ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

alpha

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *alpha*, -alpha-

alpha ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
alpha (n.) จุดเริ่ม Syn. origin, start, starting
alpha (n.) พยัญชนะตัวแรกของภาษากรีก
alpha and omega (n.) ตอนเริ่มและตอนจบ
alpha and omega (idm.) เป็นทั้งสิ่งเริ่มต้นและสิ่งสุดท้าย
alpha and omega (idm.) ตั้งแต่ต้นจนจบ
Alpha Centauri (n.) ชื่อดาวที่สว่างที่สุดในกลุ่มดาวเซนทอรัส (Centaurus)
alpha particle (n.) อนุภาคที่มีประจุบวกที่ประกอบด้วยสองโปรตอนและสองนิวตรอน
alpha ray (n.) ลำรังสีของกลุ่มอนุภาคแอลฟา
alpha test (n.) การทดสอบเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ใหม่หรือผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์หรือคุณภาพ
alphabet (n.) ตัวอักษร See also: ตัวหนังสือ Syn. letters, syllabary, characters
alphabet (n.) สัญลักษณ์ในการสื่อสาร
alphabet soup (sl.) คำย่อ
alphabetic (adj.) ที่เรียงตามลำดับอักษร Syn. alphabetical
alphabetical (adj.) ที่เรียงตามลำดับอักษร Syn. alphabetic
alphabetize (vt.) จัดตามลำดับอักษร Syn. arrange alphabetically
English-Thai: HOPE Dictionary
alpha(แอล' ฟะ) n. พยัญชนะตัวแรกของภาษากรีก, จุดเริ่ม,สิ่งแรก, ดาวที่สว่างที่สุดในกลุ่มดาว, ตำแหน่งหนึ่งของอะตอมหรือกลุ่มของอะตอมในสารประกอบ, isomer แบบหนึ่งของสารประกอบ
alpha and omegaตอนต้นและตอนจบ, ตั้งแต่ต้นจนจบ (the beginning and the end)
alpha cellดูที่ islet cells
alpha centauriชื่อดาวขนาดใหญ่ในกลุ่มดาว Centaurus เป็นดาวที่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด
alpha decayขบวนการแผ่กัมมันตภาพรังสีที่อนุภาคแอลฟ่าถูกขับออกจากนิวเคลียสของอะตอม ทำให้ atomic number ลดลงไปสอง
alpha particleอนุภาคที่มีประจุบวกที่ประกอบด้วยสองโปรตอนและสองนิวตรอน, นิวเคลียสของอะตอมของธาตุฮีเลียม (nucleus of a helium atom)
alpha privativeคำเสริมหน้า a- ที่ใช้ไวยากรณ์กรีกเพื่อแสดงการปฏิเสธหรือลบล้าง
alpha rayลำของกลุ่มอนุภาคแอลฟ่า, รังสีแอลฟ่า
alpha testการทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะมีข้อความบ่งบอกไว้ว่า เป็น alpha version หมายความว่า รุ่นทดสอบรอบแรก ดู beta version ประกอบ
alpha versionรุ่นทดสอบรอบแรกหมายถึง การนำเอาโปรแกรมสำเร็จที่เขียนเสร็จใหม่ ๆ ไปให้ "กลุ่มลูกค้าประจำ" ทดลองใช้ดูก่อน หรือพูดง่าย ๆ ว่า ให้ช่วยเป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้นให้ เพื่อจะดูว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นนั้นใช้ได้ดีหรือไม่ ยังขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง หรือมีปัญหาในเรื่องใด โดยปกติแล้ว การทดลองนำไปใช้ครั้งแรกนี้ จะยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขอีกมาก โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีข้อความบ่งบอกไว้ว่าเป็นรุ่นทดสอบรอบแรก มีความหมายเหมือน alpha testดู beta version ประกอบ
alphabet(แอล' ฟาเบท) n. อักษรพยัญชนะ, อักษร,อักขระ,ระบบตัวอักษร,ความรู้พื้นฐาน, ขั้นมูลฐาน.
