ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

absorption

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *absorption*, -absorption-

absorption ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
absorption (n.) การดูดซึม Syn. digestion, osmosis Ops. ejection, discharge
absorption (n.) การไม่สะท้อนกลับ
absorption (n.) การรวมเข้าด้วยกัน
absorption (n.) การหมกมุ่น
English-Thai: HOPE Dictionary
absorption(แอบซอร์พ' เชิน) n. การดูดซึม, การรับ, การหมกมุ่น. -absortive adj.
absorption coefficientสัมประสิทธิ์ของอัตราที่ลดลงของความเข็มช้นของรังสีเมื่อผ่านสาร ๆ หนึ่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
absorption(n) การดูดซึม,การซึมซับ,ความหมกมุ่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
absorption๑. การดูดซึม๒. การดูดกลืน [แสง] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Absorption การดูดซึม, การดูดกลืน การดูดซึมสารชนิดหนึ่งเข้าในสารอีกชนิดหนึ่ง [สิ่งแวดล้อม]
Absorption Coefficientสัมประสิทธิ์การดูดแสง, ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซึม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การดูดกลืน (n.) absorption See also: assimilation
ฌาน (n.) meditative absorption See also: one-pointed meditation, contemplation Syn. สมาธิ, ภาวะจิตสงบ
ภาวะจิตสงบ (n.) meditative absorption See also: one-pointed meditation, contemplation Syn. สมาธิ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I ask you absorption of small JijiI ask you absorption of small Jiji
Good absorption is important to the skin.การซึมซับที่ดี เป็นเรื่องสำคัญต่อผิว
The absorption rate is up in lower concentrations.อัตราการดูดซึมเพิ่มขึ้น ในระดับความเข้มข้นที่ต่ำลง
"...which will result in absorption of all assets acquired during the period of the term."และเราจะทำการ ยึดทรัพย์สินที่มีขึ้น ในระหว่างที่คุณปฏิบัติงานมาทั้งหมด
Luckily the transdermal absorption rate was lower than her ingestion of it, so it wasn't fatal for Rossi.โชคดีที่อัตราการดูดซึมทางผิวหนัง น้อยกว่าที่เธอกินเข้าไป ก็เลยไม่ถึงกับชีวิตสำหรับรอสซี่
Speed Force absorption at 35% and rising.การดูดซับสปีดฟอร์ซอยู่ที่ 35% และกำลังเพิ่มขึ้น
If not for her own self-absorption and cowardice, she could have brought your son's killer to justice.ถ้าเธอไม่ขี้ขลาด เธออาจจะไปชี้ตัวคนฆ่าลูกคุณ
And a distracting sense of self-absorption.และยอดบัญชีสูงลิ่ว และชอบสร้างความแตกแยกกันเอง
With all that technology may checked by absorption.ด้วยการดูดซับเทคโนโลยีของมัน สามารถควบคุมอะไรก็ได้
SHIELD INTACT ABSORPTION"เกราะสมบูรณ์" "ทำการดูดซับ"
So we should be able to measure the rate of absorption,ดังนั้นเราจะสามารถวัดค่าของการซึมซับ
Yeah, they slip it in your drink or blow the powder in your face and nasodermal absorption's almost immediate.พวกเขาผสมลงไปในเครื่องดื่มของคุณ หรือเป่าฝุ่นใส่หน้าคุณ และการดูดซึมเข้าร่างกายเกือบจะในทันที

absorption ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暗星云[àn xīng yún, ㄢˋ ㄒㄧㄥ ㄩㄣˊ, 暗星云 / 暗星雲] dark nebula (visible as a shadow, absorbing light from behind); absorption nebula
吸着[xī zhuó, ㄒㄧ ㄓㄨㄛˊ, 吸着 / 吸著] sorption (generic term for absorption, adsorption, diffusion, precipitation etc)

