ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

enlist

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *enlist*, -enlist-

enlist ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
enlist (vt.) ขอความช่วยเหลือ See also: ขอการสนับสนุน
enlist (vt.) สมัครเป็นทหาร See also: เข้าเป็นทหาร, เกณฑ์ทหาร Syn. enroll, join, register
enlist in (phrv.) สมัครเข้าเป็นทหาร See also: เข้าเกณฑทหาร
enlisted man (n.) พลทหาร
enlistee (n.) ผู้สมัครเข้าเป็นทหาร
enlistment (n.) การเข้าเป็นทหาร See also: การสมัครเป็นทหาร Syn. conscription, levy
English-Thai: HOPE Dictionary
enlist(เอนลิสทฺ') vi. เกณฑ์,เกณฑ์ทหาร,สมัครเข้า -vt. เข้าเกณฑ์ทหาร,สมัคร เป็นทหาร., See also: enlister n. ด
enlisteen. ทหารเกณฑ์,ผู้สมัครเข้า
enlistmentn. การเข้าเกณฑ์ทหาร,การสมัครเป็นทหาร
English-Thai: Nontri Dictionary
enlist(vt) เข้าร่วม,ขอความช่วยเหลือ,ร่วมมือ,เกณฑ์(ทหาร)
enlistment(n) การเข้าร่วม,ความร่วมมือ,การเข้าเกณฑ์ทหาร,การสมัครเป็นทหาร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
enlistmentการสมัครเข้าเป็นทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การเกณฑ์ (n.) enlistment See also: enrollment
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We want to enlist general!เราอยากสมัครทหารครับ ท่านนายพล!
Once you enlist that's it between you twoนี่ ฟังให้ดีนะ นี่เป็นโอกาสเดียว ที่แกอยู่กับเธอสองต่อสอง
It says here that you tried to enlist in the Marines.It's like the Revolutionary War, you know what I mean?
You tried to enlist in the Army, you were rejected again."One man's terrorist is another man's patriot, " isn't it?
Now, young man, your mother has asked me to enlist you in service.เอาหล่ะ พ่อหนุ่ม แม่นาย ขอให้ฉันพานายเกณฑ์เข้ากองทัพ
My mission after ensuring your safety is to enlist the help of Mike Traceur.ภารกิจของผมหลังจากแน่ใจแล้วว่าคุณปลอดภัย ก็คือขอความช่วยเหลือจาก ไมค์ เทรเซอร์
I'm gonna enlist the help of the freedom fighters led by Cham Syndulla.ข้าเลยว่าจะขอความช่วยเหลือจาก กลุ่มนักสู้เพื่ออิสรภาพซึ่งนำโดยชาม ซินดูล่า
Why didn't I enlist in the seabees?ทำไมฉันไม่ไปสมัครอยู่.. หน่วยโยธาธิการบ้างวะ? (Seabee)
I would like your permission to enlist some of the recruitsผมอยากขออนุญาตขอแรงคนของเรา
Which is why I'm asking to enlist The Warblers... to help serenade this individual in song... off-campus.เพื่อช่วยกันคัดสรรบทเพลง ในการร้อง นอกโรงเรียน
Dooku has travel across the galaxy to enlist the Nightsisters.ดูกูเดินทางข้ามกาแล็กซี่เพื่อมาพบกับพวก ไนท์ซิสเตอร์
Round up the deputies. Enlist every able-bodied man you can.ไปตามผู้ช่วยนายอำเภอ รวบรวมสมัครพรรคพวกมาให้หมด

enlist ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
征召[zhēng zhào, ㄓㄥ ㄓㄠˋ, 征召 / 徵召] enlist; draft
水兵[shuǐ bīng, ㄕㄨㄟˇ ㄅㄧㄥ, 水兵] enlisted sailor in navy
入伍[rù wǔ, ㄖㄨˋ ˇ, 入伍] enter the army; enlist
入伍生[rù wǔ shēng, ㄖㄨˋ ˇ ㄕㄥ, 入伍生] newly enlisted officer student; cadet

enlist ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
下士官兵[かしかんへい, kashikanhei] (n) enlisted man
入営[にゅうえい, nyuuei] (n,vs) entering the barracks; enlistment
入隊[にゅうたい, nyuutai] (n,vs) enlistment
再服役[さいふくえき, saifukueki] (n) re-enlistment; second imprisonment
召募[しょうぼ, shoubo] (n,vs) levy; enlistment
徴兵[ちょうへい, chouhei] (n,vs) conscription; recruitment; enlistment; (P)
徴募[ちょうぼ, choubo] (n,vs) enlistment; recruitment
特技兵[とくぎへい, tokugihei] (n) specialist (US Army enlisted rank)
陸曹等[りくそうとう, rikusoutou] (n) enlisted man

enlist ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาสา[v.] (āsā) EN: volunteer ; enlist FR: être volontaire ; se proposer ; se porter volontaire ; s'engager
เกณฑ์[v.] (kēn) EN: conscript ; enlist ; recruit ; call up ; levy ; mobilize ; mobilise (Am.) ; requisition ; force ; drive ; urge ; enroll ; press ; push FR: réquisitionner ; enrôler
เกณฑ์ทหาร[v.] (kēnthahān) EN: conscript ; draft ; levy troops ; recruit ; enlist FR: incorporer ; faire son service militaire
สมัคร[v.] (samak) EN: volunteer ; enlist ; apply (for) ; enroll ; be a candidate ; apply ; make application ; offer one's services ; be enrolled ; join willingly ; be willing FR: offrir ses services ; se proposer ; s'engager ; postuler ; poser sa candidature ; être candidat ; être volontaire ; s'enrôler
ทหารเลว[n.] (thahānlēo) EN: enlisted soldier FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า enlist
Back to top