ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

alleyway

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *alleyway*, -alleyway-

alleyway ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
alleyway (n.) ตรอก See also: ซอย, ซอกซอย, ทางเดินที่แคบ Syn. alley
English-Thai: HOPE Dictionary
alleyway(แอล' ลีเว) n. ทางที่แคบ, ตรอก, ซอย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Something whispered in an alleyway or through a crackบางสิ่งกระซิบผ่านตรอกซอย หรือรอยร้าว
I'm in the alleyway behind John R and Seven Mile!ผมอยู่ในตรอก หลังร้านจอห์นอาร์กับเซเว่นไมล์
Then shop Cabo's maze of streets, alleyway stores and curios.ร้านคาโบสุดทางคดเคี้ยวของถนน, ตรอกระหว่างร้านค้ากับร้านขายของเก่า
I'm seriously considering asking that busboy to ravish me in the alleyway while I eat cheesecake.ฉันคิดจะขอให้เด็กเก็บโต๊ะ ปล้ำฉันจริงๆ ในตรอกข้างหลังขณะที่กินขีสเค้ก
The alleyway from which he was abducted was used by prostitutes, and it was nowhere near Mr. Dublin's regular route.แต่ตรอกที่เขาถูกลักตัวไป ถูกใช้หากินโดยพวกโสเภณี และก็ไม่ใช่เส้นทางใกล้เคียงกับที่เขาใช้เป็นประจำ
I mean, that alleyway is-- no, there's no sex angle, Jeff-- none that we're aware of.ฉันหมายถึงในตรอกนั่นเป็น ไม่ ไม่มีโสเภณี เจฟ ไม่มีเลยเท่าที่รู้
Because you saw what happened in that alleyway over on fFemont.-เพราะว่าคุณเห็นว่าเกิดอะไรขึ้น ในตอกนั้นบนถนนฟรีมอนท์
Broken window in an alleyway by a liquor store.เสียงหน้าต่างแตก ในซอยแถวร้านขายเหล้า
BA, you're in this alleyway with a stopwatch.บีเอ.นายอยู่ในซอยนี้นะ/เวลาต้องเป๊ะ
An alleyway behind that new fancy people's hotel where they sell Oxygen tanks in the mini bar--ซอยด้านหลังโรงแรมหรูๆ ที่ขายถังอ็อกซิเจนในมินิบาร์
You notice how this alleyway is starting to look like a policeman's ball?คุณลองสังเกตดูสิ ตอนนี้ตำรวจอยู่เต็มซอยนี้ไปหมด
I got an alleyway on my right, potential exit.ฉันมองเห็นตรอกทางด้านขวา อาจจะเป็นทางออกก็ได้

alleyway ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
路地(P);露地;露路[ろじ, roji] (n) (1) (路地, 露路 only) alley; alleyway; lane; (2) (露地 only) bare earth (i.e. ground not covered by a roof); (3) (路地, 露地 only) teahouse garden; (4) path through a gate (or through a garden, etc.); (P)
途子;図子[ずし, zushi] (n) (1) (arch) alley; alleyway; (2) (arch) crossroads; intersection

alleyway ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ซอย[n.] (søi) EN: soi ; street ; lane ; alleyway ; footway ; byway ; alley ; back street ; side street FR: soi [m] ; rue transversale [f] ; allée [f] ; ruelle [f] ; petite rue [f]
ตรอก[n.] (trøk) EN: lane ; alley ; alleyway ; very small narrow alley FR: allée [f] ; sentier [m] ; passage [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า alleyway
Back to top