ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*alley*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น alley, -alley-

*alley* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
alley (n.) ตรอก See also: ซอย, ซอกซอย Syn. alleyway
alley (n.) ทางเดินที่แคบๆ
alleyway (n.) ตรอก See also: ซอย, ซอกซอย, ทางเดินที่แคบ Syn. alley
blind alley (n.) ทางตัน See also: การจนตรอก Syn. deadlock
galley (n.) ห้องครัวบนเรือ / เครื่องบิน Syn. caboose
galley slave (n.) ทาสที่เป็นฝีพายเรือ galley
galleys (n.) การจำคุกและให้ทำงานหนัก Syn. hard labor
up a blind alley (idm.) หมดหนทาง See also: จนปัญญา, มืดมน, อับจนหนทาง
valley (n.) หุบเขา See also: ห้วย, หุบลำธาร Syn. dale, vale
valleyed (adj.) ซึ่งเป็นหุบเขา
walleye (n.) ปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ในแถบทวีปอเมริกาเหนือ See also: ชื่อละตินคือ Stizostedion vitreum Syn. pikeperch, walleyed pike
walleyed (adj.) ตาถลน See also: ตาโปน
walleyed pike (n.) ปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ในแถบทวีปอเมริกาเหนือ See also: ชื่อละตินคือ Stizostedion vitreum Syn. pikeperch
English-Thai: HOPE Dictionary
alley(แอล' ลี) n., (pl. -leys) ตรอก, ซอย, ทางเดินที่แคบ, ทางวิ่งที่แคบ, Syn. passage)
alley-oop(แอลิอูพ') interj. คำอุทานที่เปล่งออกขณะที่ยกของหนัก
alleyway(แอล' ลีเว) n. ทางที่แคบ, ตรอก, ซอย
bowling alleyn. กระดานไม้ยาวและแคบสำหรับโยนลูกโบว์ลิ่ง
halley's cometดาวหางดวงหนึ่งที่ปรากฎเหนือโลกทุก 75 หรือ 76 ปี
valley(แวล'ลี) n. หุบเขา,หุบเขาลำธาร,ห้วยเขา,หว่างเขา,แอ่งลึก., Syn. dale,dell
walleyed(วอล'อายดฺ) adj. ตาถลน,ตาโปน
English-Thai: Nontri Dictionary
alley(n) ตรอก,ซอก,ซอย
galley(n) เรือแจวโบราณ
valley(n) หุบเขา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hanging valleyหุบเขาลอย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
V-shaped valleyหุบเขารูปตัววี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
valley sinkเหวหินปูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
rift trough; fault trough; rift valleyหุบเขาทรุด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
walleye๑. แผลเป็นกระจกตา, ต้อลำไย, ตาถั่ว [มีความหมายเหมือนกับ leucoma of the cornea]๒. ตาเหล่ออก [มีความหมายเหมือนกับ exotropia ๑ และ strabismus, divergent; strabismus, external] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alley Cropping การปลูกพืชสลับแนว การปลูกพืชเป็นแถวสลับกันระหว่างพืชล้มลุกกับ พืชยืนต้น เช่น การปลูกกระถินยักษ์เป็นแนว 2 แถว และปลูกข้าวโพด 10 แถว โดยให้แถวของพืชที่ปลูกเป็นไปตามแนวระดับ [สิ่งแวดล้อม]
Valley Area Method การฝังกลบในหุบเขา วิธีการฝังกลบขยะมูลฝอยในบริเวณหุบเขาที่หมด สภาพหรือไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์อื่นใดได้ แต่จะต้องมีระบบการปนเปื้อนสภาพแวดล้อมภาพนอก [สิ่งแวดล้อม]
Amazon River Valleyหุบเขาแม่น้ำอเมซอน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
galley slave (n.) ทาสที่เป็นฝีพายเรือ galley
ชรัว (n.) valley See also: canyon Syn. ซอกเขา, หุบเขา
ซอกเขา (n.) valley See also: ravine, gorge, vale, mountain pass Syn. ช่องเขา, หว่างเขา
ซอกเขา (n.) valley See also: canyon Syn. หุบเขา
ซอยตัน (n.) blind alley Syn. ทางตัน
ตาลอ (n.) walleye See also: gravelblind, partly blind, one having an opaque spot or area on the cornea (a term of contempt) Syn. ตาถั่ว
หว่าง (n.) valley See also: ravine, gorge, vale, mountain pass Syn. ช่อง
หว่างเขา (n.) valley See also: ravine, gorge, vale, mountain pass Syn. ซอกเขา, ช่องเขา
หุบ (n.) valley See also: ravine, gorge, vale, mountain pass Syn. หว่าง, ช่อง
หุบเขา (n.) valley See also: ravine, gorge, vale, mountain pass Syn. ซอกเขา, ช่องเขา, หว่างเขา
หุบเหว (n.) valley See also: ravine, vale Syn. เหว
เข (adj.) walleyed See also: cross-eyed, squint-eyed Syn. เหล่, เอก, ส่อน
เข้ามุม (v.) drive someone into a blind alley See also: push someone to the wall
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Killed in an alley or something.ถูกฆ่าตายในซอยหรือบางสิ่งบางอย่าง
They ran into the alley! After 'em!พวกมันหนีเข้าไปในซอยแล้ว ตามไปเร็ว!
