ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*convince*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น convince, -convince-

*convince* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
convince (vt.) ทำให้แน่ใจ See also: ทำให้แน่ชัด Syn. make feel sure, prove
convince (vt.) โน้มน้าว See also: ชักจูง Syn. persuade
convince of (phrv.) ทำให้เชื่อในเรื่อง See also: โน้มน้าวให้เชื่อในเรื่อง (การทำผิด) Syn. convict of
convinced (adj.) ที่ถูกโน้มน้าว
English-Thai: HOPE Dictionary
convince(คันวินซฺ') {convinced,convincing,convinces} vt. ทำให้เชื่อมั่น,ทำให้มั่นใจ,ทำให้รู้ว่ากระทำผิด, See also: convincedly adv. ดูconvince convincingly adv. ดูconvince convincibility n. ดูconvince convincedness n. ดูconvince convincingness
English-Thai: Nontri Dictionary
convince(vt) ทำให้เชื่อมั่น,ทำให้แน่ใจ,ทำให้เชื่อ,ทำให้สำนึก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถือใจ (v.) be convinced See also: be certain Syn. มั่นใจ, สำคัญใจ
สำคัญใจ (v.) be convinced See also: be certain Syn. มั่นใจ
หว่านล้อม (v.) convince See also: persuade somebody to believe, sway, influence, induce Syn. ชักชวน, ชักจูง, โน้มน้าว
เห็นจริง (v.) be convinced
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Having to convince people to buy somethingการโน้มน้าวให้ผู้คนซื้อของบางอย่าง
You have got to convince themคุณต้องโน้มน้าวพวกเขา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Maybe this is an idea. It seems to me that it's up to us to convince this gentleman that he's wrong and we're right.อาจจะเป็นความคิดที่ มันดูเหมือนว่าฉันว่ามันก็ขึ้นอยู่กับเราที่จะโน้มน้าวให้สุภาพบุรุษนี้
I started to be convinced, you know, very early in the case.ผมเริ่มที่จะเชื่อว่าคุณรู้เร็วมากในกรณีที่
I didn't expect a turn. I thought you were all gonna to try to convince me.ผมไม่ได้คาดหวังว่าจะ ฉันคิดว่าคุณทุกคนจะพยายามที่จะโน้มน้าวให้ฉัน
If you want to vote not guilty, do it because you are convinced he is not guilty, not because you've had enough.If you want to vote not guilty, do it because you are convinced he is not guilty, not because you've had enough.
The head man is convinced of the fact... and he says the people of Chang 'Dong feel that way.{\cHFFFFFF}หัวมนุษย์คือ ความเชื่อมั่นของความเป็นจริง ... {\cHFFFFFF}และเขาบอกว่าคนของ ช้าง 'ดงรู้สึกอย่างนั้น
But you must make a start somewhere, and I'm convinced... that dramatizing the road could be the beginning... of democratic reforms in Sarkhan.{\cHFFFFFF}But you must make a start somewhere, and I'm convinced... {\cHFFFFFF}that dramatizing the road could be the beginning... {\cHFFFFFF}of democratic reforms in Sarkhan.
I'm convinced that you're convinced of everything you say.{\cHFFFFFF}I'm convinced that you're convinced of everything you say.
I trust this simple ceremony convinced you of our peaceable intentions.เชื่อว่าพิธีกรรมของเรา ทําให้คุณรู้ว่าเรารักสันติ
Perhaps convince some of your friends in the movies to do the same.Perhaps convince some of your friends in the movies to do the same.
To slip her out of the convent school we had to convince two nunsกว่าจะนำตัวเธอออกมาจากโรงเรียนได้ เราต้องใช้แม่ชีถึงสองคน
He was convinced that the tastiest faeces were those of women who had just heard the sentence of deathเขาเชื่อว่า the tastiest faeces ... ...คือเหล่านั้นของผู้ซึ่งผู้หญิงมี just heard ประโยคของความตาย
And how do I convince anybody that I've actually seen you?ผมจะบอกยังไงให้คนเชื่อว่า ผมเห็นท่านจริง ๆ

*convince* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心折[xīn zhé, ㄒㄧㄣ ㄓㄜˊ, 心折 / 心摺] convinced; to admire from the heart; enchanted
不见棺材不落泪[bù jiàn guān cái bù luò lèi, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ ㄍㄨㄢ ㄘㄞˊ ㄅㄨˋ ㄌㄨㄛˋ ㄌㄟˋ, 不见棺材不落泪 / 不見棺材不落淚] fig. not to shed a tear until one sees the coffin (成语 saw); lit. refuse to be convinced until one is faced with grim reality
不服[bù fú, ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ, 不服] not accept sth; want to have sth overruled or changed; refuse to obey or comply; refuse to accept as final; remain unconvinced by; not give in to
口服[kǒu fú, ㄎㄡˇ ㄈㄨˊ, 口服] oral (administered by mouth); to profess conviction; to say that one is convinced
劝服[quàn fú, ㄑㄩㄢˋ ㄈㄨˊ, 劝服 / 勸服] prevail; convince

