ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bring up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bring up*, -bring up-

bring up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bring up (phrv.) นำขึ้นไปสู่ที่สูงกว่า See also: นำหรือพาขึ้นบันไดไป Syn. come up, go up, send up, take up
bring up (phrv.) เลี้ยงดู See also: ให้การศึกษา Syn. drag up, fetch up
bring up (phrv.) เอ่ยถึง See also: พูดถึง, แนะนำ Syn. come up, fling up, raise with, sling up, throw up
bring up (phrv.) คลื่นไส้อาเจียน See also: อาเจียน Syn. cast up, chuck up, come up
bring up (phrv.) หยุด(ม้า)ทันที
bring up (phrv.) หยุดแล่นเรือ See also: จอดเรือ Syn. bring to, come to, heave to
bring up (phrv.) ทำให้(คน)หยุดกึก See also: ทำให้หยุดทันที
bring up (phrv.) ทำให้มาถึง See also: นำมา Syn. come up
bring up (phrv.) ดุด่า See also: ว่ากล่าว Syn. tell off
bring up (phrv.) นำตัวขึ้นศาล Syn. have up
bring up against (phrv.) ทำให้ประสบกับ (ความยุ่งยาก) Syn. be up against, come up against
bring up to (phrv.) ดึงเข้ามาใกล้ See also: พาเข้าไปใกล้ Syn. come up to
bring up to (phrv.) รวมเป็น Syn. come up to
bring up to date (phrv.) บอกล่วงหน้า See also: ทำให้รู้ก่อน
bring up to date (phrv.) ใช้เวลาทำบางสิ่ง Syn. be up to
bring up to scratch (idm.) ทำให้ได้มาตรฐาน See also: ทำให้ได้ดังใจต้องการ Syn. be up to, come up to, get up to
bring up to standard (idm.) ทำให้ได้มาตรฐาน See also: ทำให้ได้ดังใจต้องการ Syn. be up to, come up to, get up to
bring up to the mark (idm.) ทำให้ได้มาตรฐาน See also: ทำให้ได้ดังใจต้องการ Syn. be up to, come up to, get up to
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชุบเลี้ยง (v.) bring up See also: foster, bring up, raise, provide for Syn. อุปถัมภ์, เลี้ยงดู, อุปการะ, เจือจุน, เกื้อกูล
ฟักฟูม (v.) bring up See also: take care, raise Syn. ฟูมฟัก
ฟูมฟัก (v.) bring up See also: nurture, take care, raise Syn. ฟักฟูม, กล่อมเกลี้ยง
มุ่งเสนอ (v.) bring up See also: introduce, present, show, display, suggest, put on, exhibit, demonstrate Syn. เสนอ, นำเสนอ
หยิบ (v.) bring up See also: raise Syn. หยิบยก, นำมา, เสนอ
อุปการะ (v.) bring up See also: foster, bring up, raise, provide for Syn. อุปถัมภ์, เลี้ยงดู, เจือจุน, เกื้อกูล
เจือจุน (v.) bring up See also: foster, bring up, raise, provide for Syn. เจือจาน, จุนเจือ, อุดหนุน
เสนอ (v.) bring up See also: raise Syn. หยิบยก, นำมา
เสนอ (v.) bring up See also: introduce, present, show, display, suggest, put on, exhibit, demonstrate Syn. นำเสนอ
หยิบยก (v.) bring up (e.g. a topic) See also: raise, put forward (e.g. a suggestion), advance, present Syn. เสนอ, แสดง, กล่าวถึง
เสนอ (v.) bring up (e.g. a topic) See also: raise, put forward (e.g. a suggestion), advance, present Syn. แสดง, กล่าวถึง
ต่อความยาวสาวความยืด (v.) bring up a side issue to complicate the matter
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Okay, but before you guys go, I want to bring up one thing:โอเค แต่ก่อนที่คุณจะไป ฉันอยากพูดเรื่องนึง
Why the hell did you bring up his name?แกจะพูดถึงชื่อนั้นทำไมกันวะ
Don't bring up my mom!อยากลามปามถึงแม่ฉันนะ
You promised not to bring up that closetสัญญาแล้วนะว่า จะไม่พูดถึงตู้เสื้อผ้านั้น
Okay, bring up the satellite shots.โอเค ดึงภาพ ถ่ายของแซทเทิลไลท์ขึ้นจอซิ
Here's a $2,000 question, and I see this one has a visual clue, so, Tanya, if you could bring up our visual.นี่คือคำถาม 2,000 ดอลลาร์ และผมเห็นว่าคำถามข้อนี้ต้องใช้ภาพประกอบ ดังนั้น ธัญญ่า รบกวนคุณแสดงรูปภาพของเราหน่อยครับ
Hoisting the jib. Bring up with a round turn.กว้านใบขึ้น กลับลำเรือขึ้นมาให้ได้
Gather around. Try to bring up more emotions.มารวมกัน พยายามดึงอารมณ์ให้มากกว่านี้
If you bring up dad's death one more time, I swear...- แซม, ถ้าขุดคุ้ยเรื่องการตายของพ่อขึ้นมาอีกแล้วละก้อ..
Why in the hell did doakes have to bring up harry?แล้วทำไมโดคส์ต้องพูดถึงแฮรี่ด้วย
Boss, why do you need to bring up about me being a girl?ฉันตัดสินใจจ้างเด็กผู้หญิง เพราะค่าจ้างมันถูกกว่า แต่ไม่คิดเลยว่า เธอจะมาสร้างปัญหาให้ฉัน
To bring up tight older folk criminal trial... to deal with a simple matter of Underage Magic?พิจารณาคดีการใช้เวทมนตร์เมื่อยังไม่บรรลุนิติภาวะ