This cave leads to the "Valley of the Five Lions".ถ้ำนี้จะนำเราไปสู่หุบเขาแห่ง 5 สิงโต
It's the last village in the valley. About 200 man here.นี่เป็นหมู่บ้านสุดท้ายในหุบเขาแห่งนี้ มีกำลัง 100 นาย
Last year, in the valley of Legman, the next valley, 6.000 Afghans were killed.ปีก่อน ที่หุบเขาเลกมาน อยู่ถัดไปจากนี่ ชาวอัฟกัน 6,000 คนถูกฆ่า
Across the valley is the border.ข้ามหุบเขานี่ไปก็จะเจอชายแดน
Yea, though I walk through the valley of evil I shall fear no death.ถึงข้าจะเดินฝ่าเข้าไปในหุบเขาปีศาจ ข้าก็ไม่กลัวความตาย
We all know in our hearts though we may pass through the valley of the shadow of death you are with us, guiding and protecting us.เรารู้อยู่แก่ใจว่า.. ..แม้จะเดินเข้าสู่เงื้อมมือมัจจุราช.. พระองค์ก็ทรงอยู่กับเรา..
Sheltered in a valley, carpeted in crimson, the Grange, home of Edgar Linton and Isabella, his sister.มีบ้านอยู่ ณ เชิงหุบเขา พื้นปูพรมสีแดง บ้านเกรนจ์ ที่พำนักของเอ็ดการ์ ลินตัน และน้องสาว อิซซาเบลล่า
You got all the warmth and charm of a walleyed pike.นายนี่มันน่าเบื่อยังกะปลาตาย
Blessed is he who, in the name of charity and goodwill, shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper... and the finder of lost children.ความสุขคือคนที่อยู่ในชื่อขององค์กรการกุศลและความปรารถนาดีที่ คนเลี้ยงแกะที่อ่อนแอผ่านหุบเขาแห่งความมืด สำหรับเขาเป็นอย่างแท้จริงรักษาพี่ชายของเขา ...
Blessed is he who, in the name of charity and good will, shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper... and the finder of lost children.ความสุขคือคนที่อยู่ในชื่อขององค์กรการกุศลและความปรารถนาดี คนเลี้ยงแกะที่อ่อนแอผ่านหุบเขาแห่งความมืด สำหรับเขาเป็นอย่างแท้จริงรักษาพี่ชายของเขา ...

*alley* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
死巷[sǐ xiàng, ㄙˇ ㄒㄧㄤˋ, 死巷] blind alley; dead end
死胡同[sǐ hú tòng, ㄙˇ ㄏㄨˊ ㄊㄨㄥˋ, 死胡同 / 死胡衕] blind alley; cul-de-sac; dead end; impasse
摩亨佐・达罗[Mó hēng zuǒ, ㄇㄛˊ ㄏㄥ ㄗㄨㄛˇ· da2 luo2, 摩亨佐・达罗 / 摩亨佐・達羅] Moenjo-daro, capital of Indus valley civilization c. 2000 BC, Sind province, Pakistan, UNESCO World Heritage Site
[qiàn, ㄑㄧㄢˋ, 嵌] deep valley; inlay
哈雷彗星[Hā léi huì xīng, ㄏㄚ ㄌㄟˊ ㄏㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ, 哈雷彗星] Halley’s comet
钻牛角[zuān niú jiǎo, ㄗㄨㄢ ㄋㄧㄡˊ ㄐㄧㄠˇ, 钻牛角 / 鑽牛角] lit. honing a bull's horn; fig. to waste time on an insoluble or insignificant problem; to bash one's head against a brick wall; a wild goose chase; a blind alley; to split hairs; same as 成语 saw 鑽牛角尖|钻牛角尖
