ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

alphabetic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *alphabetic*, -alphabetic-

alphabetic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
alphabetic (adj.) ที่เรียงตามลำดับอักษร Syn. alphabetical
alphabetical (adj.) ที่เรียงตามลำดับอักษร Syn. alphabetic
English-Thai: HOPE Dictionary
alphabetic characterตัวอักษรหมายถึงตัวอักขระที่เป็นตัวอักษร เช่น A-Z หรือ ก-ฮ (ไม่รวมตัวเลข หรือหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายพิเศษต่าง ๆ) มีความหมายเหมือน alphabet
alphabetic codeรหัสตัวอักษร เป็นรหัสตัวอักษรที่ส่งเข้าคอมพิวเตอร์แล้วคอมพิวเตอร์สามารถนำไปเก็บในหน่วยความจำได้ ตัวอักษร 1 ตัวจะใช้รหัสเป็นชุดของบิต 1 ชุดเรียกว่า "ไบต์" (byte) ดู byte ประกอบ
alphabetic stringสายตัวอักษรหมายถึงตัวอักขระหลาย ๆ ตัวที่เมื่อนำมาต่อกันแล้วสื่อความหมายบางอย่างและสามารถนำไปเก็บในหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสื่อชนิดต่าง ๆ ได้มีความหมายเหมือน character string
alphabetical(แอลฟาเบท' ทิเคิล) adj. เรียงตามอักขรานุกรม, เรียงตามอักษร, เกี่ยวกับอักษรหรืออักขระ., Syn. alphatic
English-Thai: Nontri Dictionary
alphabetical(adj) ตามตัวอักษร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
alphabetic-ตัวอักษร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
alphabetic codeรหัสตัวอักษร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
alphabetic stringสายตัวอักษร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อักขรานุกรม (n.) alphabetic index
เลขอนุกรม (n.) alphabetical order
เลขอนุกรม (n.) alphabetical order
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We proceed alphabetically.เราเชิญแขกตามลำดับอักษรครับ
Now,you all have numbers,so we're gonna do this alphabetically.ตอนนี้ทุกคนก็มีหมายเลขประจำตัวแล้ว เราจะเรียงตามลำดับหล่ะทีนี้
In alphabetical order, so since "v" comes before "w,"ด้วยตัวอักษรที่ขึ้นต้นด้วย "v" ลงท้ายด้วย "w"
I'm so glad they did this alphabetically, 'cause now I get to see the look on your faceชั้นหล่ะดีใจจริงที่เค้าเรียงตามตัวอักษร เพราะตอนนี้ชั้นจะได้เห็นสีหน้าของเธอ
Our names exactly the... Exactly... And alphabetical.ชื่อของเรา เอาตามเดิมเป๊ะ เรื่องตัวอักษร เอ่อตัวอักษร
Alphabetically,alprazolam, clonazepam,diazepam- just send it.alprazolam, diazepam...
Should I answer chronologically or alphabetically?จะให้ตอบตามลำดับเวลา หรือตัวอักษรล่ะ?
This was filed in alphabetical order.เราเรียงลำดับตามตัวอักษร
You know, like things you would find in a hardware store or fake rock bands in alphabetical order.เช่น ของในร้านขายเครื่องใช้ในบ้าน วงดนตรีร็อคเฉิ่มๆ เรียงตามตัวอักษร
You might want to find that necklace before they start going alphabetically through the founding families.คุณอาจกำลังต้องการ หาสร้อยเส้นนั้น ก่อนที่พวกมันจะเริ่มฆ่า เรียงตามตัวอักษร คนในตระกลูผู้ก่อตั้ง
Here. A list of people you ticked off, all in alphabetical order.นี่ครับ, นี่คือสคริปท์ที่ผู้อำนวยการได้ทำไว้ เรียงตามลำดับอักษร
Every book on my bookshelf has to be in alphabetical order or I can't sleep.หนังสือทุกเล่มในชั้นหนังสือฉัน เรียงตามตัวอักษรนะ. หรือฉันนอนไม่หลับ.

