ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cask

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cask*, -cask-

cask ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cask (n.) ถังไม้ขนาดใหญ่ใส่ของเหลว Syn. barrel
cask (n.) ปริมาณที่บรรจุได้ในถังไม้ Syn. caskful
casket (n.) ตลับ See also: กล่องเล็กๆ
casket (vt.) บรรจุ See also: ใส่ลงในหีบหรือตลับ
casket (n.) หีบศพ Syn. coffin, funerary box
caskful (n.) ปริมาณที่บรรจุได้ในถังไม้
English-Thai: HOPE Dictionary
cask(คาสคฺ) {casked,casking,casks} n. ถังไม้ขนาดใหญ่ที่แข็งแรง,ปริมาณที่บรรจุได้ในหนึ่งถังดังกล่าว vt. ใส่หรือบรรจุลงในถัง
casket(คาส'คิท) {casketted,casketting.caskets| n. โลงศพ,กล่องเล็ก ๆ ,ตลับ vt. ใส่โลงศพ,ใส่ในกล่อง ใส่ในตลับ, Syn. coffin
English-Thai: Nontri Dictionary
cask(n) ถัง
casket(n) หีบ,หีบศพ,โลงศพ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรัณฑ์ (n.) casket See also: coffin, a small chest or box Syn. กรณฑ์, ตลับ, หีบ
ผอบ (n.) casket Syn. ตลับ, กระปุก, โกศ
หีบ (n.) casket See also: box, chest, trunk, coffer Syn. ลัง
กาจับหลัก (n.) wood supporter of the dead´s chin in urn-shaped casket
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The rods will be transported in the cask used to carry waste out of the facility.แท่งพวกนั้นจะอยู่ในถัง ที่เคยใช้ขนของเสียออกจากตึก
I'll be sure to send a cask of the Arbor's finest your way.ข้าจะส่งของดีที่สุดจากจากอาร์เบอร์ให้ท่าน
I been hidin' in a casket playin' like a stiff.ฉันซ่อนอยู่ในถุงเก็บศพตลอด
Whoever shot him didn't care for open caskets.ใครก็ตามที่ยิงเขาไม่ได้ดูแลโลงศพที่เปิดอยู่
You bury your dad in a closed casket.คุณกำลังฝังพ่อคุณ ในหีบศพแคบๆ
It's not about a body or a casket.มันไม่เกี่ยวกับศพ เออ หรือว่าโลงศพ
If you're up to it, I can walk you through the various casket options we have.ถ้าเธอพร้อมฉันะให้ดูว่ามีโลงแบบไหน
Only once. We didn't really talk about casket choices.แค่ครั้งเดียว แต่เราไม่ได้คุยว่าจะเลือกโลงแบบไหน
You'll shovel in just enough earth to cover me. Tomorrow, a casket is lowered onto me.เอาดินกลบศพฉันให้แค่พอมิด วันพรุ่งนี้ เอาโลงศพมาฝังเหนือฉันอีกที
The De Noir took the casket then we must have the key...ฝ่ายเดอนัวร์ ครอบครองกล่องเล็กๆ ที่เราต้องมีกุญแจไข
We are required To open the casket And perform a screening. Do you understand, mr. Shephard?เราจำเป็นต้องเปิดโลงเพื่อตรวจสอบ คุณคงเข้าใจนะครับ คุณเชฟเพิร์ด
Who, from all appearances, then burrowed his way out of his casket.แล้วใครกัน จากบรรดาพวกที่หายตัวไป ขุดโพรงออกจาก หีบศพของทารก

cask ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dú, ㄉㄨˊ, 椟 / 櫝] cabinet; case; casket
屏蔽罐[píng bì guàn, ㄆㄧㄥˊ ㄅㄧˋ ㄍㄨㄢˋ, 屏蔽罐] cask
木桶[mù tǒng, ㄇㄨˋ ㄊㄨㄥˇ, 木桶] cask