钻牛角尖[zuān niú jiǎo jiān, ㄗㄨㄢ ㄋㄧㄡˊ ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧㄢ, 钻牛角尖 / 鑽牛角尖] lit. to hone a bull's horn (成语 saw); fig. to waste time on an insoluble or insignificant problem; to bash one's head against a brick wall; a wild goose chase; a blind alley; to split hairs
隘谷[ài gǔ, ㄞˋ ㄍㄨˇ, 隘谷] ravine; canyon; V-shaped river valley with steep sides
裂谷热病毒[liè gǔ rè bìng dú, ㄌㄧㄝˋ ㄍㄨˇ ㄖㄜˋ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, 裂谷热病毒 / 裂谷熱病毒] Rift Valley fever virus
流域[liú yù, ㄌㄧㄡˊ ㄩˋ, 流域] river basin; valley; drainage area
低谷[dī gǔ, ㄉㄧ ㄍㄨˇ, 低谷] valley; trough (as opposed to peaks); fig. low point; lowest ebb; nadir of one's fortunes
山沟[shān gōu, ㄕㄢ ㄍㄡ, 山沟 / 山溝] valley; gully; mountain region
溪壑[xī hè, ㄒㄧ ㄏㄜˋ, 溪壑 / 谿壑] valley; mountain gorge
溪谷[xī gǔ, ㄒㄧ ㄍㄨˇ, 溪谷 / 谿谷] valley; gorge
大山谷州立大学[Dà shān gǔ zhōu lì dà xué, ㄉㄚˋ ㄕㄢ ㄍㄨˇ ㄓㄡ ㄌㄧˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, 大山谷州立大学 / 大山谷州立大學] Grand Valley State University (Michigan), USA
大峡谷[Dà xiá gǔ, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄚˊ ㄍㄨˇ, 大峡谷 / 大峽谷] great valley; Grand Canyon of Colorado River
契丹[Qì dān, ㄑㄧˋ ㄉㄢ, 契丹] Qidan; Khitan; ethnic people in ancient China who were a branch of the Eastern Hu people inhabiting the valley of the Xar Murun River in the upper reaches of the Liaohe River
深谷[shēn gǔ, ㄕㄣ ㄍㄨˇ, 深谷] deep valley; ravine
深邃[shēn suì, ㄕㄣ ㄙㄨㄟˋ, 深邃] deep (valley or night); abstruse; hidden in depth
[fèn, ㄈㄣˋ, 瀵] name of a river; valley vapor
空谷足音[kōng gǔ zú yīn, ㄎㄨㄥ ㄍㄨˇ ㄗㄨˊ , 空谷足音] sound of footsteps in an empty valley (成语 saw); a rare occurrence; That's sth you don't often hear!
贝卡谷地[Bèi kǎ gǔ dì, ㄅㄟˋ ㄎㄚˇ ㄍㄨˇ ㄉㄧˋ, 贝卡谷地 / 貝卡谷地] Bekaa valley between Lebanon and Syria
费尔干纳[Fèi ěr gàn nà, ㄈㄟˋ ㄦˇ ㄍㄢˋ ㄋㄚˋ, 费尔干纳 / 費爾干納] the Ferghana valley (in Uzbekhistan, central asia)
费尔干纳槃地[Fèi ěr gàn nà pán dì, ㄈㄟˋ ㄦˇ ㄍㄢˋ ㄋㄚˋ ㄆㄢˊ ㄉㄧˋ, 费尔干纳槃地 / 費爾干納槃地] the Ferghana valley (in Uzbekhistan, central asia)
费尔干纳盆地[Fèi ěr gàn nà pén dì, ㄈㄟˋ ㄦˇ ㄍㄢˋ ㄋㄚˋ ㄆㄣˊ ㄉㄧˋ, 费尔干纳盆地 / 費爾幹納盆地] the Ferghana valley in modern Uzbekistan
小巷[xiǎo xiàng, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄤˋ, 小巷] alley
小径[xiǎo jìng, ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧㄥˋ, 小径 / 小徑] alley
死衚衕[sǐ hú tòng, ㄙˇ ㄏㄨˊ ㄊㄨㄥˋ, 死衚衕] dead end; blind alley
幽谷[yōu gǔ, ㄧㄡ ㄍㄨˇ, 幽谷] deep valley
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, 巷] lane; alley
[lòng, ㄌㄨㄥˋ, 弄] lane; alley
[lòng, ㄌㄨㄥˋ, 衖] lane; alley
胡同[hú tòng, ㄏㄨˊ ㄊㄨㄥˋ, 胡同 / 衚衕] lane; alley
裂谷[liè gǔ, ㄌㄧㄝˋ ㄍㄨˇ, 裂谷] rift valley