alphabetic characterตัวอักษรหมายถึงตัวอักขระที่เป็นตัวอักษร เช่น A-Z หรือ ก-ฮ (ไม่รวมตัวเลข หรือหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายพิเศษต่าง ๆ) มีความหมายเหมือน alphabet
alphabetic codeรหัสตัวอักษร เป็นรหัสตัวอักษรที่ส่งเข้าคอมพิวเตอร์แล้วคอมพิวเตอร์สามารถนำไปเก็บในหน่วยความจำได้ ตัวอักษร 1 ตัวจะใช้รหัสเป็นชุดของบิต 1 ชุดเรียกว่า "ไบต์" (byte) ดู byte ประกอบ
alphabetic stringสายตัวอักษรหมายถึงตัวอักขระหลาย ๆ ตัวที่เมื่อนำมาต่อกันแล้วสื่อความหมายบางอย่างและสามารถนำไปเก็บในหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสื่อชนิดต่าง ๆ ได้มีความหมายเหมือน character string
alphabetical(แอลฟาเบท' ทิเคิล) adj. เรียงตามอักขรานุกรม, เรียงตามอักษร, เกี่ยวกับอักษรหรืออักขระ., Syn. alphatic
alphamericอักขระที่เป็นตัวเลขอักษรเลขหมายถึง สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่พิมพ์จากแป้นพิมพ์ ทั้งตัวอักษร และตัวเลข
alphanumeric charactersหมายถึง สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่พิมพ์จากแป้นพิมพ์ ทั้งตัวอักษร และตัวเลข
English-Thai: Nontri Dictionary
alphabet(n) ตัวพยัญชนะ,ตัวอักษร,อักขระ
alphabetical(adj) ตามตัวอักษร
alphabetize(vt) เรียงตามตัวอักษร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
alpha particleอนุภาคแอลฟา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
alphabetชุดตัวอักษร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
alphabetic-ตัวอักษร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
alphabetic codeรหัสตัวอักษร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
alphabetic stringสายตัวอักษร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
alphameric; alphanumericตัวอักษรเลข [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alphaอัลฟา [การแพทย์]
alpha cell [α - cell]แอลฟาเซลล์, กลุ่มเซลล์กลุ่มเล็ก ๆ ในไอส์เลตออฟแลงเกอร์ฮานส์ทำหน้าที่สร้างกลูคากอน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Alpha particleอนุภาคแอลฟา, อนุภาคที่มีประจุบวก ประกอบด้วยโปรตอน 2 อนุภาค และนิวตรอน 2 อนุภาค ซึ่งเหมือนกับนิวเคลียสของฮีเลียม-4 มีความสามารถในการทะลุทะลวงต่ำ ผ่านอากาศได้เพียง 2-3 เซนติเมตร และไม่สามารถทะลุผ่านแผ่นกระดาษหรือผิวหนังได้ อนุภาคแอลฟาเกิดจากการสลายของสารกัมมันตรังสีบางชนิด เช่น ยูเรเนียม และทอเรียม [นิวเคลียร์]
Alpha rayรังสีแอลฟา, กระแสของอนุภาคแอลฟา หรืออาจใช้เรียกแทนอนุภาคแอลฟาได้
Alpha Waveคลื่นอัลฟา [การแพทย์]
Alphabetตัวอักษร [TU Subject Heading]
Alphabetizingการเรียงลำดับอักษร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Alphanumeric charactersอักขระอักษรเลขอักขระที่รวมทั้งตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z ตัวเลข 0-9 และอักขระพิเศษที่เราสามารถพิมพ์ด้วยแป้มพิมพ์ได้ ตลอดจนอักขระควบคุมต่างๆ ที่ใช้ควบคุมเครื่องพิมพ์ [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แอลฟา (n.) alpha See also: alpha rays
