ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

absence

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *absence*, -absence-

absence ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
absence (n.) การขาด See also: การไม่อยู่ Syn. nonexistence, nonattendance Ops. presence, attendance
absence (n.) การไม่มีตัวตน
absence (n.) ช่วงเวลาที่ไม่อยู่ See also: ระยะเวลาที่ไม่อยู่
absence of government (n.) อนาธิปไตย See also: ภาวะที่ไม่มีรัฐบาล Syn. political nihilism
English-Thai: HOPE Dictionary
absence(แอบ' เซินซฺ') n. การไม่อยู่, ระยะเวลาที่ไม่อยู่, การไม่ปรากฏตัว, การไม่มีตัวตน, การขาด, การขาดแคลน, Syn. inexistence, nonexistence ###A. presence, adequacy)
absence without leaveดู A. W. O. L.
English-Thai: Nontri Dictionary
absence(n) การไม่มา,การไม่อยู่,การขาดประชุม,การไม่มี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
absenceการหมดสติชั่วขณะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Absence without leaveการหนีทหาร [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขาดงาน (v.) absence from work See also: absence from duty
ใบลา (n.) request for leave of absence See also: note of leave, letter of leave of absence
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Finally, after weeks of self-doubt and much deliberation, she embarked on a temporary leave of absence from everything... that..."สุดท้าย หลังจาก สัปดาห์ที่ผ่านมา ตัวเอง สงสัย และ ใคร่ครวญ
"Finally after weeks of self-doubt and much deliberation, she embarked on a temporary leave of absence from everything that formed the fabric of her life."ในที่สุด หลังจาก สัปดาห์ที่ผ่านมา ตัวเอง สงสัย และ ใคร่ครวญ
I should have thought one gentleman's absence might have caused particular pangs.ฉันคิดว่าการหายไปของสุภาพบุรุษคนหนึ่ง อาจทำให้เกิดความเจ็บปวดเป็นพิเศษ
It's strange but when you were around, I hated your guts, but your absence has me missing you.แปลกนะตอนที่พี่อยู่ ฉันเกลียดตอนที่พี่พูดมาก แต่พอพี่ไม่อยู่ ฉันกลับคิดถึงพี่มาก
Now that your leave of absence has been approved, let's get something to eat.ต่อจากนี้ก็รอการอนุมัติเท่านั้น เราไปหาอะไรกินกันมั๊ย
Behind these eyes one finds only blackness, the absence of light.ภายใต้ดวงตา สิ่งเดียวที่หาเจอคือความมืดมิด การขาดซึ่งแสง
My absence does not give you license to act like a brat.พ่อหายไปไม่ไ่ด้แปลว่าลูกสามารถทำตัวเป็นอันทพาลได้นะ
Cavernous Sinus Thrombosis could absence seizures and memory loss.โพรงไซนัสอักเสบ อาจทำให้หมดความรู้สึก ชัก และ สูญเสียความจำ
The absence of distress beacons indicates that his fleet was... that his fleet was destroyed, like the others.ไม่มีสัญญานขอความช่วยเหลือ ซึ่งนั่นหมายความว่ายานของเขา ... ยานของเขาอาจจะถูกทำลาย ไปพร้อมกับยานลำอื่นๆ
That will be the absence of the ladies then, sir.พวกสุภาพสตรีหายไปหมดนะครับท่าน
You will request a transfer, and take a leave of absence until it's granted.คุณจะขอย้ายและหายสาปสูญ ไปจนกว่าได้รับอนุญาตให้กลับ
He finds Jake Gallo's absence to be quite suspicious.เขาพบว่าเจค กาลโลหายไปและน่าสงสัย

absence ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
零声母[līng shēng mǔ, ㄌㄧㄥ ㄕㄥ ㄇㄨˇ, 零声母 / 零聲母] absence of initial consonant; a Chinese syllable having no initial consonant (starting directly with the medial vowel)
实女[shí nǚ, ㄕˊ ㄋㄩˇ, 实女 / 實女] female suffering absence or atresia of vagina (as birth defect)
缺席[quē xí, ㄑㄩㄝ ㄒㄧˊ, 缺席] absence; absent
续假[xù jià, ㄒㄩˋ ㄐㄧㄚˋ, 续假 / 續假] extended leave; prolonged absence
事假[shì jià, ㄕˋ ㄐㄧㄚˋ, 事假] leave of absence