cask ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャスク[, kyasuku] (n) cask
柄樽[えだる, edaru] (n) (See 酒樽) red and black lacquered sake cask with horn-like handles, used for ceremonies
樽の腹[たるのはら, tarunohara] (n) midsection of a barrel; belly of a cask
樽柿[たるがき, tarugaki] (n) persimmons mellowed in a sake cask
薦被り[こもかぶり, komokaburi] (n) cask wrapped in straw matting; beggar
酒樽[さかだる, sakadaru] (n) wine cask or barrel
鏡開き[かがみびらき, kagamibiraki] (n) (1) cutting the New Year's rice cake (January 11th); (2) traditional breaking of a sake cask at weddings, receptions, etc.
カスケット[, kasuketto] (n) casket
入れ物(P);容れ物;入物(io);容物(io)[いれもの, iremono] (n) (1) container; case; receptacle; (2) (See 棺) (euph. for) coffin; casket; (P)
宝石箱[ほうせきばこ, housekibako] (n) jewel box (case, casket)
寝棺[ねかん, nekan] (n) coffin; casket
小箱;小筥;小匣[こばこ, kobako] (n) casket; small box
早桶[はやおけ, hayaoke] (n) roughly made casket; quickly made casket
棺(P);柩[かん(棺)(P);ひつぎ, kan ( hitsugi )(P); hitsugi] (n) coffin; casket; (P)
棺桶;棺おけ[かんおけ, kan'oke] (n) coffin; casket
玉手箱;たまて箱[たまてばこ, tamatebako] (n) (1) treasure chest (in the story of Urashima Taro); Urashima's casket; Pandora's box; (2) important secret that is not easily revealed to others
酒槽[さかぶね;しゅそう, sakabune ; shusou] (n) sake cask; sake tun
鏡を抜く[かがみをぬく, kagamiwonuku] (exp,v5k) to uncask; to open a barrel
霊柩[れいきゅう, reikyuu] (n) coffin; casket
飲み;呑み[のみ, nomi] (n) (1) (abbr) drink; drinking; (2) spigot; tap (in a cask, etc.); (3) stock market bucketing; (4) bookmaking

cask ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อับ[n.] (ap) EN: small round box ; round casket ; cassette FR: petite boîte [f] ; cassette [f]
เบิกโลง[v.] (boēklōng) EN: perform the rites before placing a body in a casket FR: accomplir les rites funéraires de mise en bière
หีบ[n.] (hīp) EN: box ; case ; chest ; casket ; trunk FR: caisse [f] ; coffre [m] ; coffret [m] ; boîte [f] ; malle [f] ; urne [f]
หีบ[n.] (hīp) EN: [classif.: box, casket, chest, trunk, coffer] FR:
หีบบุหรี่[n. exp.] (hīp burī) EN: cigarette casket FR: cartouche de cigarettes [f] ; farde de cigarettes [f] (Belg.)
หีบศพ[n.] (hīpsop) EN: coffin ; casket FR: cercueil [m] ; bière [f]
จังโกฏก์[n.] (jangkōt) EN: casket FR:
กาจับหลัก[n.] (kājaplak) EN: wood supporter of the dead's chin in urn-shaped casket FR:
กรัณฑ์[n.] (karan) EN: casket FR:
กรัณฑ-[pref.] (karantha-) EN: casket FR:
กรัณฑก[n.] (karanthok) EN: casket FR:
กล่อง[n.] (klǿng) EN: box ; case ; casket ; carton FR: boîte [f] ; étui [m] ; coffret [m] ; boïtier [m] ; brique [f] ; carton [m]
โกส[n.] (kōt) EN: casket FR:
กระอูบ[n.] (kra-ūp) EN: casket FR:
ลัง[n.] (lang) EN: box ; case ; casket ; crate ; chest FR: caisse [f] ; coffre [m] ; casier [m] ; cageot [m]
โลง[n.] (lōng) EN: coffin ; casket ; bier FR: cercueil [m] ; bière [f]
โลงศพ[n. exp.] (lōng sop) EN: coffin ; casket FR: cercueil [m] ; bière [f]
ผอบ[n.] (pha-op) EN: urn ; casket for keeping relics or souvenirs ; cup with a foot and tapering lid FR:
ประอบ[n.] (pra-op) EN: casket ; urn FR:
โรงทึม[n. exp.] (rōng theum) EN: funeral chanting hall ; pavilion for laying the casket in state before cremation ; morgue FR: morgue [f] ; pavillon funéraire [m]
ทึม[n.] (theum) EN: funeral chanting hall ; pavilion for laying the casket in state before cremation FR: morgue [f] ; pavillon funéraire [m]

cask ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tonne {f} (Gefäß)barrel; cask

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cask
Back to top