ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unhesitating

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unhesitating*, -unhesitating-

unhesitating ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unhesitating (adv.) อย่างไม่ต้องสงสัย See also: อย่างแจ่มแจ้ง Syn. determined
unhesitating (adj.) หนักแน่น See also: เด็ดเดี่ยว, ไม่เปลี่ยนแปลง Syn. unflagging, enduring, unflinching
unhesitatingly (adv.) อย่างไม่ลังเล See also: อย่างไม่รีรอ, อย่างมั่นคง, อย่างยึดมั่น Syn. promptly Ops. hesitatingly

unhesitating ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尽管[jǐn guǎn, ㄐㄧㄣˇ ㄍㄨㄢˇ, 尽管 / 儘管] despite; although; even though; in spite of; unhesitatingly; do not hesitate (to ask, complain etc); (go ahead and do it) without hesitating
不含糊[bù hán hu, ㄅㄨˋ ㄏㄢˊ ㄏㄨ˙, 不含糊] unambiguous; unequivocal; explicit; prudent; cautious; not negligent; unafraid; unhesitating; really good; extraordinary
斩钉截铁[zhǎn dīng jié tiě, ㄓㄢˇ ㄉㄧㄥ ㄐㄧㄝˊ ㄊㄧㄝˇ, 斩钉截铁 / 斬釘截鐵] to chop the nail and slice iron(成语 saw);resolute and decisive; unhesitating; definitely; without any doubt

unhesitating ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一も二もなく;一も二も無く[いちもにもなく, ichimonimonaku] (adv) unhesitatingly
直往[ちょくおう, chokuou] (n,vs) going unhesitatingly forward
辞す[じす, jisu] (v5s) (1) (See 辞する) to excuse oneself; to take one's leave; (2) to quit; to resign; to retire; to leave post; (3) to decline; to turn down; (4) (as 〜を辞さず, etc.) unhesitatingly; (P)
辞する[じする, jisuru] (vs-s) (1) to excuse oneself; to take one's leave; (2) to resign (post); to quit; to retire; (3) to decline; to turn down; (4) (as 〜を辞せず, etc.) unhesitatingly

unhesitating ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หรา[adv.] (rā) EN: daringly ; unhesitatingly ; quickly FR:

unhesitating ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
stet {adj}unhesitating

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unhesitating
Back to top