absence ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あろうとなかろう[, aroutonakarou] (exp) whether or not; presence or absence
なくても良い;無くても良い[なくてもよい;なくてもいい, nakutemoyoi ; nakutemoii] (exp) (1) (after neg. stem of verb) need not (verb); (not) have to; expressing absence of obligation or necessity; (2) (See 無い) need not have; need not exist
ぼんやり[, bonyari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (also written as 呆んやり) dimly; faintly; indistinctly; vaguely; (2) (on-mim) absentmindedly; vacantly; carelessly; (3) (on-mim) idly; aimlessly; (n) (4) absence of mind; fool; blockhead; dunce; (P)
休場[きゅうじょう, kyuujou] (n,vs) (1) theater closure; theatre closure; stage absence; (2) (sumo) wrestler's absence from the tournament; (P)
休学[きゅうがく, kyuugaku] (n,vs) temporary absence from school; suspension; (P)
休暇[きゅうか, kyuuka] (n) holiday; day off; furlough; absence (from work); (P)
勤怠[きんたい, kintai] (n) (See 出欠,勤惰) diligence and indolence; diligence; attendance; attendance and absence
忌引き;忌引[きびき, kibiki] (n) absence from work (school) due to mourning
欠神発作[けっしんほっさ, kesshinhossa] (n) (See 小発作) absence seizure
火祭;火祭り[ひまつり, himatsuri] (n) (1) fire festival (often celebrating the absence of fires); (2) New Year's ritual at Izumo Shrine; (3) festival involving fire dedicated to the gods
無実[むじつ, mujitsu] (n) (1) absence of the fact; insubstantiality; innocence; guiltlessness; (adj-no) (2) innocent; guiltless; (3) false; untrue; (P)
無断欠勤[むだんけっきん, mudankekkin] (n,vs) absence from work without permission
無断欠席[むだんけっせき, mudankesseki] (n) truancy; absence without leave
無許可[むきょか, mukyoka] (adj-no) (1) unauthorized; without permission; unapproved; (n) (2) lack of permission; absence of authorization
賜暇[しか, shika] (n) furlough; leave of absence
お休み(P);御休み[おやすみ, oyasumi] (n) (1) (pol) holiday; day off; absence; (2) (hon) sleep; rest; (exp) (3) (abbr) (See お休みなさい) Good night; (P)
休み[やすみ, yasumi] (n) (1) rest; recess; respite; (2) vacation; holiday; absence; suspension; (3) dormancy (of a silkworm prior to moulting); (P)
公暇[こうか, kouka] (n) leave of absence; furlough
留守(P);留主[るす, rusu] (n,vs) (1) absence; being away from home; (2) house-sitting; house-sitter; (3) (usu. as お留守になる) being left unattended to (of one's studies, etc.); neglecting; (P)

absence ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบลา[n.] (bailā) EN: request for leave of absence ; application for leave ; application for leave of absence FR:
ช่วงการขาดงาน[n. exp.] (chūang kān ) EN: absence FR:
การจากไป[n. exp.] (kān jāk pai) EN: departure ; absence FR: départ [m]
การขาด[n.] (kān khāt) EN: absence ; lack ; depletion FR: absence [f] ; manque [m] ; défaut [m]
การไม่อยู่[n. exp.] (kān mai yū) EN: absence FR: absence [f]
ลาหยุด[v. exp.] (lā yut) EN: take leave of absence ; go on leave FR: prendre congé
เนกขัม[n.] (nēkkham) EN: renunciation ; giving up the world ; escape from sensuality ; absence of greed ; independence of sensual desire and pleasures ; self-denial ; self-abnegation FR: renoncement [m]
เนกขัมมะ[n.] (nēkkhamma) EN: renunciation ; giving up the world ; escape from sensuality ; absence of greed ; independence of sensual desire and pleasures ; self-denial ; self-abnegation FR: renoncement [m]
นินทา[v.] (ninthā) EN: gossip ; have a gossip ; backbite ; gossip about ; blame in one's absence ; blame ; calumniate FR: calomnier ; médire (de) ; cancaner (fam.) ; raconter des cancans ; faire des commérages ; commérer ; casser du sucre sur le dos de qqn (fam.) ; critiquer ; blâmer

absence ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mangels {prp; +Genitiv} | mangels einer Antwortin the absence of | in the absence of an answer; failing an answer
Beurlaubung {f} | eine halbjährliche Beurlaubung beantragenleave of absence | to apply for half year's leave of absence
Fehlzeitenquote {f}rate of absence
Abwesenheitszeit {f}absence time
Beschlussunfähigkeit {f}absence of quorum
Fehlen {n} der Geschäftsgrundlageabsence of valid subject matter
Geistesabwesenheit {f}absence of mind
Geruchlosigkeit {f}absence of smell
Rückwirkungsfreiheit {f}absence of reaction

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า absence
Back to top