ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

boastful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *boastful*, -boastful-

boastful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
boastful (adj.) อวดดี See also: ยกตนข่มท่าน, คุยโว, โอ้อวด Syn. bragging, cocky
boastfully (adv.) โดยคุยโว See also: โดยวางก้าม, โดยโอ้อวด Syn. cockily
boastfulness (n.) การโอ้อวด Syn. vainglory
English-Thai: HOPE Dictionary
boastful(โบสทฺ'ฟูล) adj. คุยโม้,อวดดี,ขี้คุย, See also: boastfulness n. ดูboastful, Syn. bragging
English-Thai: Nontri Dictionary
boastful(adj) ชอบคุยโว,ชอบโม้,ชอบโอ้อวด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขี้คุย (adj.) boastful See also: bragful Syn. ขี้โม้, ขี้โอ่
ขี้อวด (adj.) boastful See also: bragging, swaggering, vaunting Syn. ขี้โอ่, ขี้คุย, อวด, โอ้อวด, ขี้โม้
อวดตัว (adj.) boastful See also: exaggerated Syn. คุยโต, คุยโว, โอ้อวด, คุยเขื่อง Ops. ถ่อมตน, เจียมตัว
เป้อเย้อ (adj.) boastful See also: bragging, swaggering, vaunting Syn. ขี้อวด, ขี้โอ่, ขี้คุย, อวด, โอ้อวด, ขี้โม้
โป้ง (adj.) boastful See also: out spoken, talkative Syn. โพล่ง
อวดอ้าง (adv.) boastfully See also: bragging Syn. อ้าง, กล่าวอ้าง
เขื่อง (adv.) boastfully See also: braggingly, vauntingly, swaggeringly Syn. โว, โอ้อวด
โผง (adv.) boastfully See also: loudly Syn. ดังลั่น, เสียงดัง, โผงผาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Love is never boastful or conceited.รักจะไม่โอ้อวด ไม่หลงตัวเอง
I'm not a boastful man, Charlie, but this was my Mona Lisa.ฉันไม่ใช่พวกขี้คุยน่ะ , ชาร์ลี, แต่นี่มันเป็น โมนาลิซ่า ของฉัน.
Are you so boastful about being top candidate?แค่เป็นคนสอบได้ที่ 1, ก็ทำเป็นอวดดี อย่างนี้?
If a coal miner's son is so boastful...ถ้าลูกชายของคนงานเหมืองฯอวดดีอย่างนี้..

boastful ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiāo, ㄒㄧㄠ, 嘐] boastful; bombastic

boastful ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
内弁慶[うちべんけい, uchibenkei] (n) braggart; someone haughty and boastful at home but meek and reserved outside; a man who is a lion at home and a mouse abroad
大口[おおぐち(P);おおくち, ooguchi (P); ookuchi] (n,adj-no) (1) big mouth; (2) boastful speech; tall talk; (3) (ant
天狗話[てんぐばなし, tengubanashi] (n) boastful story
手柄話[てがらばなし, tegarabanashi] (n) boastful story; big talk
自慢たらしい[じまんたらしい, jimantarashii] (adj-i) boastful
自慢話[じまんばなし, jimanbanashi] (n) boastful speech; bragging
鼻にかける;鼻に掛ける[はなにかける, hananikakeru] (exp,v1) to be full of pride; to be boastful
僭す[せんす, sensu] (v5s) (obsc) (See 僭する) to usurp boastfully
僭する[せんする, sensuru] (vs-s) (obsc) to usurp boastfully

boastful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขี้คุย[adj.] (khī khūi) EN: talkative ; boastful ; bragful ; pompous FR: bavard ; vantard
ขี้โม้[adj.] (khī mō) EN: boastful ; bragful ; given to exaggeration FR: vantard ; fanfaron ; hâbleur ; bluffeur
ขี้โอ่[adj.] (khī ō) EN: given to showing off ; boastful ; braggart FR: vantard ; fanfaron ; hâbleur ; enclin à l'exagération
ขี้อวด[adj.] (khī-ūat) EN: given to showing off ; boastful ; braggart FR: frimeur ; prétentieux
โป้ง[adj.] (pōng) EN: boastful ; out spoken ; talkative ; loose FR: vantard
อวดเก่ง[adj.] (ūat keng) EN: pretentious ; boastful FR: vantard ; fanfaron
อวดตัว[adj.] (ūattūa) EN: boastful FR:
โผง[v.] (phōng) EN: tactless ; bluntly ; loudly ; boastfully FR: crûment ; sans tact
อวดอ้าง[adv.] (ūat-āng) EN: boastfully ; bragging FR:

boastful ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Überheblichkeit {f}boastfulness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า boastful
Back to top