กรดผลไม้ (n.) Alpha Hydroxy Acid See also: AHA
เอเอชเอ (n.) Alpha Hydroxy Acid See also: AHA Syn. กรดผลไม้
รังสีอัลฟา (n.) alpha ray
อักขรานุกรม (n.) alphabetic index
เลขอนุกรม (n.) alphabetical order
เลขอนุกรม (n.) alphabetical order
สัทอักษร (n.) phonetic alphabet
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Switching to keys Alpha / Leader 7-2-7-4, on your mark.การเปลี่ยนไปใช้กุญแจอัล ฟาเฉือนผู้นำ 7274, ในเครื่องหมายของคุณ
This is now alpha foxtrot 29000.อย่าให้เรื่องนี้วุ่นไปมากกว่านี้เลย จนท. ทอดด์
{Using Australian accent} Crikey! The alpha female has chosen an unlikely mate.ตกใจสัตว์ ที่หล่อนเลือกคู่เสพสมแบบมัน
Ghost Two, you are not to engage. Alpha Team is on its way.Ghost Two, ลุยเดี่ยวไม่ได้ Team Alpha กำลังไป
Did you have to befriend every member of the gymnastics team and Alpha Gamma Testes?อ๋อ ก็จะมีเพื่อนให้หมด ทั้งทีมยิมนาสติค หรือชมรมแกมม่าเนี่ยนะ
Measuring alpha waves, resting rates, neuron clusters.ตรวจวัดคลื่นอัลฟา ความถี่ขณะพัก กลุ่มเซลล์ประสาท
Both alpha and beta wave.ทั้งคลื่นอัลฟ่าและเบต้า
Another spike in alpha and beta waves detected.คลื่นสัญญานอัลฟ่าและเบต้า ถูกตรวจจับได้อีกครั้ง
In this point, alpha Bravo... if you can just be quiet.ไปที่จุด อัลฟา บราโว่
Air One, this is Alpha Command!แอร์-วัน นี่ อัลฟ่า-คอมมาน!
Air-One, Alpha One, target is cold-blooded, you're going to have to eyeball it yourself, there is a dinosaur on the loose.แอร์-วัน จาก อัลฟ่า-วัน เป้าหมายเป็นสัตว์เลือดเย็น คุณต้องหามันด้วยสายตา มีไดโนเสาร์หลุดออกมา .
Copy Alpha One, but we can't take it out without doing serious damage to real estate.รับทราบ อัลฟ่า-วัน, แต่เราฆ่ามันไม่ได้... โดยไม่ทำลายบ้านไปด้วย

alpha ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚尔发和奥米加[yà ěr fā hé ào mǐ jiā, ㄧㄚˋ ㄦˇ ㄈㄚ ㄏㄜˊ ㄠˋ ㄇㄧˇ ㄐㄧㄚ, 亚尔发和奥米加 / 亞爾發和奧米加] Alpha and Omega
南门二[Nán mén èr, ㄋㄢˊ ㄇㄣˊ ㄦˋ, 南门二 / 南門二] Alpha Centauri or Rigel Kentaurus
天枢[Tiān shū, ㄊㄧㄢ ㄕㄨ, 天枢 / 天樞] alpha Ursae Majoris
天枢星[tiān shū xīng, ㄊㄧㄢ ㄕㄨ ㄒㄧㄥ, 天枢星 / 天樞星] alpha Ursae Majoris in the Big Dipper
甲形球蛋白[jiǎ xíng qiú dàn bái, ㄐㄧㄚˇ ㄒㄧㄥˊ ㄑㄧㄡˊ ㄉㄢˋ ㄅㄞˊ, 甲形球蛋白] alpha globulin; alpha fetoprotein (AFP)
阿尔法[ā ěr fǎ, ㄚ ㄦˇ ㄈㄚˇ, 阿尔法 / 阿爾法] alpha (Greek letter Αα)
拼音阶段[pīn yīn jiē duàn, ㄆㄧㄣ ㄐㄧㄝ ㄉㄨㄢˋ, 拼音阶段 / 拼音階段] alphabetic stage
盲字[máng zì, ㄇㄤˊ ㄗˋ, 盲字] Braille characters (alphabet for the blind)
盲文[máng wén, ㄇㄤˊ ㄨㄣˊ, 盲文] Braille (alphabet for the blind)
点字[diǎn zì, ㄉㄧㄢˇ ㄗˋ, 点字 / 點字] Braille characters (alphabet for the blind)
希腊字母[xī là zì mǔ, ㄒㄧ ㄌㄚˋ ㄗˋ ㄇㄨˇ, 希腊字母 / 希臘字母] Greek alphabet
拉丁字母[Lā dīng zì mǔ, ㄌㄚ ㄉㄧㄥ ㄗˋ ㄇㄨˇ, 拉丁字母] Latin alphabet
