ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

psychotic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *psychotic*, -psychotic-

psychotic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
psychotic (adj.) ซึ่งเป็นโรคประสาทเนื่องจากประสบการณ์เลวร้ายในสงคราม Syn. neurotic

psychotic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
วิกลจริต[adj.] (wikonjarit) EN: mad ; insane ; psychotic ; nuts ; crazy ; unhinged ; out of one's mind FR: insensé ; dément

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า psychotic
Back to top