ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

waylay

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *waylay*, -waylay-

waylay ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
waylay (vt.) ดักโจมตี See also: ดักปล้น, ซุ่มโจมตี Syn. ambuscade, ambush, bushwhack
waylayer (n.) ผู้ดักโจมตี
English-Thai: HOPE Dictionary
waylay(เวเล') {waylaid,waylaid,waylaying,waylays} vt. ซุ่มโจมตี,ดักปล้น, See also: way-layer n., Syn. ambush
English-Thai: Nontri Dictionary
waylay(vt) ดักปล้น,ซุ่มโจมตี

waylay ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดัก[v.] (dak) EN: trap ; entrap ; ambush ; ambuscade ; waylay ; intercept ; block ; snare FR: prendre ; attraper ; piéger ; capturer ; prendre au piège ; tendre une embuscade ; intercepter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า waylay
Back to top