字母[zì mǔ, ㄗˋ ㄇㄨˇ, 字母] letter (of the alphabet)
字母顺序[zì mǔ shùn xù, ㄗˋ ㄇㄨˇ ㄕㄨㄣˋ ㄒㄩˋ, 字母顺序 / 字母順序] order of letters in an alphabet
拼音文字[pīn yīn wén zì, ㄆㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄗˋ, 拼音文字] phonetic alphabet; alphabetic writing system

alpha ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
α-helix;α-ヘリックス[アルファヘリックス, arufaherikkusu] (n) alpha helix
αらせん;α螺旋[アルファらせん, arufa rasen] (n) alpha helix
α崩壊;アルファ崩壊[アルファほうかい, arufa houkai] (n) alpha decay
α波;アルファ波[アルファは, arufa ha] (n) alpha wave
α粒子;アルファ粒子[アルファりゅうし, arufa ryuushi] (n) alpha particle
アルファギーク;アルファ・ギーク[, arufagi-ku ; arufa . gi-ku] (n) {comp} alpha geek (var. of computer nerd)
アルファチャネル[, arufachaneru] (n) {comp} alpha channel
アルファデータ[, arufade-ta] (n) {comp} Alpha Data
アルファテスト[, arufatesuto] (n) {comp} alpha test
アルファとオメガ[, arufa to omega] (exp) (obsc) alpha and omega
アルファバージョン[, arufaba-jon] (n) {comp} alpha version
アルファ版[アルファばん, arufa ban] (n) {comp} alpha version
アルファ線[アルファせん, arufa sen] (n) alpha rays
リギルケンタウルス[, rigirukentaurusu] (n) Rigel Kentaurus (navigator's name for Alpha Centauri)
平家星[へいけぼし, heikeboshi] (n) (See ベテルギウス) Betelgeuse; Alpha Orionis; Alpha Ori; Heike star
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC
ABC順[エービーシーじゅん, e-bi-shi-jun] (n) alphabetical order
アルファニューメリック[, arufanyu-merikku] (n) {comp} alphanumeric
アルファニューメリック表記法[アルファニューメリックひょうきほう, arufanyu-merikku hyoukihou] (n) {comp} alphanumeric notation
アルファベット[, arufabetto] (n,adj-no) alphabet; (P)
アルファベットの語[アルファベットのご, arufabetto nogo] (n) {comp} alphabetic word
アルファベット表記法[アルファベットひょうきほう, arufabetto hyoukihou] (n) {comp} alphabetical notation
アルファベット順[アルファベットじゅん, arufabetto jun] (n) alphabetical order; (P)
イエロースペックルドクロミス[, iero-supekkurudokuromisu] (n) yellow-speckled chromis (Chromis alpha)
エトルリア文字[エトルリアもじ, etoruria moji] (n) Etruscan character; Etruscan alphabet
シンハラ文字[シンハラもじ, shinhara moji] (n) Sinhala alphabet
パングラム[, panguramu] (n) pangram; holo-alphabetic sentence
フェニキア文字[フェニキアもじ, fenikia moji] (n) Phoenician alphabet; Phoenician character
ラテン文字[ラテンもじ, raten moji] (n) (See ローマ字) Latin alphabet; Latin character
ローマ字(P);羅馬字[ローマじ(ローマ字)(P);ろーまじ(羅馬字), ro-ma ji ( ro-ma ji )(P); ro-maji ( roma ji )] (n) Latin alphabet; transliteration of Japanese in "Roman" or Latin letters; romanization; romanisation; romaji; (P)
万国国際音標文字[ばんこくこくさいおんぴょうもじ, bankokukokusaionpyoumoji] (n) International Phonetic Alphabet; IPA
指文字[ゆびもじ, yubimoji] (n) fingerspelling (in sign language for the deaf); finger alphabet
欧字コード[おうじコード, ouji ko-do] (n) {comp} alphabetic code
欧字コード化集合[おうじコードかしゅうごう, ouji ko-do kashuugou] (n) {comp} alphabetic coded set