*convince* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
信伏;信服;信腹[しんぷく, shinpuku] (n,vs) being convinced
半信半疑[はんしんはんぎ, hanshinhangi] (n,adj-no) half in doubt; half-convinced; dubious; incredulous
得心[とくしん, tokushin] (n,vs) consenting to; being convinced of; being satisfied; understanding
思い込む[おもいこむ, omoikomu] (v5m,vi) to be under impression that; to be convinced that; to imagine that; to set one's heart on; to be bent on; (P)
脱がせ屋[ぬがせや, nugaseya] (n) persons who convince female celebrities to pose nude for photoshoots
落とす(P);落す[おとす, otosu] (v5s,vt) (1) to drop; to lose; to let fall; to shed (light); to cast (one's gaze); to pour in (liquid); to leave behind; (2) to clean off (dirt, makeup, paint, etc.); to remove (e.g. stains or facial hair); to lose; to spend money at a certain place; to omit; to leave out; to secretly let escape; (3) to lose (a match); to reject (an applicant); to fail (a course); to defeat (in an election); (4) to lower (e.g. shoulders or voice); to lessen (e.g. production or body weight); to worsen (quality); to reduce (e.g. rank or popularity); to speak badly of; to make light of; to fall into straitened circumstances; (5) to fall into (e.g. a dilemma or sin); to make one's own; to have one's bid accepted; to force surrender; to take (e.g. an enemy camp or castle); to forcefully convince; to press for a confession; to deal with; (6) {comp} to download; to copy from a computer to another medium; (7) {MA} to make someone swoon (judo); (8) to finish a story (e.g. with the punch line); (9) to finish (a period, e.g. of fasting); (P)
説き伏せる;説伏せる[ときふせる, tokifuseru] (v1,vt) to confute; to argue down; to persuade; to convince; to prevail on

*convince* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เห็นจริง[v.] (henjing ) EN: be convinced FR: être convaincu ; être persuadé
ใจเบา[adj.] (jaibao) EN: credulous ; gullible ; easily convinced FR: crédule
เกลี้ยกล่อม[v.] (klīaklǿm) EN: persuade ; convince ; prevail upon ; induce ; coax FR: persuader ; convaincre
กล่อม[v.] (klǿm) EN: persuade ; convince FR:
กล่อมใจ[v.] (klǿmjai) EN: speak soothing words ; persuade ; prevail on ; convince ; soothe FR: persuader ; convaincre
ไม่เชื่อ[adj.] (mai cheūa) EN: unconvinced FR:
ไม่แน่ใจ[v. exp.] (mai naējai) EN: be not sure ; be not assured ; be uncertain ; be unsure ; be not convinced FR: ne pas être sûr ; douter ; ne pas être convaincu ; être incertain ; être indécis
มั่นใจ[v.] (manjai) EN: be confident ; be certain ; believe firmly ; be convinced ; be full of confidence ; be assured of ; be sure FR: être sûr de soi ; être sûr ; être persuadé ; être convaincu ; être confiant ; croire fermement
มั่นใจ[adj.] (manjai) EN: confident ; certain ; sure ; convinced ; positive FR: confiant ; convaincu
แน่ใจ[v.] (naējai) EN: be sure ; be confident ; be certain ; be convinced FR: être sûr ; être certain ; être convaincu ; être persuadé ; affirmer avec vigueur ; parier que
แน่ใจ[adv.] (naējai) EN: sure ; confident ; certain ; convinced FR: certain ; sûr ; convaincu ; persuadé
แน่แก่ใจ[X] (naē kaē jai) EN: be positive ; be convinced ; know in one's heart FR:
โน้มน้าว[v.] (nōmnāo) EN: persuade ; induce ; influence ; convince ; incite ; prevail upon ; talk into ; sway ; win over FR: persuader ; influencer ; convaincre
ตายใจ[v.] (tāijai) EN: trust completely ; be complacent ; be convinced FR:
ทำให้เชื่อ[v. exp.] (thamhai che) EN: convince FR: convaincre
ถือใจ[v.] (theūjai) EN: be confident ; be convinced FR: être confiant
ทึ่ง[v.] (theung) EN: be interested ; be convinced ; be surprised ; be amazed ; be astonished FR: s'intéresser à ; être intéressé ; être impressionné
เถียงไม่ขึ้น[v. exp.] (thīeng mai ) EN: can't argue ; argue without reason ; lose the argument ; be unable to reason with ; fail to convince ; argue without success ; be unpersuasive FR:
ไว้ใจ[v. exp.] (waijai) EN: trust ; have confidence ; have faith (in s.o.) ; believe in ; confide in ; rely ; entrust ; be convinced FR: faire confiance ; avoir confinace ; se fier à ; compter sur ; avoir foi (en qqn)
หว่านล้อม[v.] (wānløm) EN: persuade ; influence ; convince FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *convince*
Back to top