ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-chamber-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น chamber, *chamber*,

-chamber- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Nothing distinguished the gas chamber from an ordinary block.ไม่มีอะไรแยกได้ว่า นี่คือบล็อค รมแก๊ส
However, chamber 3 was undisturbed.อย่างไรก็จาม, แชมเบอร์ที่ 3 ไม่ได้ถูกรบกวน,
The undisturbed chamber and the grave goods found in the area give us reason to date this find as we have.และแชมเบอร์ที่ไม่ได้ถูกรบกวนกับ หลุมศพยังอยู่ในสภาพดี.. ...ในสถานที่ที่ให้เรา... ...มีเหตุผลในการคันหาจนถึงปัจจุบัน.
An Egyptian Pharaoh, Shishak, invaded Jerusalem about 980 BC, and may have taken the Ark to the city of Tanis and hidden it in a secret chamber called the Well of Souls.ฟาโรห์แห่งอียิปต์, ซิซา, รุกรานเยซูซาเล็ม ประมาณปี 980 ก่อนคริสต์ศักราช, และอาจจะนำเอาหีบ ไปที่เมืองทานิส และซ่อนมันเอาไว้ในแชมเบอร์ลึกลับ เรียกว่า กำแพงแห่งวิญญาณ
Jan, I'm afraid you've earned a day in the fire chamber for tattling on your brother.และ แจน พ่อเกรงว่าลูกก็ต้องไปอยู่ในห้องไฟ เพราะลูกปากมากดีนัก
Gou found the wedding chamber empty.กูพบห้องทำพิธีแต่งงาน ว่่างเปล่า
"The Chamber of Secrets has been opened. Enemies of the Heir, beware."ห้องแห่งความลับได้ถูกเปิด ศัตรูของทายาทจงระวัง
Now, according to legend Slytherin had built a hidden chamber in this castle known as the Chamber of Secrets.ตามตำนานที่เล่าขาน สลิธีรินได้สร้าง ห้อง ๆ หนึ่งซ่อนเอาไว้ในปราสาทแห่งนี้ รู้จักในชื่อห้องแห่งความลับ
The Heir alone would be able to open the Chamber and unleash the horror within, and by so doing purge the school of all those who in Slytherin's view, were unworthy to study magic.ทายาทเท่านั้น ที่จะสามารถเปิดห้องลับออกได้ และปลดปล่อยความน่ากลัวออกมา และเมื่อทำเช่นนั้น
No such chamber has been found.แต่ไม่เคยพบห้องแห่งความลับ
The Chamber is said to be home to something that only the Heir of Slytherin can control.เชื่อกันว่าห้องนั้นเป็นที่ซ่อนของสิ่งที่ ทายาทของสลิธีรินเท่านั้น สามารถควบคุมได้
Do you think it's true? Do you think there really is a Chamber of Secrets?เธอว่าจริงมั้ย ห้องแห่งความลับมีอยู่จริงหรือ