欧字列[おうじれつ, oujiretsu] (n) {comp} alphabetic string
欧字集合[おうじしゅうごう, oujishuugou] (n) {comp} alphabetic character set
欧数字英数字集合[おうすうじえいすうじしゅうごう, ousuujieisuujishuugou] (n) {comp} alphanumeric character set
欧数字集合[おうすうじしゅうごう, ousuujishuugou] (n) {comp} alphanumeric character set
洋字[ようじ, youji] (n) (obsc) (See ローマ字) characters used by Western civilization (esp. the Latin alphabet)
織り姫;織姫[おりひめ, orihime] (n) (1) woman textile worker; (2) (See 織女星) Vega (bright star in the constellation Lyra); Alpha-Lyrae
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アルファテスト[あるふぁてすと, arufatesuto] alpha test
アルファニューメリック表記法[アルファニューメリックひょうきほう, arufanyu-merikku hyoukihou] alphanumeric notation
アルファベット[あるふぁべっと, arufabetto] alphabet
アルファベットの語[アルファベットのご, arufabetto nogo] alphabetic word
アルファベット表記法[アルファベットひょうきほう, arufabetto hyoukihou] alphabetical notation
アルファベット順[アルファベットじゅん, arufabetto jun] alphabetical order
欧字[おうじ, ouji] alphabetic, letter
欧字コード[おうじコード, ouji ko-do] alphabetic code
欧字コード化集合[おうじコードかしゅうごう, ouji ko-do kashuugou] alphabetic coded set
欧字列[おうじれつ, oujiretsu] alphabetic string
欧字集合[おうじしゅうごう, oujishuugou] alphabetic character set
欧数字コード[おうすうじコード, ousuuji ko-do] alphanumeric code
欧数字コード化集合[おうすうじコードかしゅうごう, ousuuji ko-do kashuugou] alphanumeric coded set
欧数字英数字集合[おうすうじえいすうじしゅうごう, ousuujieisuujishuugou] alphanumeric character set
欧数字集合[おうすうじしゅうごう, ousuujishuugou] alphanumeric character set
英字[えいじ, eiji] Roman letter, alphabetic character
英字コード[えいじコード, eiji ko-do] alphabetic code
英字コード化集合[えいじコードかしゅうごう, eiji ko-do kashuugou] alphabetic coded set
英字集合[えいじしゅうごう, eijishuugou] alphabetic character set
英数字[えいすうじ, eisuuji] alphanumeric character
英数字コード[えいすうじコード, eisuuji ko-do] alphanumeric code
英数字コード化集合[えいすうじコードかしゅうごう, eisuuji ko-do kashuugou] alphanumeric coded set
英数字データ[えいすうじデータ, eisuuji de-ta] alphanumeric data
英数字集合[えいすうじしゅうごう, eisuujishuugou] alphanumeric character set
英数文字[えいすうもじ, eisuumoji] alphanumeric (a-no), alphameric
非アルファベット[ひアルファベット, hi arufabetto] non-alphabetic, non-alphanumeric
非英数字[ひえいすうじ, hieisuuji] non-alphanumeric character

alpha ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอลฟา = แอลฟ่า[n.] (aēlfā = aēn) EN: alpha (Α, α) FR: alpha (Α, α)
อัลฟาเจ๊ต[TM] (Alfā Jet = ) EN: Alpha Jet FR: Alpha Jet
อัลฟา[n.] (anfā = alfā) EN: alpha ; α FR: alpha ; α
อนุภาคแอลฟา[n. exp.] (anuphāk aēl) EN: alpha particle FR: particule alpha [f]
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา = แอลฟ่า[n. exp.] (khā sampras) EN: coefficient alpha ; alpha coefficient FR:
รังสีแอลฟา[n. exp.] (rangsī aēlf) EN: alpha rays FR: rayons alpha [mpl]
