ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

assimilation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *assimilation*, -assimilation-

assimilation ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
assimilation(อะซิมมิเล'เชิน) n. กระบวนการนำเข้าและทำให้เหมือนหรือคล้ายกัน,การย่อยและดูดซึม,การปรับเข้ากันของลักษณะของสังคม
assimilationist(อะวิมมิเล'เชินนิสทฺ) n. ผู้เชื่อในการปรับเข้ากันของลักษณะของสัมคม
English-Thai: Nontri Dictionary
assimilation(n) ความคล้ายกัน,การเอาอย่าง,การย่อย,การดูดซึม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
assimilationการกลมกลืน(เสียง) [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assimilation การผสมกลมกลืน การทำตัวให้เข้ากันหรือเหมือนกันกับโครงสร้าง สังคม ใหม่ในแง่ที่จะทำให้เกิดความเท่าเทียมกับคนในสังคมนั้น [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Assimilation and natural selection.การเลือกสรรของธรรมชาติ
Still planning... to change the way we humble scientists view memory assimilation?Are you still planning to change the way we humble scientists - view memory assimilation?
I'm breaking down the barriers of race by assimilation.ฉันทำลายลงอุปสรรค ของการแข่งขันโดยการดูดซึม นั่นคือทั้งหมดที่ฉันทำ
He's practicing what's called vicarious fantasy assimilation.เขาทำในสิ่งที่เรียกว่า ซึมซับจินตนาการของผู้อื่น

assimilation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同化[tóng huà, ㄊㄨㄥˊ ㄏㄨㄚˋ, 同化] assimilation (cultural, digestive, phonemic etc)
同化作用[tóng huà zuò yòng, ㄊㄨㄥˊ ㄏㄨㄚˋ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, 同化作用] assimilation (biol.); anabolic

assimilation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アシミレイション[, ashimireishon] (n) assimilation
同和地区[どうわちく, douwachiku] (n) assimilation district; area targeted for antidiscrimination measures; burakumin area
咀嚼[そしゃく, soshaku] (n,vs,adj-no) (1) chewing; mastication; breaking into bite-sized pieces; (2) digestion; assimilation
炭酸同化作用[たんさんどうかさよう, tansandoukasayou] (n) carbon dioxide assimilation
王化[おうか, ouka] (n,vs) imperial influence; assimilation of new territory
不同化[ふどうか, fudouka] (n,vs) nonassimilation
同化[どうか, douka] (n,vs,adj-no) (1) (See 異化) assimilation; absorption; (2) anabolism; (3) adaptation; (P)
同化作用[どうかさよう, doukasayou] (n,adj-no) assimilation; metabolism; anabolism
摂取[せっしゅ, sesshu] (n,vs) (1) intake; absorption; adoption; (2) assimilation; (P)

assimilation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การดูดกลืน[n.] (kān dūtkleū) EN: absorption ; assimilation FR: absorption [f]
การกลายกลืน[n. exp.] (kān klāi kl) EN: assimilation ; subjection FR: assimilation [f]
การกลมกลืนเสียง[n. exp.] (kān klomkle) EN: assimilation FR:
การผสมกลมกลืน[n. exp.] (kān phasom ) EN: harmonization ; assimilation FR:
การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม[n. exp.] (kān phasom ) EN: cultural assimilation FR: assimilation culturelle [f]
การเปลี่ยนแปลงสารอาหาร[n. exp.] (kān plīenpl) EN: FR: dégradation des éléments nutritifs [f] ; assimilation de la nourriture [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า assimilation
Back to top