ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

carnal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *carnal*, -carnal-

carnal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
carnal (adj.) ที่เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา Syn. bodily, fleshly, sensual
English-Thai: HOPE Dictionary
carnal(คาร์'เนิล) adj. เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา,ไม่ใช่จิตวิญญาณ,เกี่ยวกับมนุษย์,ในทางกาม,ในทางโลก, See also: carnality n. ดูcarnal, Syn. sensual ###A. spiritual
English-Thai: Nontri Dictionary
carnal(adj) เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา,เต็มไปด้วยตัณหา,ในทางกามารมณ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
carnal knowledgeการร่วมประเวณี, การร่วมเพศ, การชำเรา [ดู copulation และ intercourse] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Carnalliteคาร์นาลไลต์ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I ask you, in all conscience, is it right that a serviceman is forced to carnal knowledge for the insurance?ฉันขอให้คุณเซอร์ในมโนธรรม ทั้งหมด มันเหมาะสมที่กร ควรถูกบังคับให้ความรู้ทาง กามารมณ์
And therefore is not by any to be enterprised lightly, or wantonly, to satisfy man's carnal lusts and appetites, but reverently, discreetly, advisedly, soberly, and in the fear of God, duly considering the causes for which matrimony was ordained.และในขณะนี้ถ้าไม่มีใครหาญกล้า เข้ามาอย่างไม่จริงจังหรือพิเรนทร์ เพื่อที่จะคัดค้านด้วยความปรารถนา ในทางกามาและความกระหาย แต่ด้วยความเคารพ ด้วยการไตร่ตรอง การมีสติ ความสุขุม
And truly feeling it in his heart... are totally seperate from carnal desires.ขอโทษนะ! มันแปลกใช่ไหม?
But men are unlike women, they cannot hide their carnal desires.แย่แล้ว! ฉันเข้าใจแล้ว ฉันจะไม่บอกเรื่องนั้นกับเซคิกูจิคุง
I took hundreds of pills, and satisfied their carnal desires.ฉันกินยาเป็นร้อยๆ เม็ด และต้องสนองตัณหาของพวกเค้า
Obviously another carnal fiasco with the shiksi goddess.อีกคืนของกลกามแห่งหายนะ กับนางฟ้าจำอวดสินะ
They had very little in common, except for carnal activity.พวกเขามีอะไรเหมือนกันน้อยมาก ยกเว้นกิจกรรมทางเพศ
I'm referring to full carnal knowledge.ฉันหมายถึงอะไรที่มากกว่าการอยู่ด้วยกัน
After sun sets, my dark desires rise up, and I burst with carnal desires.พอพระอาทิตย์ตก อารมณ์ข้าก็ขึ้น และข้าก็อกระเบิดเพราะความปรารถนา
But don't alarm yourself, it is only a carnal act performed in service, not unlike my role as amanuensis.Dะพn't bะต ะฐbั•urd... ฮ™f yะพu nะพ hะตlั€, yะพu kั–ll ฮ™ ั˜uั•t thะต ั•ะฐmะต, ั–ั• truะต. Yะพu knะพw ั–t.
Senior year, who told Jessica Feltshank that you were sick in bed when, in fact, you were having carnal knowledge of her sister in our tree house?ตอนปี 5 ใครบอกเจสซิก้า เฟลท์ชานก์ ตอนนั้นคุณไม่สบายอยู่บนเตียง ในความจริง คุณกำลังมี อะไรกับน้องสาวเธอ ในบ้านต้นไม้ของคุณ?
You're filled with a carnal hunger.เธอเต็มไปด้วยความหิวโหยซึ่งตัณหา

carnal ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
欲壑难填[yù hè nán tián, ㄩˋ ㄏㄜˋ ㄋㄢˊ ㄊㄧㄢˊ, 欲壑难填 / 慾壑難填] bottomless pit of desire (成语 saw); insatiable greed; carnal cravings are never satisfied and are a main obstruction on the path to enlightenment
肉欲[ròu yù, ㄖㄡˋ ㄩˋ, 肉欲 / 肉慾] carnal desire
七魄[qī pò, ㄑㄧ ㄆㄛˋ, 七魄] seven mortal forms in Daoism, representing carnal life and desires; contrasted with 三魂 three immortal souls
光卤石[guāng lǔ shí, ㄍㄨㄤ ㄌㄨˇ ㄕˊ, 光卤石 / 光鹵石] carnallite (hydrated potassium magnesium chloride mineral)
杂盐[zá yán, ㄗㄚˊ ㄧㄢˊ, 杂盐 / 雜鹽] carnallite (hydrated potassium magnesium chloride mineral)

carnal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
劣情[れつじょう, retsujou] (n) animal passions; carnal desire; lust
女の味を知る[おんなのあじをしる, onnanoajiwoshiru] (exp,v5r) to have carnal knowledge (of a woman)
獣欲;獣慾[じゅうよく, juuyoku] (n) animal or carnal desires; lust
肉体関係[にくたいかんけい, nikutaikankei] (n) sexual relations; physical relations; carnal relations
肉欲[にくよく, nikuyoku] (n,adj-no) lust; lusts of the flesh; animal passions; carnal desires
カーナライト[, ka-naraito] (n) carnallite
官能[かんのう, kannou] (n) (1) the senses; (2) sensuality; carnality
悩ましい[なやましい, nayamashii] (adj-i) (1) seductive; carnal; enchanting; (2) troubling; difficult; thorny; hard; (3) anxious; uneasy

carnal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กามตัณหา[n.] (kāmmatanhā) EN: sensuality ; sexual desire ; lust ; carnal desire ; lasciviousness ; concupiscence ; craving for sensual pleasure ; sensual craving FR: volupté [f] ; jouissance [f] ; sensualité [f] ; plaisir charnel [m] ; lascivité [f] ; lasciveté [f] ; concupiscence [f]
มั่วโลกีย์[v. exp.] (mūa lōkī) EN: overindulge in the pleasures of the flesh ; overindulge in carnal appetites FR:
เมถุน[n.] (mēthun) EN: sexual intercourse ; carnality ; coitus FR: copulation [f] ; coït [m]

carnal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fleischeslust {f}carnal desire; carnal lust

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า carnal
Back to top