รังสีอัลฟา[n. exp.] (rangsī anfā) EN: alpha rays FR: rayons alpha [mpl]
อักขระ[n.] (akkhara) EN: character ; letter ; alphabet ; ideograph ; hieroglyph ; script FR: lettre [f] ; caractère [m] ; idéogramme [m]
อักขร-[pref.] (akkhara-) EN: character ; letter ; alphabet ; ideograph ; hieroglyph ; script FR: lettre [f] ; caractère [m] ; idéogramme [m]
อักขรานุกรม[n.] (akkharānukr) EN: alphabetical order ; alphabetic index ; index FR: ordre alphabétique [m] ; index alphabétique [m] ; index [m]
อักขรวิทยา[n.] (akkharawitt) EN: paleography ; alphabetology FR: paléographie [f]
อักษร[n.] (aksøn) EN: letter of alphabet ; letter ; alphabet FR: lettre de l'alphabet [f] ; lettre [f] ; consonne [f] ; caractère alphabétique [m] ; caractère [m] ; alphabet [m]
อักษรโรมัน[n. exp.] (aksøn rōman) EN: Roman alphabet ; Latin alphabet FR: alphabet roman [m]
อักษรไทย[n. exp.] (aksøn Thai ) EN: Thai alphabet FR: alphabet thaï [m]
อักษรยาวี[n. exp.] (aksøn Yāwī) EN: Jawi alphabet FR:
อนุกรม[n.] (anukrom) EN: alphabetical list ; alphabetical order FR: liste alphabétique [f] ; ordre alphabétique [m]
[n.] (bø) EN: [twenty-sixth letter of the Thai alphabet] FR: [vingt-sixième lettre de l'alphabet thaï]
บ ใบ[n. exp.] (bo bai) EN: [twenty-sixth letter of the Thai alphabet] FR: [vingt-sixième lettre de l'alphabet thaï]
[n.] (chø) EN: [ninth letter of the Thai alphabet] FR: [neuvième lettre de l'alphabet thaï]
[n.] (chø) EN: [tenth letter of the Thai alphabet] FR: [dixième lettre de l'alphabet thaï]
[n.] (chø) EN: [twelfth letter of the Thai alphabet] FR: [douzième lettre de l'alphabet thaï]
ช ช้าง[n. exp.] (chø chāng) EN: [tenth letter of the Thai alphabet] FR: [dixième lettre de l'alphabet thaï]
ฉ ฉิ่ง[n. exp.] (chø ching) EN: [ninth letter of the Thai alphabet] FR: [neuvième lettre de l'alphabet thaï]
ฌ เฌอ[n. exp.] (chø choē) EN: [twelfth letter of the Thai alphabet] FR: [douzième lettre de l'alphabet thaï]
[n.] (dø) EN: [fourteenth letter of the Thai alphabet] FR: [quatorzième lettre de l'alphabet Thaï]
[n.] (dø) EN: [twentieth letter of the Thai alphabet] FR: [vingtième lettre de l'alphabet thaï]
ฎ ชฎา[n. exp.] (dø chadā) EN: [fourteenth letter of the Thai alphabet] FR: [quatorzième lettre de l'alphabet Thaï]
ด เด็ก[n.] (dø dek) EN: [twentieth letter of the Thai alphabet] FR: [vingtième lettre de l'alphabet thaï]
[n.] (fø) EN: [twenty-ninth letter of the Thai alphabet] FR: [vingt-neuvième lettre de l'alphabet thaï]
[n.] (fø) EN: [thirty-first letter of the Thai alphabet] FR: [trente-et-unième lettre de l'alphabet thaï]
ฝ ฝา[n. exp.] (fø fā) EN: [twenty-ninth letter of the Thai alphabet] FR: [vingt-neuvième lettre de l'alphabet thaï]