-chamber- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
前房角[qián fáng jiǎo, ㄑㄧㄢˊ ㄈㄤˊ ㄐㄧㄠˇ, 前房角] anterior chamber (the front chamber of the eye)
便壶[biàn hú, ㄅㄧㄢˋ ㄏㄨˊ, 便壶 / 便壺] bed urinal; chamber pot
眼房[yǎn fáng, ㄧㄢˇ ㄈㄤˊ, 眼房] camera oculi; aqueous chamber of the eye
便桶[biàn tǒng, ㄅㄧㄢˋ ㄊㄨㄥˇ, 便桶] chamber pot
商会[shāng huì, ㄕㄤ ㄏㄨㄟˋ, 商会 / 商會] chamber of commerce
室内乐[shì nèi yuè, ㄕˋ ㄋㄟˋ ㄩㄝˋ, 室内乐 / 室內樂] chamber music
卫生陶瓷[wèi shēng táo cí, ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄊㄠˊ ㄘˊ, 卫生陶瓷 / 衛生陶瓷] chamber pot; commode
马桶[mǎ tǒng, ㄇㄚˇ ㄊㄨㄥˇ, 马桶 / 馬桶] chamber pot; wooden pan used as toilet
云室[yún shì, ㄩㄣˊ ㄕˋ, 云室 / 雲室] cloud chamber (phys.)
众议院[zhòng yì yuàn, ㄓㄨㄥˋ ㄧˋ ㄩㄢˋ, 众议院 / 眾議院] House of Representatives (USA); Chamber of Deputies
下议院[xià yì yuàn, ㄒㄧㄚˋ ㄧˋ ㄩㄢˋ, 下议院 / 下議院] lower chamber (of legislative body); lower house
[xūn, ㄒㄩㄣ, 埙 / 塤] ocarina; wind instrument consisting of an egg-shaped chamber with holes
西厢记[Xī xiāng jì, ㄒㄧ ㄒㄧㄤ ㄐㄧˋ, 西厢记 / 西廂記] Romance of the West Chamber by Wang Shifu 王實甫|王实甫

-chamber- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エアチャンバー[, eachanba-] (n) air chamber
エコーチェンバー[, eko-chienba-] (n) echo chamber
ガス室[ガスしつ, gasu shitsu] (n) gas chamber
チェンバー[, chienba-] (n) chamber
チェンバーオルガン[, chienba-orugan] (n) chamber organ
チェンバーミュージック[, chienba-myu-jikku] (n) (obsc) (See 室内楽) chamber music
ブラックチェンバー[, burakkuchienba-] (n) black chamber
便器[べんき, benki] (n) bedpan; chamber pot; urinal
前房[ぜんぼう, zenbou] (n) anterior chamber (of the eyes)
商工会議所[しょうこうかいぎしょ, shoukoukaigisho] (n) Chamber of Commerce and Industry; (P)
圧力抑制室[あつりょくよくせいしつ, atsuryokuyokuseishitsu] (n) (See 圧力抑制プール,サプレッションプール) suppression pool (nuclear reactor); pressure suppression chamber
室内協奏曲[しつないきょうそうきょく, shitsunaikyousoukyoku] (n) chamber concerto
室内楽[しつないがく, shitsunaigaku] (n) chamber music; (P)
室内管弦楽団[しつないかんげんがくだん, shitsunaikangengakudan] (n) chamber orchestra
御虎子;御丸;お虎子;お丸[おまる, omaru] (n) (uk) (See 虎子・1) bedpan; chamber pot; potty
心房[しんぼう, shinbou] (n,adj-no) atrium; chamber of the heart
日商[にっしょう, nisshou] (n) (abbr) (See 日本商工会議所) The Japan Chamber of Commerce and Industry; JCCI
日本商工会議所[にっぽんしょうこうかいぎしょ, nipponshoukoukaigisho] (n) The Japan Chamber of Commerce and Industry; JCCI
気室[きしつ, kishitsu] (n) air chamber
気密室[きみつしつ, kimitsushitsu] (n) airtight chamber
玄室[げんしつ, genshitsu] (n) burial chamber
石蓋[いしぶた, ishibuta] (n) capstone in a cist (archaeology); dolmen burial chamber
石風呂[いしぶろ, ishiburo] (n) (1) stone bathtub; (2) steam bath taken inside a cavern or stone chamber
綾綺殿[りょうきでん, ryoukiden] (n) (See 十七殿) pavilion housing the emperor's bathing quarters and dressing chamber (in Heian Palace)
虎子[まる;こし, maru ; koshi] (n) (1) (See 御虎子) bedpan; chamber pot; potty; (2) (こし only) (arch) baby tiger
高圧酸素室[こうあつさんそしつ, kouatsusansoshitsu] (n) hyperbaric oxygen chamber

