ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nonattendance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nonattendance*, -nonattendance-

nonattendance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nonattendance (n.) การขาด See also: การไม่อยู่ Syn. nonexistence Ops. presence, attendance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nonattendance
Back to top