ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

composite

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *composite*, -composite-

composite ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
composite (adj.) ที่ประกอบขึ้นจากหลายส่วน Syn. compound
composite (n.) สิ่งที่ประกอบขึ้นจากหลายส่วน Syn. compound
English-Thai: HOPE Dictionary
composite(คอม'พะซิท,คัมพอส'ซิท) adj. ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ,ประกอบขึ้น,ผสมเป็น,เกี่ยวกับพืชตระกูล Compositae (เช่น ต้นเบญจมาศ) n. ของที่รวมตัวกัน,สารประกอบ,รูปผสม,พืชตระกูลเบญจมาศ., See also: compositeness n. ดูcomposite, Syn. manifol
composite videoสัญญาณวีดิทัศน์คอมโพสิตหมายถึง สัญญาณวีดิทัศน์ที่ใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ โดยปกติแล้ว ใช้สายไฟสายเดียว ตรงข้ามกับสัญญาณอื่น เช่น สัญญาณ RGB (Red Green Blue) ซึ่งจะใช้แต่ละสาย สำหรับแต่ละสี คือมีสายสีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน เป็นต้น ฉะนั้น หากเราต้องการภาพ เลือน ๆ ให้ปรากฏบนจอภาพ เครื่องรับโทรทัศน์ของเรา ก็ทำได้โดยส่งสัญญาณนี้แทน
English-Thai: Nontri Dictionary
composite(adj) ประกอบขึ้น,ประกอบด้วย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
compositeคอมโพสิต [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Composite depreciation methodการคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีส่วนร่วม [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ภาพซ้อน (n.) composite picture
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The NASDAQ Composite is up 11 points to 2,061 on a volume of 1.6 million shares.หุ้น NA SDA Q คงตัว ที่ 1 1 points... ... ถึง 2, 061 ด้วยปริมาณการซื้อขาย 1. 6 ล้านเหรียญ
It seems to be a composite of prophesies from the Bible, from Daniel, from Revelation, whereby the time of the Antichrist is heralded by the Jews returning to Israel.มันเหมือนกับการรวมคำทำนาย จากคัมภีร์ไบเบิล, จากเดเมียน, จากพระผู้เป็นเจ้า จำกว่าจะถึงเวลาที่พวกยิวจะกลับมาที่อิสราเอล
Nypd's passing the composite aroundมีพยานเห็นมั๊ย? หน่วย Nypd มองข้ามหลักฐานแวดล้อม
Exactly. We believe this man was somehow connected to the blackout. This is a composite sketch.ชัดเจน เราเชื่อว่าชายคนนี้ เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หมดสติ นี่คือภาพสเ็ก็ตที่วาดมา จากหลายๆ องค์ประกอบ
We're gonna have a sketch artist meet with the family, and get a composite of him.เราจะให้ช่างวาดภาพ ไปคุยกับครอบครัว แล้ววาดภาพเขา
We just got the unscrambled composite of Smith's visitor in prison.เรามีภาพนั่น เป็นคนที่มาเยี่ยมผู้ต้องขัง สมิธ
All right, this is a composite sketch from the description the kid gave.เอาล่ะ นี่คือภาพสเก็ตช์คร่าวๆ ตามรายละเอียดที่เด็กให้มา
You don't think you could remember enough to even get a composite drawn?การตัดต่อภาพหรือสเก๊ตช์ภาพ ก็ทำไม่ได้ใช่ไหม
His composite armor has been replaced. Let's see if the insides look as good.ก็ มี เกราะบางชิ้นที่เปลี่ยนไหม่\ เดี๋ยวขอดูสภาพข้างในก่อน
We're working up a composite now.เรามองดูองค์ประกอบแล้ว
No, but we have this composite sketch we're getting out there.ยังครับ แต่เรามีรูปสเก็ตช์คร่าวๆ เราจะเอาไปประกาศ
But I see hardware fixtures from the 1980s, composite window moldings from 2000--แต่ผมเห็นการตกแต่งแบบยุค 1980 และหน้าต่างแบบปี 2000

composite ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
合成语境[hé chéng yǔ jìng, ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄩˇ ㄐㄧㄥˋ, 合成语境 / 合成語境] composite context
复合材料[fù hé cái liào, ㄈㄨˋ ㄏㄜˊ ㄘㄞˊ ㄌㄧㄠˋ, 复合材料 / 複合材料] composite material
[xiū, ㄒㄧㄡ, 貅] see píxiū 貔貅, composite mythical animal; originally 貅 was the female
[pí, ㄆㄧˊ, 貔] see píxiū 貔貅, composite mythical animal; originally 貔 was the male
菊科[jú kē, ㄐㄩˊ ㄎㄜ, 菊科] Asteraceae (composites, a large family of dicotyledonous plants producing scents, includes aster, daisy and sunflower)
综合[zōng hé, ㄗㄨㄥ ㄏㄜˊ, 综合 / 綜合] composite; synthesized; to sum up; to integrate; to synthesize
合成物[hé chéng wù, ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ˋ, 合成物] compound; composite; cocktail