-chamber- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หอ[n.] (hø) EN: chamber ; institute FR: chambre [f] ; institut [m]
หอการค้า[n.] (høkānkhā) EN: chamber of commerce FR: chambre de commerce [f]
หอการค้าจังหวัด[n. exp.] (høkānkhā ja) EN: provincial chamber of commerce FR:
หอการค้าจังหวัด...[n. exp.] (Høkānkhā Ja) EN: … Chamber of Commerce FR:
หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา[org.] (Høkānkhā Ja) EN: Chachoengsao Chamber of Commerce FR: Chambre de Commerce de Chachoengsao [f]
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่[org.] (Høkānkhā Ja) EN: Chiangmai Chamber of Commerce FR: Chambre de Commerce de Chiangmai [f]
หอการค้าจังหวัดเชียงราย[org.] (Høkānkhā Ja) EN: Chiangrai Chamber of Commerce FR: Chambre de Commerce de Chiangrai [f]
หอการค้าจังหวัดขอนแก่น[org.] (Høkānkhā Ja) EN: Khonkaen Chamber of Commerce FR: Chambre de Commerce de Khonkaen [f]
หอการค้าจังหวัดลำปาง[org.] (Høkānkhā Ja) EN: Lampang Chamber of Commerce FR: Chambre de Commerce de Lampang [f]
หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา[org.] (Høkānkhā Ja) EN: Nakhonratchasima Chamber of Commerce FR: Chambre de Commerce de Nakhonratchasima [f]
หอการค้าจังหวัดสงขลา[org.] (Høkānkhā Ja) EN: Songkhla Chamber of Commerce FR: Chambre de Commerce de Songkhla [f]
หอการค้าจังหวัดสุรินทร์[org.] (Høkānkhā Ja) EN: Surin Chamber of Commerce FR: Chambre de Commerce de Surin [f]
หอการค้าจังหวัดตาก[org.] (Høkānkhā Ja) EN: Tak Chamber of Commerce FR: Chambre de Commerce deTak [f]
หอการค้าไทย[org.] (Høkānkhā Th) EN: Thai Chamber of Commerce FR:
หอการค้าไทย-จีน[org.] (Høkānkhā Th) EN: Thai-Chinese Chamber of Commerce FR:
ห้อง[n.] (hǿng) EN: room ; chamber FR: chambre [f] ; pièce d'habitation [f] ; pièce [f] ; salle [f] ; taule [f] (fam.) ; piaule [f] (fam.) ; classe [f] ; local [m]
ห้องเผาไหม้[n. exp.] (hǿng phaoma) EN: chamber FR: chambre de combustion [f]
ขึ้นลำ[v. exp.] (kheun lam) EN: chamber FR:
กระโถน[n.] (krathōn) EN: spittoon ; cuspidor ; chamber pot FR: crachoir [m] ; pot de chambre [m]
กระโถนปัสสาวะ[n. exp.] (krathōn pat) EN: chamber pot FR: pot de chambre [m]
กรุ[n.] (kru) EN: underground hiding place ; chamber inside a stupa ; repository inside a stupa FR:
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย[org.] (Mahāwitthay) EN: University of theThai Chamber of Commerce (UTCC) FR:
รังเพลิง[n.] (rangphloēng) EN: breech ; firing chamber FR:
สภา[n.] (saphā) EN: council ; assembly ; board ; chamber ; house ; parliament ; congress ; forum FR: conseil [m] ; assemblée [f] ; chambre [f] ; congrès [m] ; parlement [m] ; comité [m] ; forum [m]
สภาการค้าระหว่างประเทศ[org.] (Saphā Kānkh) EN: International Chamber of Commerce (ICC) FR:

-chamber- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
echofrei; schalltot {adj} | schalltoter Raumanechoic | anechoic room; anechoic chamber
Gießkammer {f}shot chamber
Unterdruckkammer {f}low-pressure chamber
Ausblaskammer {f} [techn.]pressure chamber
Unterdruckkammer {f}vacuum chamber; decompression chamber

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -chamber-
Back to top