ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

definition

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *definition*, -definition-

definition ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
definition (n.) ความคมชัดของภาพ Syn. sharpness Ops. confusion, mixing
definition (n.) คำนิยาม See also: คำจำกัดความ, บทนิยาม, คำอธิบายความหมาย, การอธิบายความหมาย Syn. meaning, explanation Ops. absurdity, nonsense
English-Thai: HOPE Dictionary
definition(เดฟฟินิช'เชิน) n. คำจำกัดความ,การกำหนด,การจำกัดวง,ความคมหรือความชัดของภาพ
English-Thai: Nontri Dictionary
definition(n) คำนิยาม,คำจำกัดความ,คำอธิบาย,การบัญญัติศัพท์,ความชัดเจน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
definition๑. การนิยาม, การกำหนด๒. บทนิยาม๓. ความชัด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Definitionนิยาม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การกำหนดความหมาย (n.) definition See also: explanation, clarification Syn. การให้ความหมาย
การนิยาม (n.) definition See also: explanation, clarification Syn. การให้ความหมาย, การกำหนดความหมาย
การให้ความหมาย (n.) definition See also: explanation, clarification Syn. การกำหนดความหมาย
คำจำกัดความ (n.) definition See also: explanation, meaning, exposition Syn. คำนิยาม, คำอธิบายศัพท์, ความหมาย
คำนิยาม (n.) definition See also: explanation, meaning, exposition Syn. คำจำกัดความ, คำอธิบายศัพท์
คำอธิบายศัพท์ (n.) definition See also: explanation, meaning, exposition Syn. คำนิยาม, คำจำกัดความ, ความหมาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This, then, depends on your definition of panic.นี้แล้วขึ้นอยู่กับนิยามของความตื่นตระหนก
Rose and I differ somewhat in our definition of fine art.โรสกับผม เห็นแตกต่างกันในเรื่องงานศิลป์
Do you really want to get all dressed up... so some Drakkar Noir-wearing Dexter with a boner can feel you up... while you're forced to listen to a band that by definition blows?นี่ เธออยากจะแต่งสวย เพื่อให้ไอ้หื่นใส่สูทที่ไหน มาแต้ะอั๋งเธอ ขณะที่ต้องมาฟัง วงห่วยๆเล่นดนตรีงั้นหรอ
Until two hours ago my entire definition of cooking was "Remove tinfoil and nuke."ปกติการทำกับข้าวของผมคือไมโครเวฟ
First of all I would like to point out... that not only is there no proof in this case... but there is a complete lack of mens rea... which by definition tells us there can be no crime... without a vicious will.ก่อนอื่น ดิฉันอยากจะชี้แจงว่า คดีนี้ ไม่เพียงแต่ไม่มีหลักฐาน แต่ยังไร้ซึ่งเจตนาร้าย
My teacher Katherine Watson, lived by her own definition and would not compromise that.อาจารย์ของฉัน... แคทเธอรีน วัตสัน ใช้ชีวิตที่เธอกำหนดขึ้นเอง... โดยไม่ยอมอ่อนข้อให้ใคร
Especially not those who seek truth beyond tradition beyond definition beyond the image.โดยเฉพาะคนที่ไม่ยึดติดอยู่กับแบบแผน ไม่ยึดติดกับกรอบ และภาพลักษณ์
Same goes for every single person in this room... I'd say we were the original definition of alternative lifestyle.ผมไม่เข้าใจว่าการที่มีภรรยามากมายขนาดนั้น จะเป็นเรื่องที่ถูกต้อง ทางเลือกชีวิตใหนที่เป็นสิ่งที่ดีล่ะครับท่าน
Can civilization survive on that narrow a definition of how we interact with each other?อารยธรรมสามารถอยู่รอดบนความสัมพันธ์ ที่มีความหมายแคบ ๆ แค่นั้นได้หรือไม่?
You have a fairly loose definition of "fine."เธอคงสับสนความหมายของคำว่า"สบายดี"แล้วล่ะ
And that's your definition of justice?และนั่นคือความหมายของคำว่ายุติธรรมของคุณเหรอ
Pardon me, but in Europe we have a different perspective on the American definition of friendship.ขออภัยด้วย แต่ในยุโรป เรามีมุมมองที่ต่างออกไป.. กับคำจำกัดความของมิตรภาพแบบอเมริกา

definition ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蓝光[lán guāng, ㄌㄢˊ ㄍㄨㄤ, 蓝光 / 藍光] blue ray; Blu-ray, high definition DVD system pioneered by Sony as the next generation DVD
高清电视[gāo qīng diàn shì, ㄍㄠ ㄑㄧㄥ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ, 高清电视 / 高清電視] HDTV; high definition TV
定义[dìng yì, ㄉㄧㄥˋ ㄧˋ, 定义 / 定義] definition