硅谷[Guī gǔ, ㄍㄨㄟ ㄍㄨˇ, 硅谷] Silicon Valley
山谷[shān gǔ, ㄕㄢ ㄍㄨˇ, 山谷] valley
[yù, ㄩˋ, 峪] valley
[gǔ, ㄍㄨˇ, 谷] valley
谷地[gǔ dì, ㄍㄨˇ ㄉㄧˋ, 谷地] valley
大裂谷[dà liè gǔ, ㄉㄚˋ ㄌㄧㄝˋ ㄍㄨˇ, 大裂谷] great rift valley

*alley* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アレイ[, arei] (n) (1) array; (2) alley
インダス文明[インダスぶんめい, indasu bunmei] (n) Indus (valley) civilization (civilisation)
ウォールアイ[, uo-ruai] (n) walleye (Sander vitreus)
ガリー;ガリ[, gari-; gari] (n) (1) gully; (2) galley
ガレー[, gare-] (n) galley
キツネホシザメ[, kitsunehoshizame] (n) smalleye smooth-hound (Mustelus higmani, species of houndshark from the western Atlantic)
ギャレー[, gyare-] (n) galley
ゲラ[, gera] (n) (1) (abbr) galley (tray used for printing); (2) (See ゲラ刷り) galley proof
ゲラ刷り[ゲラずり, gera zuri] (n) galley proof
コズミックボーリング[, kozumikkubo-ringu] (n) bowling in a bowling alley that is lit up like a disco with lots of flashing lights (wasei
シリコンアイランド[, shirikon'airando] (n) (See シリコンバレー) Silicon Island (Kyuushu's Silicon Valley)
シリコンバレー[, shirikonbare-] (n) Silicon Valley
ナパバレー[, napabare-] (n) Napa Valley
ナミシュモクザメ;スモールアイ・ハンマーヘッド;スモールアイハンマーヘッド[, namishumokuzame ; sumo-ruai . hanma-heddo ; sumo-ruaihanma-heddo] (n) smalleye hammerhead (Sphyrna tudes, species of hammerhead shark common in the western Atlantic)
バレー[, bare-] (n) (1) volley; (2) (abbr) volleyball; (3) valley; (4) ballet; (P)
ハレー彗星;ハリー彗星[ハレーすいせい(ハレー彗星);ハリーすいせい(ハリー彗星), hare-suisei ( hare-suisei ); hari-suisei ( hari-suisei )] (n) Halley's comet
ボウリング場;ボーリング場[ボウリングじょう(ボウリング場);ボーリングじょう(ボーリング場), bouringu jou ( bouringu ba ); bo-ringu jou ( bo-ringu ba )] (n) bowling alley
ロンパリ[, ronpari] (n) (col) walleyes (from London-Paris, i.e. "One eye looks at London, one eye looks at Paris"); squint; divergent strabismus
一幕見席[ひとまくみせき, hitomakumiseki] (n) special seats and standing-only space in the galley for people who only intend to see one act of a kabuki play
下流域[しもりゅういき, shimoryuuiki] (n) lower reaches (e.g. of a valley); downstream sector
不気味の谷[ぶきみのたに, bukiminotani] (exp) uncanny valley (hypothesis about humanoid robots)
介党鱈[すけとうだら;スケトウダラ, suketoudara ; suketoudara] (n) (uk) walleye pollack; Alaska pollack (Theragra chalcogramma)
助宗鱈;助惣鱈[すけそうだら;スケソウダラ, sukesoudara ; sukesoudara] (n) (uk) (See 介党鱈) walleye pollack; Alaska pollack (Theragra chalcogramma)
千尋の谷[せんじんのたに, senjinnotani] (n) abysmal valley
厨房;廚房[ちゅうぼう, chuubou] (n) (1) kitchen; galley; (2) (sl) (See 中坊) someone who makes childish posts (on a BBS, etc.)
