ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cry out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cry out*, -cry out-

cry out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cry out (vt.) ร้องตะโกน Syn. shout, yell, cry
cry out (vi.) ร้องตะโกน
cry out (phrv.) ร้องเสียงดัง (เพราะเจ็บปวด, ประหลาดใจฯลฯ) Syn. call out, roar out, shout out
cry out (phrv.) ต้องการอย่างมาก
cry out against (phrv.) ไม่ยอมรับ
cry out for (phrv.) กระหาย See also: โหยหา, ต้องการอย่างมาก Syn. cry for, cry out
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปล่อยโฮ (v.) cry out See also: cry loudly Syn. ร้องไห้โฮ
ร้อง (v.) cry out See also: bawl, bellow, shriek Syn. กรีดร้อง
ร้องไห้โฮ (v.) cry out See also: cry loudly
ส่งเสียง (v.) cry out See also: raise one´s voice, roar, yell, shout, howl, bawl Syn. แผดเสียง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
These inventions cry out for the goodness in man, cry out for universal brotherhood, for the unity of us all.สิ่งประดิษฐ์เหล่านี้จะร่ำไห้ สำหรับประโยชน์ที่มีต่อมนุษย์ ร่ำไห้เพื่อคนทั้งโลก แด่ความรักของเราทุกคน
Wherever people cry out for justice.ที่ที่ผู้คนร่ำไห้หาความยุติธรรม
You can cry out loud here. This place... only I know where it is.เธอร้องไห้ออกมาดังๆก็ได้ ที่นี่ มีเพียงชั้นที่รู้จักว่ามันอยู่ไหน
Will you cry out loud?เธอจะร้องเสียงดังรึเปล่า?
Don't hide your tears from me. Yeah! You can lean on my shoulder and cry out loudอย่าแอบร้องไห้ นายสามารถซบลงที่ไหล่ฉัน และร้องมันออกมา
For all of us who cry out in painสำหรับเราทุกคนที่ต้องร้องไห้เจ็บปวด
(Just let it out, dad. Cry out loud! )(ร้องออกมาพ่อ ร้องให้ดังหน่อย)
They cry out for their true king.พวกเขาเรียกร้อง กษัตริย์ที่แท้จริงของพวกเขา
That we were attacked again... and then they're gonna cry out for blood.ว่าเราถูกโจมตีอีกแล้ว... จากนั้นพวกเขาก็จะเรียกร้องให้ก่อสงคราม
Ironborn warriors will cry out our names as they leap onto the shores of Seagard and Faircastle.นักรบเหล็กไหลจะร่ำร้องชื่อของเรา เมื่อเขาออกเรือในอ่าวของซีการ์ดและปราสาทแฟร์
We cry out for our rights and no one listens.พวกเราร้องตะโกนเพื่อสิทธิของพวกเรา แต่ก็ไม่มีใครรับฟัง
No cracks about my thick, shiny hair, or I'll cry out of my piercing blue eyes.หรือมุกเกี่ยวกับดวงตาสีฟ้าของฉันมั่งเหรอ

cry out ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[duō, ㄉㄨㄛ, 咄] noise of rage; to cry out in anger; Taiwan pr. duo4
不平则鸣[bù píng zé míng, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ ㄗㄜˊ ㄇㄧㄥˊ, 不平则鸣 / 不平則鳴] where there is injustice; there will be an outcry; man will cry out against injustice
叫唤[jiào huan, ㄐㄧㄠˋ ㄏㄨㄢ˙, 叫唤 / 叫喚] to cry out; to bark out a sound
喊叫[hǎn jiào, ㄏㄢˇ ㄐㄧㄠˋ, 喊叫] cry out; shout

cry out ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระเบญ[v.] (krabēn) EN: shout ; cry out FR:
กระเบง[v.] (krabēng) EN: shout ; cry out FR:
ปล่อยโฮ[v. exp.] (plǿi hō) EN: cry out ; cry loudly ; wail FR:
เรียกร้อง[v.] (rīekrøng) EN: call for ; demand ; cry out for ; make a demand for ; require FR: réclamer ; requérir ; exiger ; demander ; lancer un appel
ร้อง[v.] (røng) EN: cry out ; bawl ; bellow ; shriek FR: crier ; pousser un cri ; se plaindre
ซ้อง[v.] (søng) EN: sing in unison ; cry out in one voice FR:
ส่งเสียง[v.] (songsīeng) EN: cry out ; raise one's voice ; roar ; yell ; shout ; howl ; bawl FR:
ตะโกน[v.] (takōn) EN: shout ; bawl ; holler ; roar ; call out ; cry out ; yell ; exclaim ; scream ; bellow FR: crier ; s'écrier ; gueuler (fam.) ; brailler
ตะโกนเรียก[v. exp.] (takōn rīek) EN: hail ; holler ; call out ; cry out ; call someone loudly ; shout for someone FR: crier ; s'écrier
โวย[v.] (wōi) EN: cry out ; outcry ; complain FR:
โวยวาย[v.] (wōiwāi) EN: make a fuss ; make a big to-do (about) ; raise a hue and cry ; cry out loud FR: faire de l'esclandre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cry out
Back to top