composite ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンポジット[, konpojitto] (n) composite
コンポジットインデックス[, konpojittoindekkusu] (n) composite index
コンポジット信号[コンポジットしんごう, konpojitto shingou] (n) {comp} composite signal
合成モデリング変換[ごうせいモデリングへんかん, gousei moderingu henkan] (n) {comp} composite modelling transformation
合成写真[ごうせいしゃしん, gouseishashin] (n,adj-no) (See モンタージュ写真) composite or montage photograph
合成数[ごうせいすう, gouseisuu] (n) composite number; composite quantity
混成団[こんせいだん, konseidan] (n) composite brigade
総合芸術[そうごうげいじゅつ, sougougeijutsu] (n) total work of art; complete work of art; Gesamtkunstwerk; artwork that integrates music, poetry, and acting; composite art
韓国総合株価指数[かんこくそうごうかぶかしすう, kankokusougoukabukashisuu] (n) Korea Composite Stock Price Index; KOSPI
高度合成数[こうどごうせいすう, koudogouseisuu] (n) highly composite number
ウバーレ[, uba-re] (n) uvala (composite karst depression) (ger
合成[ごうせい, gousei] (n,vs) (1) composition; synthesis; (adj-no) (2) composite; compound; synthetic; mixed; combined; (P)
総合(P);綜合[そうごう, sougou] (n,vs,adj-no) (1) synthesis; coordination; putting together; integration; composite; (adj-f) (2) comprehensive; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
合成モデリング変換[ごうせうモデリングへんかん, gouseu moderingu henkan] composite modelling transformation
複合割付け対象体[ふくごうわりつけたいしょうたい, fukugouwaritsuketaishoutai] composite layout object
複合命令セットコンピューター[ふくごうめいれいセットコンピューター, fukugoumeirei settokonpyu-ta-] CISC, Composite Instruction Set Computer
複合構成部品[ふくごうこうせいぶひん, fukugoukouseibuhin] composite component
複合法[ふくごうほう, fukugouhou] composite algorithm
複合論理対象体[ふくごうろんりたいしょうたい, fukugouronritaishoutai] composite logical object

composite ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ[n. exp.] (anuphan khø) EN: derivatives of composite functions FR:
ดัชนีรวมเตือนภัยทางด้านการคลัง[n. exp.] (datchanī rū) EN: Fiscal Composite Index (FC) ; Fiscal Crisis Composite Index FR:
ฟังก์ชันคอมโพสิท [n. exp.] (fangchan kh) EN: composite functions FR:
ฟังก์ชันประกอบ[n. exp.] (fangchan pr) EN: composite function FR: fonction composite [f]
จำนวนประกอบ[n. exp.] (jamnūan pra) EN: composite number FR:
ความสัมพันธ์ประกอบ[n. exp.] (khwām samph) EN: composite relations ; composition of relations FR:
กราฟเชิงประกอบ[n. exp.] (krāp choēng) EN: composite line graph FR:
กราฟเส้นเชิงประกอบ[n. exp.] (krāp sen ch) EN: composite line graph FR:
ผสมผสาน[adj.] (phasomphasā) EN: mixed ; blended ; composite FR: mixte
ประกอบ[adj.] (prakøp) EN: composite FR:
รถกึ่งพ่วง[n. exp.] (rot keung p) EN: composite trailer FR:
รถเทรลเลอร์ [n. exp.] (rot thrēllo) EN: composite trailer FR:
วัสดุเชิงประกอบ[n. exp.] (watsadu cho) EN: composite materials FR:
วัสดุคอมโพสิต[n. exp.] (watsadu khø) EN: composite materials ; composition materials ; composites FR: matériau composite [m]
คีตกร[n.] (khītakøn) EN: composer FR: compositeur [m]
นักแต่งเพลง[n. exp.] (nak taeng p) EN: composer FR: compositeur [m]
ผู้ประพันธ์เพลง[n. exp.] (phū praphan) EN: composer ; songwriter FR: compositeur [m] ; parolier [m]
ผู้เรียบเรียง[n. exp.] (phū rīeprīe) EN: complier ; author ; writer ; composer FR: auteur [m] ; compositeur [m]

composite ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Faserverbundwerkstoff {m}fibre reinforced composite
Bildmontage {f}composite illustration
Fotomontage {f}composite photograph
Mischprobe {f}composite sample
Scheinblüte {f} [bot.]composite flower
Verbundmaterial {n}composite material
Wassermischprobe {f}composite water sample

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า composite
Back to top