definition ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インタフェース定義言語[インタフェースていぎげんご, intafe-su teigigengo] (n) {comp} Interface Definition Language
キャラクタ定義テーブル[キャラクタていぎテーブル, kyarakuta teigi te-buru] (n) {comp} character definition table
クリアビジョン[, kuriabijon] (n) Extended Definition Television (wasei
チャネルデフィニションフォーマット[, chanerudefinishonfo-matto] (n) {comp} channel definition format
データ定義言語[データていぎげんご, de-ta teigigengo] (n) {comp} Data Definition Language; DDL
ディフィニション[, deifinishon] (n) definition
デフィニション[, definishon] (n) definition
標準画質チャンネル[ひょうじゅんがしつチャンネル, hyoujungashitsu channeru] (n) standard definition channel
HDDVD;HD・DVD[エッチディーディーブイディー(HDDVD);エッチディー・ディーブイディー(HD・DVD), ecchidei-dei-buidei-( HDDVD ); ecchidei-. dei-buidei-( HD.DVD )] (n) high-definition digital versatile disc (HD DVD, high-definition DVD)
ハイデフィニション[, haidefinishon] (adj-f) high-definition (e.g. television)
ハイビジョン(P);ハイビション[, haibijon (P); haibishon] (n) high-definition television; HDTV; Hi-Vision; (P)
マクロ本体[マクロほんたい, makuro hontai] (n) {comp} macro definition; macro prototype
明確化[めいかくか, meikakuka] (n) {comp} definition; clarification
確定[かくてい, kakutei] (n,vs) (1) decision; settlement; (2) {math} definition; (P)
高品位[こうひんい, kouhin'i] (adj-no) high-grade; high-rank; high-definition
Japanese-English: COMDICT Dictionary
チャネルデフィニションフォーマット[ちゃねるでふぃにしょんふぉーまっと, chanerudefinishonfo-matto] channel definition format
データ定義言語[データていぎげんご, de-ta teigigengo] Data Definition Language, DDL
マクロ定義[マクロていぎ, makuro teigi] macro definition
型定義[かたていぎ, katateigi] type definition
属性定義並び[ぞくせいていぎならび, zokuseiteiginarabi] attribute definition list
属性定義並び宣言[ぞくせいていぎならびせんげん, zokuseiteiginarabisengen] attribute definition list declaration
要素型定義[ようそがたていぎ, yousogatateigi] element type definition
高品位テレビ[こうひんテレビ, kouhin terebi] high definition television (HDTV)
高品位テレビジョン[こうひんいテレビジョン, kouhin'i terebijon] high definition television (HDTV)
高精細度テレビ[こうせいさいどテレビ, kouseisaido terebi] High Definition Television, HDTV
はん用定義[はんようていぎ, hanyouteigi] generic definitions
マクロ本体[マクロほんたい, makuro hontai] macro definition, macro prototype
リンク処理定義[リンクしょりていぎ, rinku shoriteigi] link process definition, LPD
再帰的定義[さいきてきていぎ, saikitekiteigi] recursive definitions
単純連結処理定義[たんじゅんれんけつしょりていぎ, tanjunrenketsushoriteigi] simple link (process definition)
問題記述[もんだいきじゅつ, mondaikijutsu] problem definition, problem description
属性並び宣言[ぞくせいならびせんげん, zokuseinarabisengen] attribute (definition) list declaration
明確化[めいかくか, meikakuka] definition, clarification
暗黙連結[あんもくれんけつ, anmokurenketsu] implicit link (process definition)
暗黙連結処理定義[あんもくれんけつしょりていぎ, anmokurenketsushoriteigi] implicit link (process definition)

definition ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บทนิยาม[n.] (botniyām) EN: definition FR: définition [f]
บทนิยามแบบอุปนัย[n. exp.] (botniyām ba) EN: inductive definition FR:
บทนิยามเวียนเกิด[n. exp.] (botniyām wī) EN: recursive definition FR:
ให้นิยาม[v. exp.] (hai niyām) EN: give definition ; define FR: donner la défintion ; définir
การจำกัดความ[n.] (kān jamkatk) EN: FR: définition [f]
การกำหนดความหมาย[n. exp.] (kān kamnot ) EN: definition FR:
การตีความ[n.] (kān tīkhwām) EN: interpretation ; explanation ; construction ; definition FR: interprétation [f] ; explication [f] ; définition [f]
คำจำกัดความ[n. exp.] (kham jamkat) EN: definition ; meaning FR: définition [f]
คำนิยาม[n.] (khamniyām) EN: definition ; explanation ; meaning ; exposition FR: définition [f]
คำนิยามปฏิบัติการ[n. exp.] (khamniyām p) EN: operational definition FR:
ข้อจำกัดความ[n. exp.] (khøjamkat k) EN: definition FR:
ความละเอียด[n.] (khwām la-īe) EN: sensibility ; sensitivity ; resolution ; definition FR: sensibilité [f] ; résolution [f] ; définition [f]
ความละเอียดสูง[n. exp.] (khwām la-īe) EN: high-definition ; hi-res FR: haute résolution [f] ; haute définition [f] ; HD
ความละเอียดสูงมาก[n. exp.] (khwām la-īe) EN: FR: très haute résolution [f] : très haute définition [f]
ความหมาย[n.] (khwāmmāi) EN: meaning ; sense ; interpretation ; significance ; definition ; denotation FR: signification [f] ; sens [m] ; interprétation [f] ; définition [f]
นิยาม[n.] (niyām) EN: definition FR: définition [f]
นิยามศัพท์กฎหมาย[n. exp.] (niyām sap k) EN: legal definition FR:
ภาพความละเอียดสูง[n. exp.] (phāp khwām ) EN: high-resolution image FR: image haute définition [f] ; image haute résolution [f]
โทรทัศน์ความละเอียดสูง[n. exp.] (thōrathat k) EN: high-definition television (HDTV) ; HDTV FR: télévision à haute définition [f]

definition ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bereichsdefinition {f}area definition
Zuordnungsdefinition {f}; Hinweisdefinition
Definition {f} | Definitionen
Definition {f} [math.]definition
Fallunterscheidung {f}definition by cases

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า definition
Back to top