devote myself to to come to you.ลุงพูดเสมอว่า ถ้าผมเจอสิ่งที่ต้องการ แล้วให้ผมมาหาลุงได้

-devote- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
致力[zhì lì, ㄓˋ ㄌㄧˋ, 致力] work for; devote one's efforts to

-devote- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
傾ける[かたむける, katamukeru] (v1,vt) (1) to incline; to lean; to tip; to tilt; to slant; to bend; to list; (2) to devote oneself to; to concentrate on; to pour one's energy into; (3) to ruin; to squander; to empty; (4) to drink (alcohol); (P)
凝らす[こらす, korasu] (v5s,vt) (1) to freeze; to congeal; (2) to concentrate one's attention on; to devote oneself to something; to ponder; to meditate
委ねる[ゆだねる, yudaneru] (v1,vt) to entrust to; to devote oneself to; to abandon oneself to; (P)
専らにする[もっぱらにする, mopparanisuru] (exp,vs-i) (1) devote oneself to; (2) to do as one pleases; to act selfishly
徹する[てっする, tessuru] (vs-s) to sink in; to penetrate; to devote oneself; to believe in; to go through; to do intently and exclusively; (P)
打ち込む(P);ぶち込む[うちこむ(打ち込む)(P);ぶちこむ, uchikomu ( uchikomu )(P); buchikomu] (v5m) to drive in (e.g. nail, stake); to devote oneself to; to shoot into; to smash; to throw into; to cast into; (P)

-devote- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แข็งมือ[v.] (khaengmeū) EN: devote FR:
ขับเคี่ยว[v.] (khapkhīo) EN: fight ; deal with ; contend with ; devote oneself to ; exert oneself to the utmost FR: lutter
หมอบ[v.] (møp) EN: crouch ; prostrate ; devote ; kowtow FR: se prosterner ; s'agenouiller
ปวารณา[v.] (pawāranā) EN: offer ; dedicate ; devote FR:
สละเวลา[v. exp.] (sala wēlā) EN: devote time FR: sacrifier du temps
ซื่อสัตย์[v.] (seūsat) EN: be honest ; be faithful ; be true ; devote FR:
ซื่อสัตย์สุจริต[v.] (seūsat sutj) EN: be honest ; be faithful ; be true ; devote FR: être loyal
อุทิศ[v.] (uthit) EN: dedicate ; sacrifice ; devote ; offer; give ; donate on behalf of ; donate in memory of FR: dédier ; consacrer
อุทิศตัว[v. exp.] (uthit tūa) EN: devote oneself to ; direct oneself to FR: se consacrer

-devote- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lebensaufgabe {f} | sich etw. zur Lebensaufgabe machenlife task | to devote one's life to sth.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -devote-
Back to top