ฟ ฟัน[n. exp.] (fø fan) EN: [thirty-first letter of the Thai alphabet] FR: [trente-et-unième lettre de l'alphabet thaï]
[n.] (hø) EN: [forty-first letter of the Thai alphabet] FR: [quarante-et-unième lettre de l'alphabet thaï]
[n.] (hø) EN: [forty-fourth letter of the Thai alphabet] FR: [quarante-quatrième lettre de l'alphabet thaï]
ห หีบ[n. exp.] (hø hīp) EN: [forty-first letter of the Thai alphabet] FR: [quarante-et-unième lettre de l'alphabet thaï]
ฮ นกฮูก[n. exp.] (hø nok hūk) EN: [forty-fourth letter of the Thai alphabet] FR: [quarante-quatrième lettre de l'alphabet thaï]
จัดตามลำดับอักษร[v. exp.] (jat tām lam) EN: order alphabeticall ; arrange alphabeticall FR: classer alphabétiquement
[n.] (jø) EN: [eighth letter of the Thai alphabet] FR: [huitième lettre de l'alphabet thaï]
จ จาน[n. exp.] (jø jān) EN: [eighth letter of the Thai alphabet] FR: [huitième lettre de l'alphabet thaï]
คีย์ตัวอักษร[n. exp.] (khī tūa aks) EN: aphabetic keys FR: touche alphabétique [f] ; clavier alphabétique [m]

alpha ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ABC-Regeln {pl}rules for alphabetical arrangement
Alphabetisierung {f}alphabetization
Alphabetisierungskampagne {f}; Kampagne gegen das Analphabetentumliteracy campaign
Alphabetprüflocher {m}alphabetic verifier
Alphabetsortierung {f}alphabetic sort
Alphadaten {pl} [comp.]alpha data
Alphaeingabe {f}alpha input
Alphanumerik {f}alphanumerics
Alphastrahlen {pl} [phys.]alpha rays
alphabetisch {adj}alphabetic
alphabetisch {adv}alphabetically
alphabetische Ablage {f}alphabetical filing
Buchstabenverschlüsselung {f}alphabetic coding
Buchstabenvorrat {m}alphabetic character set
Fernschreiben {n}alphabetic telegraphy
Lochschriftübersetzung {f}alphabetic interpreting
Lochschriftübersetzung {f}alphabetic translation
Volltextbuchungsmaschine {f}alphabetic accounting machine
Adresse {f} [comp.] | absolute Adresse | absolute Adresse; Maschinenadresse | absolute Adresse; echte Adresse | absolute (wirkliche) Adresse | alphanumerische Adresse | explizite Adresse; ausdrückliche Adresse | implizite Adresse | physische Adresse | relative Adresse | symbolische Adresse | tatsächliche Adresse | virtuelle (gedachte) Adresseaddress | specific address | actual address | effective address | absolute address | alphanumeric address | explicit address | implicit address | physical address | displacement | symbolic address | real address | virtual address
Analphabet {m} | Analphabeten
Analphabetenquote {f}; Alphabetisierungsgrad
Buchstabieralphabet {n}phonetic alphabet

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า alpha
Back to top