ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

barrel

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *barrel*, -barrel-

barrel ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
barrel (n.) ถังใส่ของเหลว See also: ภาชนะตักเบียร์ / น้ำมัน Syn. barreling
barrel (n.) จำนวนของของเหลวต่อบาร์เร็ล Syn. barrelful
barrel (n.) จำนวนของน้ำมันหรือเบียร์ต่อบาร์เร็ล
barrel (n.) ลำกล้องปืน
barrel (vt.) เคลื่อนไหวด้วยความรวดเร็ว (ไม่เป็นทางการ) Syn. canon
barrel in (phrv.) โหมกระหน่ำ See also: พัดกระหน่ำ
barrel of fun (sl.) สนุกสุดเหวี่ยง See also: สนุกมาก
barrel-maker (n.) ช่างทำหรือซ่อมถังไม้
barrel-maker (vi.) ทำหรือซ่อมถังไม้
barrel-maker (vt.) ทำหรือซ่อมถังไม้
barrelful (n.) จำนวนของของเหลวต่อบาร์เร็ล
barreling (n.) ถังใส่ของเหลว See also: ภาชนะตักเบียร์ / น้ำมัน
English-Thai: HOPE Dictionary
barrel(บาร์'เริล) n. ถังรูปทรงกระบอก,ปริมาณมาก,ภาชนะรูปทรงกระบอก
English-Thai: Nontri Dictionary
barrel(n) ถัง,ลัง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
barrelกระบอกสูบ (ของกระบอกฉีดยา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Barrelหน่วยวัดปริมาตรน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมัน1 บาร์เรล มีค่าเท่ากับ 158.978 ลิตร หรือ 42 ยูเอส แกลลอน หรือ 35 อิมพีเรียล แกลลอน [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
organ-grinder (n.) ผู้เล่น barrel organ
บาร์เรล (n.) barrel
กระบอกปืน (n.) gun barrel
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All right, let's see how long that barrel takes to bring him up.ดูซิว่ามันนานเเค่ไหนกว่าถังจะลอยขึ้นมา
We got one barrel on him. We stay out here until we find him again.เรายิงถังติดมันถังนึง เราจะรอจนกว่าจะเจอมันอีก
The barrel is up, it's right in the stern.ถังลอยขึ้นมาเเล้ว ท้ายเรือด้านขวา
What is your malfunction, you fat barrel of monkey spunk?อะไรคือสิ่งที่ผิดพลาดของคุณคุณบาร์เรลไขมันของความกล้าหาญลิง?
Well, the breech and the barrel are really screwed up.โฮ่, ช่วงท้ายกับลำกล้องยึดติดกันด้วย
You got good eyes. Tell me, is there a pickle barrel out front?หลานตาดี บอกปู่หน่อย มีถังไม้วางอยู่ข้างหน้าบ้างรึเปล่า
Pickle barrel means the law. That's another thing to remember.ถังไม้หมายถึงพวกตำรวจ นี่คือสิ่งที่ต้องจำไว้
With a gun barrel between your teeth. you speak only in vowels.หลังจากการรักษาด้วยฮอร์โมน เขาก็เริ่มมีหน้าอก
When the US bombed Iraq back in 1991 the price of oil went from $13 to $40 a barrel for Christ sake!ตอนที่สหรัฐฯ ถล่มอิรักในปี 1991 ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นจาก 13 เป็น 40 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ให้ตายสิ!
The employee of the month parking spot right in front of the main entrance, of course, the Mega Mart mug, the, uh, gift certificate for dinner for two at the lobster barrel on 17th street.พนักงานดีเด่นประจำเดือน ได้สิทธิจอดรถด้านหน้าทางเข้าห้าง แน่นอน ถ้วยเมก้ามาร์ท แล้วก็ บัตรของขวัญสำหรับอาหารค่ำ 2 ท่าน ที่ร้านล็อบสเตอร์บาร์เลย์ ถนน 17
30.06, he would've had to have supported the barrel to get off a clean shot.30.06 เขาต้องมีอะไรเป็นที่วางลำกล้อง จะได้ยิงได้ถนัด
He said he was walking foot patrol, saw a rifle barrel sticking out of a window, went upstairs to investigate, and shot Swagger.เขาบอกว่าเขาเดินตรวจตราอยู่ เห็นกระบอกปืนโผล่มาจากหน้าต่าง จึงเดินขึ้นไปตรวจสอบ และยิงสแว๊กเกอร์

barrel ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tǒng, ㄊㄨㄥˇ, 桶] bucket; (trash) can; barrel (of oil etc)
来复线[lái fù xiàn, ㄌㄞˊ ㄈㄨˋ ㄒㄧㄢˋ, 来复线 / 來復線] rifling (spiral lines on inside of gun barrel imparting spin to the bullet)
大桶[dà tǒng, ㄉㄚˋ ㄊㄨㄥˇ, 大桶] barrel; vat
枪管[qiāng guǎn, ㄑㄧㄤ ㄍㄨㄢˇ, 枪管 / 槍管] gun barrel

