ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-affection-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น affection, *affection*,

-affection- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I didn't see all of the affection that was underneath.ผมไม่เห็นความรักทั้งหมด ที่ซ่อนอยู่ข้างใต้
That is a great sign of affection in the Wachati tribe.นี่เป็นสัญลักษณ์ของการแสดงความรักในเผ่า
Now I realize that this may be a disappointment to you but I would ask you to remember that it is just a measurement and in no way should detract from the beauty of, or indeed your affection for this...ผมรู้ดีว่าพวกคุณอาจจะผิดหวังกันมาก ผมอยากจะให้คุณจำไว้ นี่เป็นเพียงการวัด และมันจะไม่ทำให้ความงามลดลง
Who needs affection when I have blind hatred?ใครอยากได้ความรัก เมื่อที่มีความชังล่ะ
Resuming our physical relationship would, I believe, cheapen the plateau of mutual affection that has been born out of this crisis.ผมเชื่อว่าเราควรละทิ้งความสัมพันธ์แบบเดิมๆไป ควรละสิ่งที่กระทบหัวใจของทั้งสองฝ่าย เพื่อจะได้หลุดออกมาจากวิกฤตนี้
And I think you may have overestimated their affection for you.และฉันคิดว่าคุณประเมินปฏิกิริยาตอบสนองของพวกท่านไว้สูงไปสำหรับคุณ
You are the world the best boyfriend, - except for odd affection for electronics.ยกเว้นแต่เรื่องที่เธอรักไอ้เครื่องไฟฟ้านั้นนะ
Yes. Sometimes affection is a shy flower that takes time to blossom.ใช่สินะ บางทีความรักก็เหมือนดอกไม้ ที่ต้องรอเวลาให้มันบานซะก่อน
You and your insane affection for stupid cattle.คุณกับผลจากการกระทำโง่ๆของคุณเอง
So I found affection any way I could.ผมจึงค้นหาความพอใจเท่าที่จะหาได้
Even if the object of your affection is begging you to.แม้ว่าส่วนนึงของความต้องการมันจะเรียกร้อง
And you're here in the king's bed not challenged for our father's affection that is was for my good and not yours.ในขณะที่เจ้านอนหลับสบายบนแท่นพระบรรทมที่นี่ ปราศจากคู่แข่ง ที่จะมาดึงความสนใจจากท่านพ่อ นี่หวังดีต่อข้า?

-affection- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
感情[gǎn qíng, ㄍㄢˇ ㄑㄧㄥˊ, 感情] feeling; emotion; sensation; likes and dislikes; deep affection for sb or sth; relationship (i.e. love affair)
[lǎo, ㄌㄠˇ, 老] prefix used before the surname of a person or a numeral indicating the order of birth of the children in a family or to indicate affection or familiarity; old (of people); venerable (person); experienced; of long standing; always; all the time; of the pas
爱怜[ài lián, ㄞˋ ㄌㄧㄢˊ, 爱怜 / 愛憐] show tender affection for

-affection- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アフェクション[, afekushon] (n) affection
お情け;御情け[おなさけ, onasake] (n) (1) (See 情け) pity; (2) affection
同志愛[どうしあい, doushiai] (n) affection among kindred spirits; bonding; fellow feeling
夫婦仲[ふうふなか, fuufunaka] (n) conjugal relations; conjugal affection
恩情[おんじょう, onjou] (n) compassion; affection
愛執[あいしゅう, aishuu] (n) attachment; covetous affection
愛情を傾ける[あいじょうをかたむける, aijouwokatamukeru] (exp,v1) to fix one's affection on
我人;和人[わひと, wahito] (n) (arch) you (nuance of either deep affection or contempt)
秋扇[しゅうせん;あきおうぎ, shuusen ; akiougi] (n) (See 秋の扇) fan in autumn (esp. one that is no longer used); outdated item that has fallen into disuse; woman who has lost a man's affection or interest
親心[おやごころ, oyagokoro] (n) parental love or affection

-affection- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอ็นดู[v.] (endū) EN: be loving ; be kind (to) ; be merciful ; be fond (of) ; have affection for ; have tender feelings for FR: affectionner ; aimer
ขาดความรัก[adj.] (khāt khwām ) EN: in need of love ; unloved ; deprived of love ; deprived of affection FR: en mal d'amour ; en manque d'affection
คลอเคลีย[v.] (khløkhlīa) EN: go together affectionaly ; show affection for one another ; snuggle FR:
ความชอบ[n.] (khwām chøp) EN: liking ; fondness ; affection FR: affection [f]
ความเมตตา[n.] (khwām mēttā) EN: affection ; kindness ; compassion FR: affection [f] ; amour [m]
ความรัก[n.] (khwām rak) EN: love ; affection ; fondness FR: amour [m] ; passion [f] ; affection [f]
ความรักใคร่[n.] (khwām rakkh) EN: affection ; love ; fondness ; liking FR: affection [f]
กรุ้มกริ่ม[v.] (krumkrim) EN: stare with affection in eyes ; be pleased FR:
กรุ้งกริ่ง[v.] (krungkring) EN: stare with affection in eyes FR:
ลุ่มเล้า[v.] (lumlao) EN: caress ; fondle ; show affection FR:
หมายปอง[n. exp.] (māi pøng) EN: object of desire ; object of affection FR:
มโนช[n.] (manōt) EN: love ; affection FR:
เมตตา[n.] (mēttā) EN: loving-kindness ; affection ; kindness ; mercy FR: amour [m] ; affection [m] ; charité [f] ; pitié [f] ; bienfaisance [f]
ปฏิพัทธ์[v.] (patiphat) EN: love ; be fond of ; have affection for FR:
ผูกจิต[v. exp.] (phūk jit) EN: have one's heart ; tie with affection ; form ties of affection FR:
โรค[n.] (rōk) EN: disease ; sickness ; illness ; disorder ; ailment ; malady ; affliction ; disorder ; infirmity FR: maladie [f] ; mal [m] ; affection [f] ; syndrome [m] ; infirmité [f]
โรคภัยไข้เจ็บ[n. exp.] (rōk phai kh) EN: illness ; sickness ; disease ; ailment ; unhealthiness FR: maladie [f] ; affection [f]
ติดเนื้อต้องใจ[v. exp.] (tit neūa tǿ) EN: be attracted (by) ; take a fancy (to s.o.) ; have the affection for ; be fond of ; be fascinated with/by FR:
เยื่อใย[n.] (yeūayai) EN: residual attachment ; some ties ; remaining affection ; leftover sentiment ; relationship FR:

-affection- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausdruck {m} von Zärtlichkeitdisplay of affection
Kosewort {n}term of endearment; term of affection

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -affection-
Back to top