地溝[ちこう, chikou] (n) rift valley
姫馬酔木[ひめあせび, himeasebi] (n) Pieris japonica; Hime Lily of the valley bush; andromeda
断層谷[だんそうこく, dansoukoku] (n) fault valley
明太[めんたい, mentai] (n) (See 介党鱈) walleye pollack (Theragra chalcogramma) (kor
明太子[めんたいこ, mentaiko] (n) (See 明太) walleye pollack roe (generally served salted and spiced with red pepper)
校正刷;校正刷り[こうせいずり, kouseizuri] (n) galley proofs; proof sheet; printer's proof
横丁;横町[よこちょう, yokochou] (n) bystreet; side street; back street; alley; lane
[さわ, sawa] (n) (1) swamp; marsh; (2) mountain stream; valley; dale; (P)
河谷[かこく, kakoku] (exp) river valley
海底谷[かいていこく;かいていだに(ik), kaiteikoku ; kaiteidani (ik)] (n) submarine valley; submarine canyon
深山幽谷[しんざんゆうこく, shinzanyuukoku] (n) deep mountain valleys
渓声;谿声[けいせい, keisei] (n) sound of a valley stream
渓泉;谿泉[けいせん, keisen] (n) a spring that gushes forth from a valley
渓澗;谿澗[けいかん, keikan] (n) mountain stream; valley
渓谷(P);谿谷;溪谷[けいこく, keikoku] (n) valley; ravine; canyon; (P)

*alley* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชรัว[n.] (charūa) EN: valley FR: vallée [f]
เดอะแวลลีย์[n. prop.] (Doe Waēnlī) EN: The Valley FR: The Valley
หุบ[n.] (hup) EN: valley ; ravine ; gorge ; vale ; mountain pass FR:
หุบเหว[n.] (huphēo) EN: valley ; ravine ; vale FR:
หุบเขา[n.] (hupkhao) EN: valley ; ravine ; gorge ; vale ; mountain pass ; hollow ; canyon FR: vallée [f] ; vallon [m] ; ravin [m] ; gorge [f]
หุบเขาแคบ[n. exp.] (hupkhao kha) EN: narrow valley FR: vallée étroite [f]
หุบเขากว้าง[n. exp.] (hupkhao kwā) EN: broad valley FR:
หุบเขาทางน้ำ[n. exp.] (hupkhao thā) EN: stream valley FR:
หุบผา[n. exp.] (hupphā) EN: valley ; ravine ; gorge ; vale ; mountain pass ; hollow ; canyon FR: vallée [f] ; vallon [m] ; ravin [m] ; gorge [f]
กันทร[n.] (kanthøn) EN: cave ; valley FR:
คนตาเข[n. exp.] (khon tākhē) EN: walleyed person ; cross-eyed person FR: loucheur [m] ; loucheuse [f] ; louchon [m] (fam.)
นโคทร[n.] (nakhōthøn) EN: valley FR:
ผนังหุบเขา[n. exp.] (phanang hup) EN: valley wall FR:
ซอย[n.] (søi) EN: soi ; street ; lane ; alleyway ; footway ; byway ; alley ; back street ; side street FR: soi [m] ; rue transversale [f] ; allée [f] ; ruelle [f] ; petite rue [f]
ซอยตัน[n. exp.] (søi tan) EN: blind alley FR: voie sans issue [f]
ตะเข้[n.] (takhē) EN: hip rafter ; valley FR:
ทางแคบ[n. exp.] (thāng khaēp) EN: narrow path ; alley FR: allée [f]
ทางตัน[n. exp.] (thāng tan) EN: dead end ; blind alley FR: impasse [f] ; voie sans issue [f] ; chemin sans issue [m] ; cul-de-sac (pop.) [m]
ตรอก[n.] (trøk) EN: lane ; alley ; alleyway ; very small narrow alley FR: allée [f] ; sentier [m] ; passage [m]
ตรอกตัน[n. exp.] (trøk tan) EN: blind alley ; dead end ; impasse ; cul-de-sac FR: impasse [f] ; voie sans issue [f] ; chemin sans issue [m] ; cul-de-sac [m]
หว่าง[n.] (wāng) EN: valley FR:
หว่างเขา[n. exp.] (wāng khao) EN: valley FR:
หญิงใจง่าย[n. exp.] (ying jai-ng) EN: alley cat FR: coureuse [f]
หญิงหลายใจ[n. exp.] (ying lāijai) EN: alley cat FR: coureuse [f]

*alley* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chaussee-Baum {m} [bot.]alley tree
Talsohle {f}bottom of a valley
Almabtrieb {m}ceremonial driving down of cattle from the mountain pastures into the valley in autumn
talabwärts {adj}down the valley
Urstromtal {n} [geol.]glacial valley
Schwarzbrust-Schilffink {m} [ornith.]Grand Valley Mannikin
Kegelbahn {f}skittle alley
Maiglöckchen {n} [bot.]lily of the valley
Rheintalschotter {m} [geol.]Rhine valley gravel deposit
talaufwärts {adj}up the valley
Talschaft {f}valley people; valley inhabitants
Allee {f}alley
Straßendirne {f}alley cat
Druckfahne {f}galley proof
Dachkehle {f}valley

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *alley*
Back to top