ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

beastly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *beastly*, -beastly-

beastly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
beastly (adj.) น่ารังเกียจ (คำล้าสมัย) (คำไม่เป็นทางการ) See also: ไม่น่าพอใจ Syn. awful, horrid
English-Thai: HOPE Dictionary
beastly(บีส'ทฺลี) adj. คล้ายสัตว์,ทารุณ,โหดเหี้ยม,น่าเกลียดน่าชัง,อย่างยิ่ง, Syn. bestial
English-Thai: Nontri Dictionary
beastly(adj) เยี่ยงสัตว์,ต่ำช้า,เลวทราม,จัญไร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're not asking you to build the beastly rockets or push the button.เราไม่ได้ขอให้คุณที่จะสร้างจรวดเยี่ยงสัตว์หรือกดปุ่ม
All of them beastly but not quite so beastly as the caterpillars.พวกนี้มันร้าย แต่ก็ไม่เท่ากับหนอนผี้เสื้อ
Not quite so beastly now, am I?ข้าไม่ดูน่าเกลียดน่ากลัวเท่าไหร่เลย ใช่มั้ยล่ะ
Hello, is this "beastlyboy"?หวัดดี นั่นใช่ "เด็กดื้อ" มั้ย
Surprisingly... unbeastly.- น่าแปลกจัง ไม่อสูรแฮะ ฉันมีคนดีๆ ที่ทำงานอยู่ด้วย

beastly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
兽欲[shòu yù, ㄕㄡˋ ㄩˋ, 兽欲 / 獸慾] beastly desire

beastly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จัณฑาล[adj.] (janthān) EN: dirty ; low ; contemptible ; despicable ; beastly ; fierce ; vicious ; fiendish ; base ; mean ; savage; cruel FR:

beastly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Affenschande {f}crying shame; beastly shame
Hundewetter {n}beastly weather

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า beastly
Back to top