alphabetic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拼音阶段[pīn yīn jiē duàn, ㄆㄧㄣ ㄐㄧㄝ ㄉㄨㄢˋ, 拼音阶段 / 拼音階段] alphabetic stage
拼音文字[pīn yīn wén zì, ㄆㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄗˋ, 拼音文字] phonetic alphabet; alphabetic writing system

alphabetic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルファベットの語[アルファベットのご, arufabetto nogo] (n) {comp} alphabetic word
欧字コード[おうじコード, ouji ko-do] (n) {comp} alphabetic code
欧字コード化集合[おうじコードかしゅうごう, ouji ko-do kashuugou] (n) {comp} alphabetic coded set
欧字列[おうじれつ, oujiretsu] (n) {comp} alphabetic string
欧字集合[おうじしゅうごう, oujishuugou] (n) {comp} alphabetic character set
英字[えいじ, eiji] (n) English letter; alphabetic character; (P)
英字コード[えいじコード, eiji ko-do] (n) {comp} alphabetic code
英字コード化集合[えいじコードかしゅうごう, eiji ko-do kashuugou] (n) {comp} alphabetic coded set
英字集合[えいじしゅうごう, eijishuugou] (n) {comp} alphabetic character set
ABC順[エービーシーじゅん, e-bi-shi-jun] (n) alphabetical order
アルファベット表記法[アルファベットひょうきほう, arufabetto hyoukihou] (n) {comp} alphabetical notation
アルファベット順[アルファベットじゅん, arufabetto jun] (n) alphabetical order; (P)
パングラム[, panguramu] (n) pangram; holo-alphabetic sentence
英大文字[えいおおもじ, eioomoji] (n) {comp} upper-case letters; upper-case alphabetics
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アルファベットの語[アルファベットのご, arufabetto nogo] alphabetic word
欧字コード[おうじコード, ouji ko-do] alphabetic code
欧字コード化集合[おうじコードかしゅうごう, ouji ko-do kashuugou] alphabetic coded set
欧字列[おうじれつ, oujiretsu] alphabetic string
欧字集合[おうじしゅうごう, oujishuugou] alphabetic character set
英字[えいじ, eiji] Roman letter, alphabetic character
英字コード[えいじコード, eiji ko-do] alphabetic code
英字コード化集合[えいじコードかしゅうごう, eiji ko-do kashuugou] alphabetic coded set
英字集合[えいじしゅうごう, eijishuugou] alphabetic character set
アルファベット表記法[アルファベットひょうきほう, arufabetto hyoukihou] alphabetical notation
アルファベット順[アルファベットじゅん, arufabetto jun] alphabetical order
欧字[おうじ, ouji] alphabetic, letter
非アルファベット[ひアルファベット, hi arufabetto] non-alphabetic, non-alphanumeric

alphabetic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อักขรานุกรม[n.] (akkharānukr) EN: alphabetical order ; alphabetic index ; index FR: ordre alphabétique [m] ; index alphabétique [m] ; index [m]
รหัสตัวอักษร[n. exp.] (rahat tūa-a) EN: alphabetic code FR:
สายตัวอักษร[n. exp.] (sāi tūa aks) EN: alphabetic string FR: chaîne alphabétique [f]
ตัวอักษร[n. exp.] (tūa aksøn) EN: alphabetic character ; letter ; script ; alphabe ; font FR: lettre de l'alphabet [f] ; caractère alphabétique [m] ; lettre [f] ; alphabet [m]
อนุกรม[n.] (anukrom) EN: alphabetical list ; alphabetical order FR: liste alphabétique [f] ; ordre alphabétique [m]
จัดตามลำดับอักษร[v. exp.] (jat tām lam) EN: order alphabeticall ; arrange alphabeticall FR: classer alphabétiquement
ลำดับอักษร[n. exp.] (lamdap aksø) EN: alphabetical order FR: ordre alphabétique [m]
เลขอนุกรม[n. exp.] (lēk anukrom) EN: alphabetical order FR:
เรียงตามอักษร[adj.] (rīeng tām a) EN: alphabetical FR: alphabétique
เรียงตามลำดับอักษร[adj.] (rīeng tām l) EN: alphabetical FR:
เรียงตามตัวอักษร[adj.] (rīeng tām t) EN: alphabetical FR: alphabétique
เรียงตามตัวอักษร[adv.] (rīeng tām t) EN: in alphabetical order FR: dans l’ordre alphabétique ; alphabétiquement (vx)
ตามลำดับอักษร[adv.] (tām lamdap ) EN: alphabetically FR: alphabétiquement

alphabetic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ABC-Regeln {pl}rules for alphabetical arrangement
Alphabetprüflocher {m}alphabetic verifier
Alphabetsortierung {f}alphabetic sort
alphabetisch {adj}alphabetic
alphabetisch {adv}alphabetically
alphabetische Ablage {f}alphabetical filing
Buchstabenverschlüsselung {f}alphabetic coding
Buchstabenvorrat {m}alphabetic character set
Fernschreiben {n}alphabetic telegraphy
Lochschriftübersetzung {f}alphabetic interpreting
Lochschriftübersetzung {f}alphabetic translation
Volltextbuchungsmaschine {f}alphabetic accounting machine

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า alphabetic
Back to top