ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-aspect-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น aspect, *aspect*,

-aspect- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They were assigned to analyze every aspect in detail of our criminal.พวกเขามีหน้าที่วิเคราะห์รูปแบบ และรายละเอียดของอาชญากร
That's one aspect of what we do.นั่นก็เป็นงานหนึ่งของเรา
There is a number hidden in every act of life, in every aspect of the universe.มีตัวเลขจำนวนหนึ่งซ่อนอยู่ในทุกการกระทำในชีวิต ทุกๆแง่มุมของจักรวาล
Child, the most powerful aspect of wushuโธ่... เด็กหน้อเด็ก ฟังนะพลังที่ได้จากการฝึก วูซู
There are strict Department of Corrections guidelines that govern every aspect of an execution.มีระเบียบเข้มงวดอย่างมาก ไว้สำหรับทุกขั้นตอนในการประหารชีวิต
I'm a total loser in every single other aspect of my life.กูแม่งโคตรจะขี้แพ้ในทุกด้านของชีวิต
Listen... every aspect of these investigations is strictly classified.ฟังนะ... ทุกๆอย่างในการสืบสวนนี้
This sexual aspect didn't show up over nightรูปแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืน
Excuse me,but isn't hosting guests an aspect of "manushya yajna,"ขอโทษนะ นั่นไม่ใช่เจ้าของบ้านในแง่ของ "manushya yajna"
Synch: Tyno, Michvanilly Actually, the money laundering aspect is fairly straightforward.unwell อันที่จริงแล้ว การฟอกเงิน ค่อนข้างง่ายไม่ซับซ้อนอะไรมากนัก
He runs every aspect of the business.เขาช่วยทำงานทุกอย่าง
It's a crucial aspect of the female sexual experience.มันเป็นจุดสำคัญ\ประสบการณ์ทางเพศของผู้หญิง

-aspect- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
动态助词[dòng tài zhù cí, ㄉㄨㄥˋ ㄊㄞˋ ㄓㄨˋ ㄘˊ, 动态助词 / 動態助詞] aspect particle, such as 着|著 zhe5, 了 le5, 過|过

-aspect- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アスペクト[, asupekuto] (n) aspect
アスペクトレシオ;アスペクトレーショ[, asupekutoreshio ; asupekutore-sho] (n) {comp} aspect ratio
アスペクト比[アスペクトひ, asupekuto hi] (n) {comp} aspect ratio
サービスアスペクト[, sa-bisuasupekuto] (n) {comp} service aspect
ピクセルアスペクト比[ピクセルアスペクトひ, pikuseruasupekuto hi] (n) pixel aspect ratio
縦横比[じゅうおうひ;たてよこひ, juuouhi ; tateyokohi] (n) aspect ratio
Japanese-English: COMDICT Dictionary
サービスアスペクト[さーびすあすぺくと, sa-bisuasupekuto] service aspect
縦横比[たてよこひ, tateyokohi] aspect ratio
表示様相源フラグ[ひょうじようそうげんフラグ, hyoujiyousougen furagu] aspect source flag, ASF

-aspect- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โฉมหน้า[n.] (chōmnā) EN: face ; appearance ; figure ; features ; countenance ; visage ; shape ; nature ; character ; personality ; kind FR: aspect [m] ; physionomie [m]
ด้าน[n.] (dān) EN: side ; quarter ; sector ; face ; aspect ; phase ; way ; field ; area ; department FR: côté [m] ; face [f] ; facette [f] ; angle [m] ; quartier [m] ; secteur [m] ; domaine [m] ; aspect [m] ; sens [m]
จุด[n.] (jut) EN: point ; main idea ; opinion ; fact; aspect FR: aspect [m]
จุดเด่น[n.] (jutden) EN: prominent point ; prominent feature ; main point ; main feature ; strong point ; landmark FR: aspect remarquable [m]
กาลกรรณี[n.] (kālakannī =) EN: dark hour ; evil times ; bad luck ; ill fortune ; evil aspect ; misfortune ; misery ; ill-lucks ; adversity ; mischance ; unfortunate FR: heures sombres [fpl]
กาลกิณี[n.] (kālakinī = ) EN: dark hour ; evil times ; bad luck ; ill fortune ; evil aspect ; misfortune ; misery ; ill-lucks ; adversity ; mischance ; unfortunate FR: heures sombres [fpl]
ลักษณะสร้างสรรค์[n. exp.] (laksana sān) EN: creative aspect FR:
มุมมอง[n. exp.] (mum møng) EN: view point ; angle ; aspect ; point of view FR: point de vue [m] ; angle [m]
แง่[n.] (ngaē) EN: point of view ; angle ; aspect ; viewpoint ; standpoint FR: point de vue [m] ; angle [m] ; aspect [m] ; côté [m]
แง่คิด[n. exp.] (ngaē khit) EN: point of view ; approach FR: point de vue [m] ; approche [f] ; aspect [m]
แง่มุม[n. exp.] (ngaē mum) EN: part ; aspect ; angle ; viewpoint ; point of view ; slant FR: aspect [m]
ภาย[n.] (phāi) EN: aspect ; side ; part FR: côté [m]
ภูมิทัศน์[n.] (phūmithat) EN: landscape ; landscaping ; visual aspect FR: paysage [m]
เปลือกนอก[n. exp.] (pleūak nøk) EN: appearance ; look ; feature ; aspect FR:
ประเด็น[n.] (praden) EN: point ; issue ; question ; keystone ; subject ; gist ; aspect ; problem ; bone ; agenda FR: point [m] ; aspect [m] ; question [f] ; sujet [m]
รูปโฉม [n.] (rūpchōm) EN: look ; appearance ; aspect FR: look [m] ; apparence [f] ; aspect [m]
รูปพรรณ[n.] (rūppaphan) EN: description ; appearance ; signalment ; stature FR: apparence [f] ; aspect [m] ; description [f] ; signalement [m]
รูปร่าง[n.] (rūprāng) EN: appearance ; external looks ; expression ; figure ; format ; form ; physique FR: aspect [m] ; forme [f] ; apparence [f] ; silhouette [f] 
สถาน[n.] (sathān) EN: way ; aspect ; status FR:
ท่าทาง[n.] (thāthāng) EN: appearance ; manner ; bearing ; look ; mien ; gesture ; expression ; airs ; style ; demeanor ; posture FR: allure [f] ; aspect [m] ; apparence [f] ; tenue [f] ; look [m] ; attitude [f] ; manière [f] ; air [m] ; genre [m] ; comportement [m] ; geste [m] ; port [m] ; pose [f] ; posture [f]
ท่วงที[n.] (thūangthī) EN: manners ; deportment ; bearing ; attitude FR: air [m] ; aspect [m]

-aspect- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nominalquerschnittsverhältnis {n}nominal aspect ratio

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -aspect-
Back to top