absorption ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
吸水[きゅうすい, kyuusui] (n,vs) water absorption
吸音[きゅうおん, kyuuon] (n,vs,adj-no) sound absorption
星間吸収[せいかんきゅうしゅう, seikankyuushuu] (n) interstellar absorption
結腸吸収[けっちょうきゅうしゅう, kecchoukyuushuu] (n) colon absorption
併合[へいごう, heigou] (n,vs) merger; joining into one; melding; merging; annexation; absorption; (P)
同化[どうか, douka] (n,vs,adj-no) (1) (See 異化) assimilation; absorption; (2) anabolism; (3) adaptation; (P)
吸収[きゅうしゅう, kyuushuu] (n,vs) absorption; suction; attraction; (P)
吸収不良症候群[きゅうしゅうふりょうしょうこうぐん, kyuushuufuryoushoukougun] (n) malabsorption syndrome
吸引[きゅういん, kyuuin] (n,vs,adj-no) absorption; suction; aspiration; attraction; (P)
専念[せんねん, sennen] (n,vs) absorption; giving undivided attention; devoting oneself (to); (P)
摂取[せっしゅ, sesshu] (n,vs) (1) intake; absorption; adoption; (2) assimilation; (P)
自己陶酔[じことうすい, jikotousui] (n,vs) narcissism; self-absorption; self-intoxication
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
吸引[きゅういん, kyuuin] Thai: การดูดซับ English: absorption

absorption ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัญชีต้นทุนรวม[n. exp.] (banchī tont) EN: absorption costing FR:
ฌาน[u] (chān) EN: meditative absorption ; meditation ; state of serenity attained by meditation ; one-pointed meditation ; contemplation ; Jhana FR: contemplation [f] ; extase [f] ; méditation [f]
จตุตถฌาน[n.] (jatutthachā) EN: the fourth Jhāna ; the fourth absorption FR:
การบัญชีต้นทุนรวม[n. exp.] (kān banchī ) EN: full costing ; absorption costing FR:
การดูด [n.] (kān dūt) EN: suction FR: absorption [f] ; succion [f] ; sucement [m] (vx)
การดูดกลืน[n.] (kān dūtkleū) EN: absorption ; assimilation FR: absorption [f]
การดูดกลืนแสง[n. exp.] (kān dūtkleū) EN: FR: absorption de la lumière [f]
การดูดซับ[n.] (kān dūt sap) EN: adsorption ; absorption ; sorption FR: adsorption [f] ; absorption [f]
การดูดซึม[n.] (kān dūtseum) EN: absorption FR: absorption [f]
การดูดซึมยา[n. exp.] (kān dūtseum) EN: drug absorption FR:
การแย่งออกซิเจน[n. exp.] (kān yaēng ǿ) EN: FR: absorption d'oxygène [m]
เครื่องทำความเย็นแบบดูดกลืน[n. exp.] (khreūang th) EN: absorption refrigerator FR:
เครื่องทำน้ำเย็นแบบดูดกลืน[n. exp.] (khreūang th) EN: absorption chiller FR:
ปฐมฌาน[n.] (pathommachā) EN: first stage of Buddhist meditation ; First Jhana ; the First Absorption FR:
ระบบทำความเย็นแบบดูดกลืน[n. exp.] (rabop tham ) EN: absorption refrigeration system FR:
สัมประสิทธิ์การดูดกลืน[n. exp.] (samprasit k) EN: absorption coefficient FR:
สัมประสิทธิ์การดูดกลืนเชิงเส้น[n. exp.] (samprasit k) EN: Linear absorption coefficient FR:
ตติยฌาน[n.] (tatiyachān) EN: the third Jhāna ; the third absorption FR:
ทุติยฌาน[n.] (thutiyachān) EN: the Second Absorption ; the second Jhana FR:
วัฏจักรทำความเย็นแบบดูดกลืน[n. exp.] (wattajak th) EN: absorption refrigeration cycle FR:

absorption ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufnahmefähigkeit {f}absorbing capacity; absorption power
Schalldämpfung {f}sound absorption
Dämpffähigkeit {f} des Reifenstyre absorption capacity
Abschöpfung {f} der Kaufkraftabsorption of buying power
Absorptionstheorie {f}absorption approach
Absorptionsfrequenzmessgerät {n}absorption frequency meter
Absorptionsmessgerät {n}absorptionmeter
Absorptionswärmepumpe {f}absorption heat pumps
Finanzmittelbindung {f}absorption of funds
Kaufkraftabschöpfung {f}; Kaufkraftabsorption
Sammelkonto {n}absorption account
Vollkostenrechnung {f}absorption costing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า absorption
Back to top