bring up ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
补足[bǔ zú, ㄅㄨˇ ㄗㄨˊ, 补足 / 補足] bring up to full strength; make up a deficiency; fill (a vacancy, gap etc)

bring up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
小袋と小娘[こぶくろとこむすめ, kobukurotokomusume] (exp) (1) small bag and young woman; (2) like a small bag seems to be able to contain few items yet can be stuffed with many, a young woman seems inexpensive to bring up yet can end up costing a lot; (3) a young woman and a small bag are both fragile and great care must be taken with both of them
手塩に掛ける;手塩にかける[てしおにかける, teshionikakeru] (exp,v1) to bring up under one's personal care
持ち出す(P);持出す[もちだす, mochidasu] (v5s,vt) (1) to take out; to carry out; to bring out from where it belongs; (2) to mention something; to broach a topic; to bring up (a subject); to raise (an issue); to mention; (P)
振る[ぶる, buru] (v5r,vt) (1) to wave; to shake; to swing; (2) to sprinkle; to throw (dice); (3) to cast (actor); to allocate (work); (4) to turn down (somebody); to reject; to jilt; to dump; (5) to abandon; to give up; to ruin; (6) (See 振り仮名) to add kana indicating a reading of a word; (7) to slightly change headings; to change directions; (8) to extract by broiling; to prepare an infusion of; to decoct; (9) to carry with great vigor (e.g. a portable shrine); (10) to bring up the main topic; (11) to replace; to substitute; (12) to set up a joke for somebody else; (P)
甘やかして育てる[あまやかしてそだてる, amayakashitesodateru] (v1) to bring up indulgently
蒸し返す[むしかえす, mushikaesu] (v5s,vt) to reheat; to steam over; to bring up again; to take up again a problem that has been dealt with; (P)
議題に上す[ぎだいにのぼす, gidaininobosu] (exp,v5s) to bring up for discussion
守り立てる[もりたてる, moritateru] (v1,vt) to bring up; to support; to rally
育てる[そだてる, sodateru] (v1,vt) to raise; to rear; to bring up; (P)
育て上げる;育てあげる[そだてあげる, sodateageru] (v1,vt) to raise (to maturity); to bring up; to rear; to train; to educate
育む(P);育くむ(io)[はぐくむ, hagukumu] (v5m,vt) to raise; to rear; to bring up; (P)

bring up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บำรุง[v.] (bamrung) EN: nurture ; nourish ; enrich ; invigorate ; bring up ; support FR: nourrir
บริบาล[v.] (børibān) EN: tend ; have charge of ; take care ; look after ; keep ; maintain ; attend to ; bring up FR: avoir la charge de ; prendre soin de ; s'occuper de
ชุบเลี้ยง[v.] (chuplīeng) EN: bring up ; raise ; foster FR:
ดูแลเอาใจใส่[v. exp.] (dūlaē aojai) EN: take care of ; look after ; nurture ; raise ; sustain ; bring up ; foster FR: prendre soin
ฟูมฟัก[v.] (fūmfak) EN: bring up ; raise ; nurture FR:
ขุดคุ้ย[v.] (khutkhui) EN: expose ; bring up again FR: remuer la couteau dans la plaie ; remuer le fer dans la plaie ; lever un lièvre
กล่อมเกลา[v.] (klǿmklao) EN: train well ; bring up well FR:
กล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดู[v. exp.] (klǿmklīeng ) EN: bring up ; cherish FR:
เลี้ยง[v.] (līeng) EN: grow ; raise ; bring up FR: élever ; éduquer ; former
เลี้ยงดู[v.] (līengdū) EN: look after ; support ; bring up ; rear FR: prendre soin ; veiller sur ; élever ; faire vivre
รั้งท้าย[v. exp.] (rangthāi) EN: bring up the rear ; be the last FR:
ตั้ง[n.] (tang) EN: set up ; put up ; erect ; install ; bring up ; stand ; mount FR: ériger ; installer ; dresser ; monter ; planter
อุ้มชู[v.] (umchū) EN: take care of ; cherish ; support ; help ; back ; bring up FR: faire un câlin
หยิบ[v.] (yip) EN: bring up ; raise FR:
หยิบยก[v.] (yipyok) EN: bring up ; raise ; put forward ; advance ; present FR:
ยกหยิบ[v.] (yokyip) EN: bring up FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bring up
Back to top