barrel ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バレルオルガン[, bareruorugan] (n) barrel organ
ビヤ樽[ビヤだる, biya daru] (n) beer barrel
ムリダンガム;ムリダンガ[, muridangamu ; muridanga] (n) mridangam (double-headed barrel drum of Indian origin) (hin
宝探し[たからさがし, takarasagashi] (n) (1) treasure hunting; (2) lucky dip; game involving finding hidden prizes from a sand box, barrel of leaves, etc.
手回しオルガン[てまわしオルガン, temawashi orugan] (n) barrel organ; hand organ; hurdy-gurdy
朱に交われば赤くなる[しゅにまじわればあかくなる, shunimajiwarebaakakunaru] (exp) (id) he who touches pitch shall be defiled therewith; one rotten apple spoils the barrel
横転[おうてん, outen] (n,vs) turning sideways; barrel roll; (P)
砲身[ほうしん, houshin] (n) gun barrel
酒樽[さかだる, sakadaru] (n) wine cask or barrel
銃身[じゅうしん, juushin] (n) gun barrel
鏡を抜く[かがみをぬく, kagamiwonuku] (exp,v5k) to uncask; to open a barrel
たらい回し;盥回し[たらいまわし, taraimawashi] (n,vs) (1) acrobatic barrel-rolling (performed using the feet while lying on the back); (2) handing something around (within a fixed group of people in a pre-arranged order); (3) handing off a problem to someone else (in order to evade responsibility)
デメニギス[, demenigisu] (n) barreleye (Macropinna microstoma)
ばらまき政治;散播き政治[ばらまきせいじ, baramakiseiji] (n) (See 散播き) money politics; pork-barrel politics
バルクワイン[, barukuwain] (n) barreled wine
バレル(P);バーレル(P)[, bareru (P); ba-reru (P)] (n) barrel; (P)
バレルロール[, bareruro-ru] (n) (See 横転) barrel-roll
一切合切;一切合財[いっさいがっさい, issaigassai] (n-adv,n-t) any and every thing; altogether; lock, stock, and barrel; the whole shooting match; the whole kit and caboodle; without reserve
施条[しじょう, shijou] (n,vs) rifling a gun barrel; making lines
旋条[せんじょう, senjou] (n) (gun barrel) rifling
樽の腹[たるのはら, tarunohara] (n) midsection of a barrel; belly of a cask
[つつ, tsutsu] (n) (1) pipe; tube; cylinder; (2) gun barrel; (3) gun; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
円筒プリンター[えんとうプリンター, entou purinta-] barrel printer

barrel ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาร์เรล[n.] (bārēn = bār) EN: barrel FR: baril [m]
ด้ามปากกา[n. exp.] (dām pākkā) EN: pen holder ; barrel of a pen FR:
ขุดบ่อล่อปลา[v. (loc.)] (khutbøløplā) EN: shoot fish in a barrel FR:
กระบอก[n.] (krabøk) EN: cylinder ; pipe ; tube ; barrel ; cylinder ; tube-shaped container FR: cylindre [m] ; tube [m] ; logement [m] ; cavité [f]
กระบอกปืน[n. exp.] (krabøk peūn) EN: gun barrel ; barrel FR: canon de fusil [m]
ลำกล้อง[n.] (lamklǿng) EN: barrel FR:
เหลือเดน[X] (leūadēn) EN: rejects ; dregs ; leftovers ; bottom of the barrel FR:
เหลือเดนเลือก[X] (leūadēnleūa) EN: rejects ; dregs ; leftovers ; bottom of the barrel FR:
ถัง[n.] (thang) EN: bucket ; tank ; water tank ; tub ; pail ; barrel ; cylinder FR: seau [m] ; cuve [f] ; baril [m] ; bonbonne [f] ; bombonne [f] ; bouteille [f]

barrel ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anschlusshülse {f}conductor barrel
Isolierungshülse {f}insulation barrel
Fasspumpe {f}barrel pump
Fassventil {n}barrel valve
Gewinderohrnippel {n} [techn.]barrel nipple
Rohrkrepierer {m}barrel burst
Trommelgalvanik {f} [techn.]barrel plating
Zylindermutter {f} (zylindrische Form) [techn.]barrel nut
Konusdichtung {f}barrel gasket (valve)
Ventileinsatz {m}barrel (valve); core (valve); valve barrel; valve core
Langkessel {m}boiler barrel; cylindrical boiler
Tonne {f} (Gefäß)barrel; cask

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า barrel
Back to top